Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie wielkości przyjmuje się do oceny rozmiarów działalności gosp. i jej dynamiki
Jakie wielkości przyjmuje się do oceny rozmiarów działalności gosp. i jej dynamiki? Miarą rozmiarów dóbr i usług w gosp. jest PKB. Liczony jest w cenach bieżących (dla celów porównawczych w cenach stałych), obejmuje dobra finalne, pośrednie i usługi. PKB – wartość zużycia – amortyzacja = PKN czyli dochód narodowy. Teoria wzrostu gosp. ujmuje zależność dochodu narodowego od innych wielkości, pracochłonności wartości środków produkcyjnych majątku trwałego . dla pol. gosp. znaczenie mają relacje między Dochodem Narodowym, a stanem zasobów, których równania wyrażają: Model Domela r =s/m gdzie r –stopa wzrostu, s- stopa oszczędności, m- współczynnik kapitałochłonności Model Kaleckiego r=1/m –J/D –a+u gdzie I/D-stopa inwestycji, a- zużycie majątku trwałego, u- usprawnienia