Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Jak systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wpływają na wysokość od­szkodowania (świadczenia) ubezpieczeniowego?
Jak systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wpływają na wysokość od­szkodowania (świadczenia) ubezpieczeniowego? System odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej to formuła zastosowana umowie ubezpieczenia, która, opierając się na relacjach wartości ubezpieczeniowej i sumy ubezpieczeniowej, jest jednym z czynników decydujących o stopniu odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej za szkodę. Wśród systemów odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wyróżniamy: system odpowiedzialności proporcjonalnej, system odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. System odpowiedzialności proporcjonalnej polega na tym, że firma ubez­pieczeniowa wypłaca odszkodowania tylko w takiej wysokości faktycznej szkody, w jakiej pozostaje suma ubezpieczeniowa do wartości ubezpieczeniowej. Łącząc tę zasadę z możliwymi relacjami sumy ubezpieczeniowej do wartości ubezpiecze­niowej, należy stwierdzić, że wysokość odszkodowania będzie: ü w przypadku nadubezpieczenia - równa wartości szkody, ü w przypadku ubezpieczenia w pełnej wartości - równa wartości szkody, ü w przypadku podubezpieczenia - proporcjonalnie mniejsza niż wartośćü szko­dy. W systemie odpowiedzialności na pierwsze ryzyko firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie równe wartości szkody, lecz tylko do wysokości sumy ubezpieczeniowej. Ponowne rozpatrzenie relacji sumy ubezpieczeniowej do warto­ści ubezpieczeniowej pozwala wyróżnić kilka możliwych sytuacji cechujących ten system ze względu na wysokość odszkodowania, które będzie: w przypadku nadubezpieczenia- równe wartości szkody w przypadku ubezpieczenia w pełnej wartości- równe wartości szkody w przypadku podubezpieczenia- równe wartości szkody, jeśli szkoda mieści się w granicach sumy ubezpieczenia i mniejsze od wartości szkody, jeśli szkoda przewyższa sumę ubezpieczenia tłumacz niemieckiego poznań