Wyszukiwarka:
Artyku造 > Studia >

Instrumenty kszta速owania poda篡 i popytu na pieni康z (rezerwy
Instrumenty kszta速owania poda篡 i popytu na pieni康z (rezerwy obowi您kowe, refinansowanie bank闚, stopa procentowa, operacje otwartego rynku) Polityka pieni篹na jest to ca這kszta速 rozwi您a i dzia豉 podejmowanych w gospodarce narodowej w celu: · Zaopatrzenia w 鈔odki pieni篹ne i kredyt jednostki gospodaruj帷e, · Regulowania wielko軼i poda篡 pieni康za. Poda pieni康za jest realizowana przez banki, przy czym pierwotna kreacja (poda) pieni康za przebiega w banku centralnym, kt鏎y udziela kredyt闚 bankom komercyjnym. Te banki, udzielaj帷 kredyt闚 swym klientom, dokonuj wt鏎nej kreacji pieni康za. O wielko軼i poda篡 pieni康za decyduje wt鏎na kreacja pieni康za przez banki komercyjne. Ale bank centralny czuwa nad sum poda篡 ( kreacji) pieni康za i oddzia逝je na jej rozmiary instrumentami polityki pieni篹nej. Kszta速owanie poda篡 pieni康za przez bank centralny ma na celu utrzymanie r闚nowagi na rynku kredytowym i niedopuszczenie do nadmiaru pieni康za, co mog這by wp造wa niekorzystnie na stabilno嗆 cen. Poda pieni康za stanowi istotny czynnik wp造waj帷y na kszta速owanie globalnego popytu. Wzrost poda篡 pieni康za powoduje wzrost globalnego popytu, a tym samym ma wp造w na wzrost produktu krajowego brutto. Realny wzrost nast瘼uje zw豉szcza w闚czas gdy w gospodarce wyst瘼uje przymusowe bezrobocie i nie wykorzystane s zdolno軼i produkcyjne. W tej sytuacji aktywna polityka pieni篹na b璠zie sprzyja o篡wieniu gospodarczemu. Popyt na pieni康z jest zwi您any przede wszystkim z funkcjami jakie on pe軟i w gospodarce rynkowej. W szczeg鏊no軼i za zapotrzebowanie to wynika z udzia逝 pieni康za w transakcjach kupna i sprzeda篡 oraz z tego i stanowi on dla przedsi瑿iorstw i poszczeg鏊nych cz這nk闚 spo貫cze雟twa jeden ze sk豉dnik闚 ich maj徠ku. Zgodnie z klasyczn ekonomi polityczn wielko嗆 popytu jest powi您ana z relacj pomi璠zy dochodem narodowym a wielko軼i pieni康za jednostek gospodaruj帷ych. W celu realizacji polityki pieni篹nej NBP zosta wyposa穎ny w szereg instrument闚. Instrumenty te oddzia造wuj na funkcjonowanie bank闚 w spos鏏 bezpo鈔edni i po鈔edni. · Instrumenty bezpo鈔ednie wi捫 si z oddzia造waniem na poda z pieni康za i kredytu oraz na poziom st鏕 procentowych, poprzez odg鏎ne narzucanie ogranicze i zakaz闚. Do najszerzej wykorzystywanych przez NBP instrument闚 zaliczy mo積a: pu豉py kredytowe, wymagania dotycz帷e p造nno軼i, ograniczenia w strukturze aktyw闚 i pasyw闚 banku, rezerwa obowi您kowa, kredyt refinansowy wraz z jego pochodnymi. Instrumenty bezpo鈔ednie cechuje z regu造 selektywno嗆 ich oddzia造wania. Pozwalaj one stosunkowo skutecznie kontrolowa poda i kierunki przep造wu pieni康za. Podstawow ich wad jest jednak to, 瞠 opieranie si na tego rodzaju instrumentach wi捫e si z ryzykiem nieefektywnej alokacji 鈔odk闚, wynikaj帷ej z braku zobiektywizowanych informacji zawartych w parametrach rynkowych. · Instrumenty po鈔ednie – s wolne od tego rodzaju ryzyka. Najbardziej klasyczne z nich to operacje otwartego rynku. Rezerwy obowi您kowe Wprowadzenie stopy rezerwy obowi您kowej ma na celu: 1. Stworzenie instrumentu umo磧iwiaj帷ego