Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Inwestycje 6
Określenie celów i strategii operacyjnej dla wybranej strategii konkurencji. Strategie operacyjne nazywane są także funkcjonalnymi, do najważniejszych obszarów, dla których wyznacza się cele oraz strategie operacyjne należą: marketing, produkcja, zaopatrzenie, technologia (w tym badania i rozwój), finanse, zasoby ludzkie i aspekty socjalne, organizacja i zarządzanie. Każdej z tych strategii przyporządkowuje się określone cele: marketingowe: osiągnięcie określonej sprzedaży osiągnięcie pożądanej pozycji rynkowej wybranego produktu określenie pozycji projektu w danym segmencie rynku minimalizacja ryzyka inwestycyjnego produkcji: osiągnięcie określonej wielkości produkcji określenie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych dla zaopatrzenia pozyskanie tanich źródeł zaopatrzenia optymalizacja zapasów technologii: opracowanie własnej technologii zakup licencji finansowe: osiągnięcie optymalnej struktury kapitału (wiedzieć jaka to) minimalizacja ryzyka finansowego zapewnienie wysokiej zdolności do generowania zysku i gotówki zapewnienie zdolności do osiągania wysokiej wartości aktualnej netto i stopy zwrotu kapitału (NPV i IRR) zaplecze socjalne: zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników, ich nabór i szkolenie określenie systemów wynagradzania pracowników nadzoru oraz zakresu usług socjalnych organizacja i zarządzanie: określenie struktury organizacyjnej określenie zasad zarządzania, np. kontraktowy model zarządzania projektem Kombinacja celów i strategii funkcjonalnych - polega na pionowej i poziomej koordynacji celów oraz strategii funkcjonalnych, jej rezultatem jest określenie ostateczne strategii spełniającej najlepiej wymóg konkurencyjności projektu. Określenie strategii realizacji projektu wymaga jednoznacznie sformułowanego celu głównego tej fazy cyklu życia projektu, jest on zazwyczaj wyrażony okresem realizacji. Jego ustalenie wiąże się z określeniem zakresu prac, jakie muszą być wykonane w miejscu budowy i poza nim, a następnie ustalenia logicznej sekwencji czynności i zdarzeń. W praktyce znajduje to wyraz w odpowiednio opracowanych harmonogramach realizacji. Przygotowanemu harmonogramowi realizacji musi odpowiadać określenie zasobów materialnych i ludzkich niezbędnych do jego realizacji. Niezwykle istotną częścią procedury opracowywania strategii realizacji projektu jest opracowanie jego budżetu, który z jednej strony określa niezbędne potrzeby, a z drugiej środki finansowe na ich realizację. Budżet powinien również uwzględniać rezerwę środków, co wiąże się z jednej strony z niepewnością i ryzykiem w inwestowaniu, a z drugiej - z zakłóceniami w okresie realizacji. Weryfikacja i dostosowanie strategii do warunków realizacji i eksploatacji projektu. Jest niezbędna, z uwagi na konieczność dostosowania strategii do zmieniających się warunków otoczenia. Potrzebna dla realizacji strategicznych celów projektu oraz zmian w metodach, zasobach i środkach ich osiągania. Sukces projektu inwestycyjnego jest uzależniony w szczególny sposób od jednej ze strategii funkcjonalnych, tj. od strategii marketingowej. Opracowanie tej strategii ma służyć trzem celom: wyjaśnieniu relacji pomiędzy otoczeniem rynkowym a projektem, wyrażana najczęściej udziałem w rynku lub jego segmencie służy identyfikacji szans i zagrożeń o strategicznym znaczeniu dla projektu służy określeniu strategicznych opcji marketingowych dla danego projektu Podstawą opracowania strategii marketingu projektu są odpowiednio przygotowane i przeprowadzone badania marketingowe. Ich procedura jest taka: Identyfikacja rynku docelowego - rozpoczyna proces badań, wymaga rozpoznania potrzeb