Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

I. Streszczenie
I. Streszczenie Przedmiotem analizy strategicznej jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji drobnowymiarowych elementów drogowych, takich jak kostka drogowa oraz krawężniki. Polska ma olbrzymie zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej. Jakość stosowanych do tej pory materiałów była bardzo niska, co dodatkowo zwiększa popyt na materiały drogowe. Materiały drogowe takie jak kostka drogowa są wykorzystywane nie tylko w przypadku robót inwestycyjnych, ale również do robót remontowych i modernizacyjnych. Należy prognozować, że w przypadku poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce będzie wzrastało zapotrzebowanie na materiały drogowe. Tak więc rozwój przedsiębiorstwa ma pełne szanse powodzenia. II. Opis przedsiębiorstwa. 1. Dane o przedsiębiorstwie. Siedziba: Firma ABCD Sp. z o. o. powstała w 1991 roku. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach. Adres: ....................... Kontakt: - telefon ................... - fax .................... - e-mail ................. Spółka działa na terenie południowo-wschodniej Polski. Przedmiot działalności: - produkcja materiałów budowlanych dla drogownictwa - wykonawstwo robót drogowych - projektowanie w zakresie drogownictwa i infrastruktury drogowej - prowadzenie działalności konsygnacyjnej - usługi transportowe i spedycyjne na terenie całego kraju Struktura kapitałowa i lista udziałowców: Lista wspólników: - ……………….. – 85% udziałów - ……………….. - 5% - …………………. - 5% udziałów - …………………….. - 5% Firma posiada rachunek w ………………… - 28675655-20657576578 Pozycja Finansowa Przedsiębiorstwa: Inwestycja jest wspólnym przedsięwzięciem Aego Sp. z o.o. i ABCD. Sp. z o.o.. Rachunek zysków i strat za 1994 rok wykazuje, że obie spółki zakończyły rok 1994 z wynikiem pozytywnym: - Aego- zysk netto 1.500.000 zł - ABCD – zysk netto 800.000 zł Dynamika zysku za ostatnie 2 lata wykazuje dużą tendencję wzrostową. 2. Wymagania formalno-prawne. Wymagania formalno-prawne. Wytwórnia Kostki Drogowej została uruchomiona na terenie istniejącego obiektu, który do tej pory był wykorzystywany pod produkcję stropów wg. technologii OWT. Poprzednia produkcja została zlikwidowana ze względu na stopniowy zanik w Polsce zapotrzebowania na elementy do technologii przemysłowych w budownictwie. Firma ABCD wystąpiła do WUAiNB Urzędu- Dzielnicy Brynów o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania obiektu. Na podstawie opracowanego projektu architektonicznego i technologicznego WUAiNB wydał decyzję dotyczącą zmiany i sposobu użytkowania obiektu. 3. Cel i zakres inwestycji. Spółka ABCD weszła na rynek z produktami pochodzącymi z wytwórni kostki brukowej. Wytwórnia oferuje szeroki asortyment tak od strony formy jak i rozwiązań kolorystycznych. Lokalizacja inwestycji. Wytwórnia jest zlokalizowana na terenie bazy firmy ABCD przy ul. Brynowskiej 22. Firma jest usytuowana przy drodze E-22. Środki realizacji celu. - budowa wytwórni w oparciu o technologię europejską - rozbudowa węzła betoniarskiego - przygotowanie zbytu - zorganizowanie własnej grypy wykonawczej (kompleksowe usługi) Uzasadnienie dla inwestycji. - niezaspokojony popyt na kostkę drogową, szczególnie na terenie Polski południowo-wschodniej - znikoma konkurencja na terenie Polski Południowej - posiadana własna żwirownia 4. Wykonawcy inwestycji. Zestawienie posiadanych ofert. Inwestor posiada następujące oferty na dostawę kompletnej wytwórni do produkcji kostki brukowej: - Hess GmbH - Schlosser AG - Pasler GmbH - Schroeder AG Po rozpatrzeniu ofert tak od strony technicznej jak i cenowej oraz warunków dostawy i płatności wybrano ofertę Pasler GmbH Główni Dostawcy na Rynku Potentatami na rynku dostawy urządzeń do produkcji kostki brukowej są firmy niemieckie Schlosser, Hess, Kessel, Pasler i duńskie Olsen i Nilssen. 