regulowanie potencja逝 kredytowego bank闚 operacyjnych, 2. Ustalenie dodatkowego zabezpieczenia p造nno軼i bank闚 operacyjnych. Tak wi璚 zdolno嗆 kreowania pieni康za bankowego przez banki zale篡 od poziomu posiadanych przez nie rezerw w pieni康zu banku centralnego w stosunku do poziomu minimalnej rezerwy. I tak: · Podwy窺zenie stopy minimalnej rezerwy ogranicza zdolno嗆 ekspansji kredytowej bank闚, · Zmniejszenie stopy minimalnej rezerwy zwi瘯sza mo磧iwo嗆 kreacji kredytu przez banki. Ten instrument kszta速owania poda篡 pieni康za jest szczeg鏊nie u篡teczny w warunkach du瞠j nadp造nno軼i finansowej systemu bankowego. Rezerwy obowi您kowe gromadz banki w NBP. Rezerw obowi您kow stanowi wyra穎na w procentach cz窷 鈔odk闚 pieni篹nych w z這tych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 鈔odk闚 uzyskanych ze sprzeda篡 papier闚 warto軼iowych oraz innych 鈔odk闚 przyj皻ych przez bank podlegaj帷ych zwrotowi, z wyj徠kiem 鈔odk闚 przyj皻ych od innego banku krajowego, a tak瞠 鈔odk闚 przyj皻ych od banku zagranicznego na podstawie um闚 zawartych przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy lub 鈔odk闚 pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata. Kwota rezerwy obowi您kowej nie podlega oprocentowaniu. Banki sp馧dzielcze utrzymuj rezerwy obowi您kowe w banku, w kt鏎ym s zrzeszone, a banki regionalne zrzeszone w BG S.A. – na rachunku w tym banku, w kwocie odpowiadaj帷ej rezerwom zrzeszonych w nich bank闚 sp馧dzielczych i w豉snym rezerwom obowi您kowym. Kwoty rezerw obowi您kowych bank闚 regionalnych BG S.A odprowadza na sw鎩 rachunek w NBP. Banki Zrzeszaj帷e banki sp馧dzielcze dzia豉j帷e poza struktur BG S.A rezerwy obowi您kowe w豉sne i bank闚 sp馧dzielczych w nich zrzeszonych utrzymuj na swoim rachunku w NBP. Wysoko嗆 rezerwy mo瞠 by r騜nicowana ze wzgl璠u na umowny okres przechowywania 鈔odk闚 pieni篹nych oraz rodzaj waluty. Suma rezerw obowi您kowych nie mo瞠 przekroczy: · 30% sumy 鈔odk闚 pieni篹nych od wk豉d闚 na 膨danie, · 20% sumy 鈔odk闚 od wk豉d闚 terminowych. Stopa ta ustalana jest na podstawie stan闚 鈔edniomiesi璚znych. Wy窺za stopa obowi您kowej rezerwy jest na og馧 ustalana od wk豉d闚 a vista z uwagi na wy窺ze ryzyko dla banku komercyjnego. Dla bank闚 komercyjnych rezerwy obowi您kowe wi捫 si z obci捫eniem finansowym, wynikaj帷ym z dezaktywizacji cz窷ci depozyt闚 unieruchamianych w postaci rezerw obowi您kowych, kt鏎e nie mog by wykorzystane np. na cele kredytowe. Ewidentnie zmniejsza to dochody bank闚 komercyjnych, tym bardziej 瞠 ze wzgl璠u na rosn帷 konkurencj, cz瘰tokro nie jest mo磧iwe rekompensowanie negatywnych skutk闚 dochodowych na drodze zmniejszenia oprocentowania depozyt闚 przyjmowanych przez banki, b康 podwy窺zanie oprocentowania kredyt闚. Zarz康 NBP mo瞠 zwolni bank z obowi您ku utrzymywania rezerwy obowi您kowej w okresie realizacji programu post瘼owania naprawczego. Zarz康 NBP ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerw obowi您kowych w NBP, w tym rodzaje rachunk闚 bankowych, kt鏎ych nie dotyczy obowi您ek utrzymywania rezerw, a ponadto b璠zie m鏬 okre郵a wysoko嗆 zapasu got闚ki w z這tych, kt鏎ego utrzymanie w kasach bankowych b璠zie r闚noznaczne z utrzymywaniem rezerw w