Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota i pojęcie finansów publicznych
Istota i pojęcie finansów publicznych Fin. Publiczne obejmują zasoby pieniężne, zwłaszcza fundusz zwany budżetem i fundusz gromadzenia i rozdzielania przez państwo poza budżetem, fundusze samorządu terytorialnego, gosp. i zawodowego oraz zasoby pieniężne. Podmiotami dysponującymi tymi zasobami są m.in. parlament, rząd i jego organy centralne, związki samorządu terytorialnego, gosp. zawodowego, zarządy fundacji. Fin. Publiczne związane są z realizacją interesu publicznego w odróżnieniu od finansów prywatnych służących gromadzeniu dochodów i realizacji zysków indywidualnych. Dochody publiczne pochodzą w znacznej mierze z danin publicznych (podatków, opłat, składek itp.). Charakteryzuje je przymusowość, nieekwiwalętność, , specyfiką wydatków jest dominacja płatności o charakterze transferów nad wydatkami ekwiwalętnymi co również odróżnia je od finansów prywatnych. W budżecie określa się zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków podlegających akceptacji przez parlament.