Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota oraz rodzaje wydatków publicznych
Istota oraz rodzaje wydatków publicznych Wydatki publ.- to rozdysponowanie, wydatkowanie śr. pieniężnych przez państwo i związki publ.-prawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych oraz realizacji zadań publicznych. 1.Środki publiczne- mogą być podzielone na a)rozchody publiczne- obejmują -spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów -wykup skarbowych pap. wart. (obligacje, bony) -udzielone pożyczki przez budżet państwa np. ZUS-owi b)wydatki publiczne -wydatki budżetu państwa -wydatki budżetów JST, z którymi są powiązane wydatki budżetu państwa -wydatki funduszy celowych 1.Dotacje i subwencje – ok.57% - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (oświatowa, drogowa itp.) Dotacje są wydatkami budżetowymi podlegającymi szczególnym zasadom roszczeń - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego a także zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora publicznego oraz fundacjom i stowarzyszeniom, jak również kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych(państwowych), inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, inwestycji związanych z badaniami naukowymi i pracami badawczo rozwojowymi. - dotacje podmiotowe przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu - dotacje przedmiotowe będące dopłatami do określonych rodzajów wyrobów lub usług kalkulowanych wg stawek jednostkowych - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnej ustawie - dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo tworzonych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – ok. 8% - zasiłek dla bezrobotnych - finansowanie ZUS i innych świadczeń społecznych - dopłaty do eksploatacji mieszkań dopłaty do biletów PKP, PKS itp. 3.Wydatki bieżące jednostek budżetowych – ok.17% - wynagrodzenia urzędników państwowych oraz naliczane od nich składki - zakup towarów i usług - inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej lub realizacji ich statutowych zadań (koszty utrzymania budynków, dróg, obsługa rolnictwa itp.) 4.wydatki na obsługę długu (12%) skarbu państwa to koszty, jakie ponosi państwo z tytułu płaconego oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wypłat w związku z udzielonymi przez skarb państwa poręczeniami i gwarancjami. 5.wydatki majątkowe (ok.5%) dzielą się zwykle na 2 grupy: - wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, - wydatki związane z zakupem i objęciem akcji, wnoszonymi udziałami do spółek prawa handlowego oraz tworzonymi fundacjami. Praca Toruń Nauka rysunku