Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne I. Refinansowanie banków Refinansowanie banków operacyjnych polega na udzielaniu przez NBP następujących kredytów: a. refinansowego b. redyskontowego c. lombardowego Charakterystyka kredytu refinansowego: a. jest udzielany bankom posiadającym zdolność kredytową oraz tym, w których został ustanowiony zarząd komisaryczny b. kredyt jest udzielany na podstawie umowy określającej: · wysokość kredytu · oprocentowanie i prowizję · termin spłaty · prawne zabezpieczenie spłaty kredytu Charakterystyka kredytu redyskontowego a. polega na wykupie weksli zdyskontowanych przez banki operacyjne b. zdyskontowane weksle muszą spełniać wszystkie wymogi prawa wekslowego c. decyzję o przyjęciu weksli do redyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP lub osoba do tego upoważniona Charakterystyka kredytu lombardowego a. jest udzielany pod zastaw pap. wart. emitowanych przez: · skarb państwa · NBP · banki o wysokich kapitałach własnych a. wysokość kapitału jest niższa niż wartość nominalna pap. wart. będących przedmiotem zastawu i waha się w granicach 75% do 90% tej wartości. b. kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy I. Operacje rynku otwartego Operacje otwartego rynku polegają na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP do tych operacji Podstawowymi instrumentami rynku otwartego są: a. bony pieniężne NBP b. bony skarbowe Charakterystyka bonów pieniężnych a. są to krótkoterminowe papierów wartościowych z terminem wykupu 28,91,128 dni b. są oferowane krajowym osobom fizycznym i prawnym c. są sprzedawane na przetargach w centrali NBP d. są oferowane w 3 nominałach 10.000, 100.000, 1.000.000 zł Charakterystyka bonów skarbowych a. są instrumentami zaciągania krótkoterminowych pożyczek na rynku pieniężnym na finansowanie deficytu budżetowego przez Ministra Finansów b. są emitowane na:4,8,26,52 tygodnie c. nabywcami mogą być krajowe osoby fizyczne i prawne. d. Są emitowane w 3 nominałach: 10.000, 100.000, 1.000.000 zł I. Rezerwy obowiązkowe NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków komercyjnych w celu: a. oddziaływania na wielkość podaży pieniądza odpowiednio do zmian w gospodarce b. tworzenia rezerwy płynności banków operacyjnych c. przejęcia części zysków banków operacyjnych Rezerwy obowiązkowe są odprowadzane na rachunek w NBP Stopy rezerw obowiązkowych a. 17% dla depozytów płatnych na każde żądanie i z terminem krótszym niż 3 miesiące b. 9% dla depozytów 3 miesięcznych i dłuższych c. 2% dla depozytów walutowych I. Środki kontroli kredytów a. stopa procentowa b. zalecenia dotyczy procedury kredytowej np. zakresu dokumentacji kredytowej, oceny zdolności kredytowej c. pułapy (limity) kredytowe