Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie są główne zasady ustalania podatku od nieruchomości
Jakie są główne zasady ustalania podatku od nieruchomości Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe (relacja kwoty podatku do podstawy opodatkowania) podatku od nieruchomości są zróżnicowane i zależą od rodzaju nieruchomości bądź obiektu budowlanego oraz sposobu ich wykorzystania. Podstawę opodatkowania budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa wyrażona w metrach kwadratowych, budowli — ich wartość początkowa, ustalona na dzień l stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku (w odniesieniu do budowli całkowicie zamortyzowanych — ich wartość z dnia l stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego), gruntów zaś — powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych. Stawki podatku od nieruchomości uzależnia się od podstawy opodatkowania. Stawka podatku od budowli jest stała, określona procentowo, i wynosi 2% wartości będącej podstawą amortyzacji. Pozostałe stawki mają charakter kwotowy, a ich wysokość określa rada gminy w granicach określonych corocznie przez Ministra Finansów w przewidzianym ustawowo trybie. Wzrost stawek maksymalnych w stosunku do roku poprzedniego odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku poprzedniego. Rada gminy może uchwalić obniżenie stawki na swoim terenie, ale nie mogą być niższe niż 50% maksymalnych. ****