Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jakie były rozwiązania sys. w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej
Jakie były rozwiązania sys. w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej? W myśl PKWN gosp. Polska miała się opierać na trzech sektorach – spółdzielczym, państwowym i prywatnym przy czy ten ostatni był w znacznym stopniu ograniczony. Nowa władza wzorowała się na okresie międzywojennym, jednakże unikano wzorów Radzieckich, zatrudniano wielu specjalistów w zakresie planowania centralnego. I to właśnie Centralny Urząd Planowania opracował trzyletni plan odbudowy na lata 1947 –49. Pierwsze lata powojenne charakteryzowały się wysoka dynamiką, odbudową miast i wsi, struktury transportowej. W 1948r. Rozpoczęła się tzw. bitwa o handel, dążono do likwidacji drobnego przemysłu i handlu prywatnego, postulowano wprowadzenie sys. istniejącego w ZSRR co nastąpiło w latach 49 – 50. Zlikwidowano CUP i Główny Urząd Planowania Centralnego i zastąpiono Państwową Komisją Planowania Gosp. wprowadzono zmiany legislacyjne – nowa ustawę o prawach narodowych, zlikwidowano samorząd terytorialny, ścisłą kontrolą objęto spółdzielczość.