NBP. W razie naruszenia obowi您ku utrzymywania rezerwy obowi您kowej, bank uiszcza na rzecz NBP odsetki od r騜nicy pomi璠zy kwot, kt鏎a podlega utrzymaniu na rachunkach a kwot faktycznie na tych rachunkach utrzymywan. Stawk odsetek tych uchwala Zarz康 NBP w wysoko軼i nie wi瘯szej ni dwukrotna wysoko嗆 stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Zarz康 NBP mo瞠 wyrazi zgod na nieuiszczanie odsetek przez bank w stanie zawieszenia, likwidacji albo upad這軼i. Ilo軼iowe ograniczenie poda篡 pieni康za polega na ustalaniu przez bank centralny limit闚 (plafon闚), czyli pu豉p闚 akcji kredytowej poszczeg鏊nych bank闚. Stosowanie ogranicze ilo軼iowych 陰czono cz瘰to z polityk obowi您kowych rezerw. Jednak administracyjne narz璠zia polityki pieni篹nej nie s oceniane pozytywnie przez ekonomist闚, kt鏎zy wskazuj na uboczne skutki w postaci wywo造wania zjawisk recesyjnych. Refinansowanie bank闚 Kolejnym instrumentem polityki pieni篹nej jest refinansowanie bank闚. Kredyt refinansowy udzielany jest bankom przez NBP w celu uzupe軟ienia ich zasob闚 pieni篹nych. Przy udzielaniu kredytu refinansowego NBP kieruje si zdolno軼i banku do sp豉ty tego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach sp豉ty, z tym, 瞠 kredyt ten mo瞠 by tak瞠 udzielony bankowi dla realizacji post瘼owania naprawczego banku. Kredyt refinansowy mo瞠 by udzielony w nast瘼uj帷ych formach: · do okre郵onej kwoty w rachunku kredytu, · pod zastaw papier闚 warto軼iowych – do wysoko軼i r闚nej okre郵onej cz窷ci nominalnej warto軼i tych kredyt闚 (kredyt lombardowy), · redyskonta weksli zdyskontowanych przez banki komercyjne, · w innej formie, okre郵onej przez Zarz康 NBP. Poprzez kredyty refinansowe bank centralny wp造wa na dzia豉lno嗆 bank闚 komercyjnych, ustalaj帷 wielko嗆 udzielanych kredyt闚 (poda pieni康za), wysoko嗆 oprocentowania (polityka redyskontowa), oraz inne warunki kredytowania. NBP refinansuje banki ponadto kredytem na inwestycje centralne oraz kredytem w rachunku bie膨cym. Kredyt redyskontowy Jest udzielany przez bank centralny na podstawie zdyskontowanych przez banki komercyjne weksli jednostek gospodarczych. Bank centralny ustala wysoko嗆 stopy redyskontowej, kt鏎a stanowi punkt odniesienia dla bank闚 komercyjnych w celu ustalenia ich w豉snej (wy窺zej) stopy dyskontowej oferowanej jednostkom gospodarczym. Zmiany stopy redyskontowej wp造waj po鈔ednio na ponoszone przez przedsi瑿iorstwa koszty kredytu. · Obni瞠nie stopy redyskontowej, obni瘸j帷 koszt kredytu, pobudza og鏊ny wzrost aktywno軼i gospodarczej, · Podwy窺zenie stopy redyskontowej ogranicza akcj kredytow bank闚 i dzia豉 w przeciwnym kierunku. Bank centralny nie ma jednak pe軟ej swobody w ustalaniu poziomu stopy procentowej, bo w gospodarce rynkowej kszta速uje si ona na rynku w wyniku poda篡 i popytu na pieni康z. W ramach polityki redyskontowej banki centralne nie tylko pos逝guj si stop procentow, ale tak瞠 mog stosowa wobec poszczeg鏊nych bank闚 kontyngenty redyskontowe i wymagania jako軼iowe, warunkuj帷e przyj璚ie okre郵onych weksli do redyskonta. Bank centralny nie ma obowi您ku udzielenia kredytu konkretnemu bankowi. Mo瞠 wi璚 uzale積i kontyngent