Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Informatyka - podstawy
Informatyka - podstawy GRUPY KOMPUTEROWE 1. Superkomputery ( wieloprocesorowe ) 2. Komputery podstawowego szeregu ( mainframe ) 3. Minikomputery 4. Mikrokomputery PODSTAWOWE BLOKI FUNKCJONALNE KOMPUTERA 1. Jednostka centralna ( procesor, pamięć operacyjna, układy WEJ - WYJ ) 2. Pamięć zewnętrzna ( dyskowa, taśmowa ) 3. Urządzenia WEJ - WYJ ( klawiatura, monitor, drukarka ) 4. Urządzenia transmisji danych ( modemy, łącza telekomunikacyjne ) FUNKCJE PROCESORA 1. Urządzenie arytmetyczno - logiczne ( arytmometr ) - wykonuje działania arytmetyczno - logiczne ( rejestr akumulatora ) 2. Urządzenie sterujące ( sterowanie ) - pobiera rozkazy z pamięci komputera, rozkodowuje je i inicjuje ich wykonanie ( rejestr rozkazów, licznik rozkazów ) ROZKAZ kod rozkazu część adresowa PAMIĘĆ OPERACYJNA Podstawową funkcją pamięci procesora jest przechowywanie danych i rozkazów, które są na bieżąco przetwarzane. bit - najmniejsza jednostka pamięci, przyjmuje jeden z dwóch stanów 0 lub 1 bajt - najmniejsza adresowalna jednostka pamięci mikrokomputera, składa się z 8 bitów PODSTAWOWA KONFIGURACJA MIKROKOMPUTERA PROCESOR Częstotliwość procesora 600 MHz - 800 MHz ( standard ) 1. Pentium 2. Celleron 3. AMD pamięć RAM - pamięć operacyjna ( ulotna) przechowywana ROM - pamięć stała ( tylko do odczytu ) na płycie głównej CACHE - pamięć buforowa ( przechowuje dane rozkazów między ROM a RAM ) DODATKOWE URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE - drukarka ( igłowa, atramentowa, laserowa ) - skaner - ploter - streamer - karty: muzyczna, video, sieciowa - nagrywarki CD-R, CD-RW - modemy SIECI KOMPUTEROWE Są to co najmniej 2 komputery połączone ze sobą za pomocą specjalnych łączy. KLASYFIKACJA SIECI KOMPUTEROWYCH 1. Sieci lokalne ( LAN ) - łączą komputery rozmieszczone blisko siebie 2. Sieci municypalne ( MAN ) - łączą komputery rozmieszczone w ramach aglomeracji miejskiej 3. Sieci rozległe ( WAN ) - łączą komputery rozmieszczone w jednym kraju, na jednym kontynencie, na całym świecie " internet" KORZYŚCI INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWYCH · współużytkowanie zasobów sprzętowych i programowych · szybka komunikacja pomiędzy użytkownikami, niezależna od odległości geograficznych URZĄDZENIA DO ŁĄCZENIA SIECI · wzmacniak ( repeater ) - wzmocnienie nadchodzących sygnałów · most ( bridge ) - łączenie odrębnych sieci lokalnych · ruter ( router ) - przekazywanie danych przez węzły pośredniczące · bramka ( gateway ) - łączenie sieci o całkowicie odmiennej architekturze TYPY SIECI LOKALNYCH · partnerskie ( każdy z każdym ) - udostępnianie zasobów swojego komputera innym użytkownikom · z dedykowanym urządzeniem ( klient - serwer ) - jeden lub więcej komputerów pełni rolę serwera, wykonuje specjalne zadania w sieci i, z którego mogą być uruchamiane programy użytkowe ELEMENTY SIECI LOKALNEJ ( SPRZĘT ) · serwer plików - centralna składnica danych i programów użytkowych w sieci · stacja robocza - komputer, na którym uruchamiane są programy użytkowe · okablowanie sieci - kable łączące ze sobą serwer plików i stacje robocze · karta sieciowa - układ scalony łączący komputer z okablowaniem sieci DODATKOWE ELEMENTY SIECI LOKALNEJ · serwer drukowania - komputer sterujący pracą drukarek sieciowych · serwer tworzenia kopii zapasowej · serwer archiwizacji · serwer aplikacji - komputer przeznaczony do wykonywania zadań wsadowych · zasilacze awaryjne ( UPS ) OPROGRAMOWANIE 1. Systemowe - niezbędne do technicznej obsługi komputera 2. Systemy operacyjne, programy pomocnicze - wspomagają pracę systemu operacyjnego 3. Translatory języków programowania - programy, które służą do tłumaczenia programów z języka zewnętrznego na język wewnętrzny komputera System operacyjny - definicja - System operacyjny komputera jest to zestaw programów zarządzających zasobami komputera - System operacyjny jest niezbędny do uruchomienia i sprawnego działania komputera - System operacyjny jest pośrednikiem między komputerem a jego użytkownikiem Funkcje systemów operacyjnych - zarządzanie procesami * proces - to program w trakcie wykonywania - zarządzanie międzyoperacyjne - zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi - ochrona zasobów Zarządzanie procesami - tworzenie i usuwanie procesów systemu użytkownika - wstrzymywanie i wznawianie wykonywania procesów - planowanie kolejności wykonywania procesów ( systemy wielozadaniowe ) - dostarczanie mechanizmów synchronizacji i komunikacji procesów Zarządzanie pamięcią operacyjną - utrzymywanie ewidencji aktualnie zajętych części pamięci - decydowanie o kolejności procesów ładowanych do zwalnianej pamięci - przydzielanie i zwalnianie obszarów pamięci stosownie