i wzorców zachowań istniejących i potencjalnych nabywców. Przedmiotem badań są następujące kwestie: przedmiot zakupów na danym rynku motywy tych zakupów kategorie nabywców jednostkowe wielkości zakupów ich miejsce i częstotliwość sezonowość Badania te mogą obejmować rynek jako całość lub też wyodrębniony jego segment, uzależnione jest to od wybranej strategii konkurencji projektu. Analiza nabywców - jest na ogół poprzedzana sporządzeniem odpowiednich wykazów obejmujących nazwę, adres nabywców bądź też grupy klientów. W obrębie wytypowanych nabywców przeprowadza się badania siły nabywczej klientów, określa się wielkość zakupów, ich strukturę oraz dochody. Bada się poziom zaspokojenia istniejącego popytu oraz opracowuje projekcję (prognozę) popytu docelowego. Wreszcie określa się zmienność popytu (wahania sezonowe). Analiza konkurentów - obejmuje analizę siły konkurencji w zakresie wszystkich 5 sił (Portera). Badania siły konkurencji prowadzi się dla wyodrębnionych indywidualnych konkurentów lub ich grup oraz analizuje się trendy w zakresie konkurencji (potencjalne możliwości w zakresie wejścia na rynek i wyjścia z rynku). Przedmiotem zainteresowania inwestora są zazwyczaj: pozycja rynkowa konkurentów, którą określa się wielkością sprzedaży w najważniejszych dla projektu segmentach rynku lub udziałem konkurentów w rynku i jego segmentach wydatki ponoszone przez konkurentów na działalność marketingową (stosunek tych wydatków do osiągniętej sprzedaży) inne atuty konkurentów lub ich słabości takie, jak: image, polityka cenowa, zyski konkurencji, koszty, szczególne umiejętności. Badania konkurencji są bardzo skomplikowane i trudne, bo istnieje ogromny problem z pozyskaniem informacji. Utworzył się segment rynku zajmujący się wywiadem gospodarczym. Analiza otoczenia społeczno-ekonomicznego i ekologicznego projektu - sprowadza się na ogół do: badania dostępności do źródeł energii (programy w zakresie rozwoju źródeł i ceny) dostępność surowców i materiałów, źródła pozyskania, koszty surowców, koszty transportu trendy w rozwoju techniki i technologii (wydatki na badania i rozwój własnych technologii i wynalazków) trendy w rozwoju gospodarki, stopa wzrostu PKB wyniki współpracy z zagranicą (eksport, import i bilans handlowy) inflacja, stopa jej wzrostu czy spadku rozwój rynku kapitałowego zmiany na rynku pracy ryzyko konfliktów lokalnych i międzynarodowych polityka fiskalna państwa i stabilność prawa tendencje w polityce zagranicznej, np. projekty integracji gospodarczej Projekcje strategii działań marketingowych. Etapy formułowania koncepcji działań marketingowych dla projektu inwestycyjnego Wymagane informacje 1. Określenie operacyjnych segmentów rynku. Dobór produktów dla wyodrębnionego segmentu operacyjnego. Chłonność i potencjał rynku. Warunki konkurencji. Poziom cen na rynku. Rozporządzalne i wymagane kompetencje (umiejętności) marketingowe. 2. Ustalenie celów marketingowych: · określenie realistycznych planów sprzedaży · pożądana pozycja konkurencyjna. Słabe i mocne strony konkurentów. Słabe i mocne strony projektu inwestycyjnego. 3. Sformułowanie strategii marketingowej, np: · konkurencji cenowej · imitacji · rozszerzenia rynku Faza życia produktu (branży). Możliwość wpływania na popyt. Znaczenie ceny jako kryterium podejmowania decyzji zakupu. Wymagania dotyczące produktu. 4. Określenie kompozycji narzędzi marketingowych (marketing mix) odpowiednich dla wybranej strategii. 5. Opracowanie planu i budżetu operacji marketingowych: · opracowanie projekcji sprzedaży · opracowanie projekcji kosztów marketingu · określenie wrażliwości projektu na czynniki marketingowe Kalkulacja przychodów ze sprzedaży. Kalkulacja kosztów marketingu.