redyskontowy od wielko軼i jego kapita逝 lub struktury aktyw闚, okre郵aj帷ych odpowiedzialno嗆 maj徠kow danego banku. Wymagania jako軼iowe dotycz zazwyczaj terminu p豉tno軼i weksla lub jego charakteru. Banki centralne zazwyczaj redyskontuj weksle wystawione w wyniku dzia豉lno軼i gospodarczej i p豉tne w ci庵u 90 dni. Bank centralny mo瞠 te preferowa przy redyskoncie weksle zwi您ane z okre郵on dzia豉lno軼i (np. skupem produkt闚 rolnych). Kredyt lombardowy Jest udzielany przez bank centralny pod zastaw papier闚 warto軼iowych sk豉danych przez banki komercyjne. Znajduje on zastosowanie zw豉szcza w闚czas, gdy dany bank ma trudno軼i w terminowym regulowaniu zobowi您a lub wyst瘼uje og鏊nie trudna sytuacja na rynku pieni篹nym. W zwi您ku z tym taki kredyt powinien by sp豉cony w okresie do 3 miesi璚y. W niekt鏎ych nag造ch przypadkach mo瞠 on by udzielony na kilka dni lub jako kredyt 鈔ednioterminowy dla banku kt鏎y poni鏀 straty, a kt鏎ego dzia豉lno嗆 powinna by, zdaniem banku centralnego, podtrzymana. Kredyt lombardowy jest udzielany w wysoko軼i od 65% do 80% warto軼i zastawionych papier闚 warto軼iowych , w zale積o軼i od ich rodzaju. Stopa procentowa Stopa procentowa mo瞠 by wykorzystana jako instrument polityki pieni篹no-kredytowej, je瞠li b璠zie spe軟ia豉 funkcj zewn皻rznego parametru, branego pod uwag przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Decyzje te powinny uwzgl璠nia konieczno嗆 osi庵ni璚ia przez kredytobiorc co najmniej takich wynik闚 finansowych, kt鏎e by pozwoli造 na sp豉cenie rat kapita這wych oraz odsetek od zaci庵ni皻ego kredytu. W warunkach braku r闚nowagi na rynku i narastaj帷ych zjawisk inflacyjnych, mo磧iwo軼i realizacji tych funkcji przez stop procentow s bardzo ograniczone: 1. Przy ustalaniu stopy procentowej musi by uwzgl璠niana stopa inflacji. Ujemna realna stopa procentowa zach璚a kredytobiorc闚 do maksymalizacji popytu na kredyt. 2. Nale篡 odst徙i od dostosowywania stopy procentowej do zr騜nicowanej rentowno軼i poszczeg鏊nych grup kredytobiorc闚 czy te obni瘸nia jej ze wzgl璠闚 socjalnych. Ulgi w oprocentowaniu kredyt闚 stanowi gratyfikacj bankow, kt鏎a utrudnia dokonywanie rzeczywistego rachunku ekonomicznego w gospodarce narodowej. 3. Zr騜nicowanie stopy procentowej powinno wynika wy陰cznie ze stopnia p造nno軼i kredyt闚 i wk豉d闚 oraz ryzyka ponoszonego przez banki przy udzielaniu kredytu. Najni瞠j powinny by oprocentowane wk豉dy a vista, najwy瞠j – kredyty dla przedsi瑿iorstw o zagro穎nej zdolno軼i kredytowej. Warunkiem efektywnego wykorzystania stopy procentowej jest ukszta速owanie si jej ceny na rynku. Inaczej wy窺ze odsetki b璠 przerzucane w ceny, a stopa procentowa nie b璠zie mog豉 odgrywa swej roli. Oznacza to z jednej strony, 瞠 wysoko嗆 stopy procentowej nie jest kszta速owana na zasadzie samoregulowania w zale積o軼i od przebiegu rozwoju gospodarczego, z drugiej za - 瞠 zmiany tej stopy nie maj wp造wu na racjonaln alokacj 鈔odk闚 spo貫cznych i nie doprowadzi ona do zr闚nowa瞠nia popytu i poda篡 na 鈔odki finansowe. Jednak i w tych niedoskona造ch warunkach podwy窺zenie odsetek od wk豉d闚 i kredyt闚 mo瞠 mie pewne pozytywne strony. Podwy窺zenie odsetek od wk豉d闚 ludno軼i sprzyja neutralizacji okre郵onej cz窷ci jej przychod闚. Wysokie odsetki od wk豉d闚 przy systemie samofinansowania si bank闚 musz prowadzi do podwy磬i odsetek od kredyt闚. R闚nocze郾ie wysoka stopa procentowa od kredyt闚, mimo mo磧iwo軼i neutralizacji jej dzia豉nia przez system cen, powoduje racjonalniejsze wykorzystanie kredytu przez przedsi瑿iorstwa. Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku, przeprowadzane przez banki centralne w ramach polityki otwartego rynku, polegaj na zakupie lub sprzeda篡 papier闚 warto軼iowych (przewa積ie pa雟twowych, kr鏒koterminowych – weksli skarbowych). W Polsce operacje otwartego rynku s podstawowym instrumentem oddzia造wania NBP na kszta速owanie si poda篡 pieni康za. Zakup i sprzeda papier闚 warto軼iowych odbywa si przede wszystkim na mi璠zybankowym rynku pieni篹nym. · NBP sprzedaj帷 papiery warto軼iowe, przejmuje cz窷 鈔odk闚 pieni篹nych nabywc闚 i zmniejsza tym samym poda pieni康za na rynku, · NBP skupuj帷 papiery warto軼iowe, zasila rynek kreowanym przez siebie pieni康zem, co zwi瘯sza poda pieni康za.. Operacje otwartego rynku mog by dokonywane przez przetarg: · Ilo軼iowy – bank centralny ustala wysoko嗆 stawki zakupu (tzw. sta陰 stawk), a banki komercyjne podaj kwoty, jakie chcia造by sprzeda bankowi centralnemu po tej stawce. W odpowiedzi na z這瞠nie oferty bank centralny rozdziela ustalon przez siebie kwot zakupu proporcjonalnie do wielko軼i z這穎nych ofert. · Procentowy – banki komercyjne podaj stawk procentow, po kt鏎ej chcia造by zawrze transakcj. Bank centralny, w ramach ustalonej przez siebie kwoty, przyznaje mo磧iwo嗆 sprzeda篡 zaczynaj帷 od bank闚, kt鏎e zaproponowa造 najwy窺z stawk. Wysoko嗆 ostatecznej stopy procentowej jest ustalana na podstawie najni窺zej (marginalnej) stawki przydzia逝. Przy przetargu procentowym tendencje rynkowe maj wi瘯szy wp造w na kszta速owanie si wysoko軼i procentu. Najprostsz form tych operacji NBP s operacje bezwarunkowe zakupu papier闚 warto軼iowych lub operacje bezwarunkowe sprzeda篡 papier闚 warto軼iowych. S to operacje nieodwracalne, sygnalizuj帷e i realizuj帷e okre郵ony kierunek polityki pieni篹nej. Inn form s operacje warunkowe NBP, w kt鏎ych Bank centralny mo瞠 po陰czy operacj zakupu papier闚 warto軼iowych z uzgodnieniem warunk闚 ich odkupienia w okre郵onym terminie. St康 operacje warunkowe s wykorzystywane dla dora幡ego regulowania poda篡 pieni康za. Do operacji warunkowych NBP nale膨: · Operacje warunkowego zakupu - REPO, polegaj帷e na zakupie przez NBP papier闚 warto軼iowych od bank闚, pod warunkiem ich odkupienia przez te banki w okre郵onym terminie. Dokonuj帷 zakupu, NBP udziela r闚nocze郾ie danemu bankowi kredytu, kt鏎y jest sp豉cany w momencie odkupienia przez ten bank sprzedanych wcze郾iej NBP papier闚 warto軼iowych. Operacje REPO mo積a wi璚 por闚na do kredytu udzielanego przez NBP pod zastaw papier闚 warto軼iowych. · Operacje warunkowej sprzeda篡 - reverse REPO, polegaj帷e na sprzeda篡 przez NBP bankom papier闚 warto軼iowych pod warunkiem ich odsprzeda篡 przez dany bank NBP w okre郵onym terminie. Dokonuj帷 zakupu papier闚 warto軼iowych dany bank lokuje swoje 鈔odki w NBP, kt鏎e wycofuje w momencie odsprzedania