do potrzeb Zarządzanie danymi - podstawowe pojęcia · plik - wyróżniony ciąg bajtów identyfikowany przez nazwę nadawana przez program lub użytkownika, posiadający określony typ i określony atrybut · folder -zbiór plików ( najczęściej powiązanych ze sobą tematycznie ) zapamiętanych pod określona nazwą Struktura folderów na dysku - przykład:; C: KAT 1 KAT 2 KAT 3 KAT 11 plik 1 plik 2 KAT 1A plik 1a Ścieżka dostępu do pliku " plik 1a " C: KAT 1KAT 11plik 1a Zarządzanie danymi - funkcje - tworzenie i usuwanie plików - tworzenie i usuwanie folderów - kopiowanie i przenoszenie plików pomiędzy i folderów - wprowadzanie zawartości plików i folderów na urządzenia wejścia - wyjścia - zmiana atrybutów plików Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi i ochrona zasobów - przydzielanie i zwalnianie urządzeń - ustalanie kolejności przydzielania - zarządzanie pamięcią dyskową - hasła - atrybuty plików - defragmentacja plików Systemy operacyjne · DOS · UNIX · NORTON COMMANDER · WINDOWS 3.1, 3.11, 95, 98 Sieciowe systemy operacyjne - podstawowe funkcje - transmisja danych w sieci - zarządzanie pamięcią dyskowa w serwerze plików - zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem - mapowanie dysków sieciowych Protokół w sieci · jest to zbiór reguł komunikacji pomiędzy użytkownikami - określa zasady transmisji danych w sieci Zadania protokołów - sterowanie przepływem danych - wykrywanie i eliminowanie błędów - określanie sposobów adresacji w sieci Podział dysku sieciowego ( zależy od administratora systemu ) - wolumen ( domena ) - wolumen systemowy - wolumen programu użytkownika - wolumen indywidualnych folderów użytkownika Sposoby zabezpieczenia danych w sieci przed niepowołanym dostępem - identyfikatory ( ustalane przez administratora ) - hasła ( ustalane przez użytkownika ) - prawa dostępu do określonych zasobów w sieci ( ustala administrator - atrybuty plików Mapowanie dysków sieciowych - jest to odwzorowanie dysków sieciowych w foldery OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Oprogramowanie użytkowe - programy ( pakiety ) narzędziowe ( uniwersalne ) - indywidualne programy użytkowe ( pisane na zamówienie jednego użytkownika ) - standardowe programy użytkowe ( przeznaczone dla ściśle określonej klasy zastosowań, dla ściśle określonej grupy użytkowników ) Cechy programów mikrokomputerowych - łatwość uruchamiania poszczególnych funkcji programu ( menu główne, podręczne, paski narzędzi ) - przejrzysty opis funkcji programu ( opcja " pomoc " ) - prowadzenie dialogu użytkownika z komputerem ( okna dialogowe z podpowiedziami ) - sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych - opis klawiszy używanych w programie Grupy programów narzędziowych - programy do tworzenia tekstu ( edytory ) - arkusze kalkulacyjne - programy graficzne - programy do obsługi baz danych - programy do organizacji pracy własnej - programy do zarządzania przedsięwzięciami - pakiety zintegrowane Wymogi współczesnego edytora tekstu ( WORD ) - czytanie i wprowadzanie tekstu w różnych formatach - definiowanie stylów redagowania tekstu - wprowadzanie do tekstu elementów graficznych oraz wzorów matematycznych - automatyczne sporządzanie spisów treści i przypisów - tworzenie korespondencji seryjnych - koordynowanie błędów ortograficznych - wprowadzanie składu kolumnowego - dołączanie do tekstu danych pochodzących z innych dokumentów i z innych aplikacji - zabezpieczanie dokumentu przed niepowołanym dostępem Wymogi współczesnego arkusza kalkulacyjnego ( EXCEL ) - tworzenie złożonych formuł ( instrukcji obliczeniowych ) - bogaty zestaw standardowych funkcji matematycznych, statystycznych, finansowych i innych - tworzenie złożonych wykresów - tworzenie makropoleceń - sortowanie i wyszukiwanie danych w tabelach wg różnych kryteriów - możliwość łączenia arkuszy - tworzenie specjalistycznych wydruków, w tym raportów obejmujących dane z kilku arkuszy Programy graficzne - tworzenie rysunków ( PAINT, COREL DRAW ) - tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych - tworzenie grafiki prezentacyjnej ( POWER POINT ) POWER POINT - grafika prezentacyjna - rodzaje grafiki: rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne nakładane na tekst - narzędzia i bogaty zbiór gotowych rysunków, szablony schematów organizacyjnych, narzędzia do samodzielnego kreowania grafiki - składniki prezentacji: slajdy, notatki dla prezenterów, materiały dla uczestników, konspekt Programy do organizacji pracy własnej ( LOTUS ORGANIZER, SCHEDULE ) - kalendarz - spis telefonów - spis adresów - plan zajęć Programy do planowania przedsięwzięć Pomagają w optymalnym harmonogramie przedsięwzięcia Pakiety zintegrowane - MS OFFICE ( łatwość łączenia danych, przenoszenia danych )