Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie były skutki uboczne przekształceń sys
Jakie były skutki uboczne przekształceń sys.? Podniesienie stopy procentowej spowodowało trudności ze spłatą kredytów, obniżenie dochodów realnych, a także bezrobocie, Dokonano zmniejszenia preferencyjnych kredytów, wprowadzono opodatkowanie wynagrodzeń. Spowodowało to spadek produkcji, a zwłaszcza konsumpcji, Ograniczenie cen regulowanych do poziomu 20% co spowodowało wzrost cen, Mimo zrównoważenia rynku przy obniżonych dochodach realnych nastąpiło obniżenie popytu, Poprzez zniesienia barier nastąpiła presja importu co spowodowało nasycenie rynku towarami zagranicznymi, Wprowadzenie zmian w kursach walutowych spowodowało spadek eksportu, dopiero w latach 93 wprowadzono kurs pełzający co miało wpłynąć na poprawę salda, Nastąpił spadek PKB