zakupionych wcze郾iej papier闚 warto軼iowych. Operacje reverse REPO mo積a por闚na do kr鏒koterminowej lokaty bank闚 w NBP. W obu rodzajach operacji NBP mo瞠 oddzia造wa na wielko嗆 poda篡 pieni康za, zasilaj帷 rynek (banki) w przypadku operacji REPO lub zmniejszaj帷 jego poda w operacjach revers REPO. Operacje warunkowe s zawierane w praktyce na okres kilku dni lub tygodni, mog by wykorzystywane do kr鏒kotrwa貫go oddzia造wania na kszta速owanie si poda篡 pieni康za i p造nno軼i systemu bankowego. R闚nocze郾ie NBP mo瞠 wp造wa przez te operacje na poziom kr鏒koterminowej stopy procentowej przez kszta速owanie stopy REPO. NBP zakupuje i sprzedaje papiery warto軼iowe po r騜nych cenach, a wynikaj帷a st康 stopa REPO wyznacza bankom cen otrzymanego kredytu w operacji REPO albo doch鏚 z lokowanych 鈔odk闚 w przypadku operacji reverse REPO. W ramach polityki otwartego rynku banki centralne prowadz operacje dewizowe typu swap, polegaj帷e na kupnie dewiz lub waluty z dostaw natychmiastow przy jednoczesnej umowie sprzeda篡 tej samej kwoty w okre郵onym terminie, po uzgodnionym kursie do tego samego partnera. W ten spos鏏 bank centralny stawia do dyspozycji bankom sw鎩 pieni康z na czas operacji swap (przy kupnie), a w przypadku sprzeda篡 – zabiera pieni康z bankom operacyjnym. Polityka otwartego rynku wykorzystuje zar闚no cen sprzeda篡 oraz kupna papier闚 warto軼iowych, jak i wielko嗆 sprzedanych (kupionych) papier闚 warto軼iowych czy dewiz. Operacje otwartego rynku mog by efektywne tylko w闚czas, gdy istnieje rozbudowany rynek pieni篹ny, kt鏎y b璠zie m鏬 zakupi papiery warto軼iowe zaoferowane przez bank centralny lub odst徙i je temu bankowi. Tak wi璚 warunkiem efektywno軼i operacji otwartego rynku s: · Odpowiednia ch這nno嗆 rynku pieni篹nego i kapita這wego, · Budz帷e zaufanie papiery warto軼iowe (np. weksle skarbowe). Og鏊nie bior帷 polityka pieni篹na banku centralnego mo瞠 by: · ekspansywna, · restrykcyjna w zale積o軼i od sytuacji gospodarczej kraju i wynikaj帷ych z niej kierunk闚 polityki pieni篹nej. · Polityka restrykcyjna, zmierza do ograniczenia poda篡 pieni康za. Wyra瘸 si ona podro瞠niem kredytu przez podnoszenie stopy kredytu redyskontowego i lombardowego. W tym samym kierunku zmierza stosowane r闚nocze郾ie podwy窺zenie stopy rezerw obowi您kowych. Gdy zastosowane 鈔odki oddzia造wania nie przynios oczekiwanego efektu, czyli znacz帷ego podwy窺zenia ceny kredytu w bankach komercyjnych, a przez to zmniejszenia poda篡 pieni康za, bank centralny odpowiednio ukierunkowuje operacje otwartego rynku. Polega to na oferowaniu sprzeda篡 papier闚 warto軼iowych na korzystnych warunkach, np. wysoko oprocentowanych obligacji czy weksli skarbowych. W闚czas bankom komercyjnym bardziej op豉ca si kupowa te papiery warto軼iowe ni udziela kredytu jednostkom gospodarczym. · Przy prowadzeniu polityki ekspansywnej bank centralny post瘼uje odwrotnie: obni瘸 oprocentowanie kredytu redyskontowego i lombardowego, a tak瞠 stop obowi您kowej rezerwy. R闚nocze郾ie, w ramach operacji otwartego rynku, rozpoczyna on skup papier闚 warto軼iowych. Podejmowane dzia豉nia zwi瘯szaj poda pieni康za i obni瘸j poziom stopy procentowej na rynku pieni篹nym.