Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Instytucje zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej:
Instytucje zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej: 3.1 ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych – jest organizacją o charakterze uniwersalnym – powszechnym. W jej działalności oprócz wielu zagadnień o charakterze politycznym, z zakresu pokoju i bezpieczeństwa, istotną rolę odgrywa także problematyka ekonomiczna. 3.2 Międzynarodowy Fundusz Walutowy – Powstanie MFW było efektem porozumienia osiągniętego przez 44 państwa na konferencji w Bretton Woods (USA), która odbyła się w dniach 1-22 lipca 1944 r. W zawartym układzie w sprawie powstania MFW jako główny cel podano przywrócenie w skali światowej swobodnej wielostronnej wymiany handlowej . Narzędziem osiągnięcia tego celu miało być3.3 wprowadzenie wymienialności walut narodowych i stabilności kursów walut. Służą temu przedsięwzięcia podejmowane przez MFW wobec krajów członkowskich, m.in. udzielanie kredytów krajom mającym trudności ze zrównoważeniem bilansów płatniczych oraz oddziaływanie na politykę gospodarczą sprzyjające osiągnięciu równowagi tych bilansów. 3.3 Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, popularnie nazywany Bankiem Światowym, wraz z afiliowanymi przy nim: Międzynarodową Korporacją Finansową i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju stanowi największą międzynarodową organizację finansową udzielającą pomocy kredytowej przede wszystkim krajom rozwijającym się. O jego powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego na konferencji w Bretton Woods w lipcu 1944. Istnieje jako wyspecjalizowana organizacja ONZ od grudnia 1945 z siedzibą w Waszyngtonie. Członkami banku mogą być kraje należące jednocześnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Środki na udzielanie pożyczek MBOiR czerpie przede wszystkim z emisji obligacji na rynkach kapitałowych krajów wysoko rozwiniętych, z wpłat gotówkowych krajów członkowskich oraz z własnych funduszy rezerwowych zgromadzonych w ciągu całego okresu istnienia i działania. MBOiR udziela kredytów jedynie rządom krajów członkowskich lub podmiotom gospodarczym działającym w tych krajach, ale pod warunkiem uzyskania na spłatę tych kredytów gwarancji rządowych. Kredyty udzielane przez MBOiR są przeznaczane z reguły na finansowanie konkretnych przedsięwzięć i projektów, ale również na finansowanie strukturalnych przemian w gospodarkach krajów rozwijających się. Oprócz kredytów MBOiR udziela również fachowej pomocy doradczej, wysyłając do krajów, którym pomaga, swoich ekspertów. Cele działalności Banku Światowego: a. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich b. popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium kraju ów członkowskich c. doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej d. rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczenie im zagranicznych źródeł finansowania 3.4 GATT – Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu 3.5 WTO – Światowa Organizacja Handlu