5. Otoczenie przedsiębiorstwa. Sytuacja podatkowa. Uruchomienie produkcji kostki brukowej nie jest związane z ulgami podatkowymi. Należy spodziewać się stopniowego wzrostu podatku VAT na sprzedaż materiałów drogowych: - 1995- 7% - 1996- 12% - 1997- 22% Polityka gospodarcza. W związku z uruchomieniem przez Polskę programy budowy autostrad i przeznaczeniem z budżetu państwa znacznych kwot na rozwój drogownictwa, zapotrzebowanie na te usługi powinno systematycznie wzrastać do 2005. III. Analiza Marketingowa 1. Opis i analiza konkurencji. Oferta asortymentowa na rynku. Na rynku polskim jest oferowana kostka brukowa w wielu kształtach i kolorach. W zależności od technologii wytwarzania ceny kształtują się od 7 do 20 zł/m2. Główne wytwórnie kostki brukowej są zlokalizowane w okolicach: - Warszawa-Soltex - Radom-Winiarski - Wrocław-Brulex Średnie ceny zbytu. - Soltex- ceny od 10 do 17 zł/m2 - Winiarski- ceny od 7 do 12 zł/m2 - Brulex –ceny od 12 do 20 zł/m2 2. Opis i analiza rynku zbytu. Główne rynki zbytu. - firmy realizujące infrastrukturę w programie Autostrada Polska - urzędy miast i gmin realizujące parkingi i drogi w miastach - duże firmy budowlane realizujące budownictwo przemysłowe - drobni odbiorcy indywidualni z terenu Katowic i okolic. Czynniki Wpływające na Rozwój Rynku . - coraz większa dbałość o estetykę i trwałość robót w drogownictwie, - ogromne zaniedbania na rynku polskim w zakresie drogownictwa, - coraz większy udział inwestorów zagranicznych na rynku polskim (budownictwo przemysłowe), - konieczność budowania według standardu europejskiego, - atrakcyjność produktu (forma i kolor), - sprawna i masowa dystrybucja, - stosunkowo niska cena. Obszar Dystrybucji . Obszarem dystrybucji jest cała Polska. Niemniej można wyróżnić regiony, gdzie zapotrzebowanie na kostkę drogową jest ponadprzeciętne. Do tych rejonów należą duże aglomeracje miejskie, a przede wszystkim Warszawa, Katowice i Wrocław i inne większe miasta Polski. Prognoza Popytu na Nasze Produkty . Oszacowanie popytu na kostkę drogową jest bardzo trudne ze względu na duży zakres czynników, na które będzie miała wpływ ogólna koniunktura gospodarcza w Polsce. Do głównych czynników będą należały: - uruchomienie programu budowy autostrad w Polsce, - tempo podnoszenia się polskiej gospodarki z recesji, - tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z budżetu, jak i inwestorów indywidualnych. Tempo zaniedbania infrastruktury komunikacyjnej w Polsce jest ogromne i liczymy, że Polska musi te zaniedbania odrobić, chociażby w aspekcie przystąpienia Polski do UE w ciągu najbliższych 10 lat. Prognozujemy, że tempo wzrostu zapotrzebowania na wyroby drogowe, a szczególnie na kostkę drogową będzie wzrastało minimum średnio 10% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat. Optymistyczny wariant to 4-krotny wzrost zapotrzebowania na produkty drogowe w Polsce. 3. Opis i analiza rynku zaopatrzenia . Surowce i Dostawcy. - Żwir – własna kopalnia, - Kruszywo bazaltowe – kopalnia bazaltu z Michałowic, - Cement – cementownia Chełm, - Barwniki – Kolorex Niemcy Warunki Dostaw. Na dostawę cementu, kruszywa i barwników zostaną podpisane umowy długoterminowe. Obecnie trwają rozmowy w celu wynegocjowania jak najkorzystniejszych warunków umownych. Program Zaopatrzenia. W przypadku nawet największego zapotrzebowania na produkty budowlane nie powinno być trudności z pozyskaniem surowca. Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest cement ze względu na duże zaniedbania w ostatnich latach w przemyśle cementowym w Polsce. W przypadku boomu gospodarczego wzrost cen cementu może być nawet 50%. Organizacja Dostaw. Dostawy będą zorganizowane w oparciu o posiadaną własną bazę transportową (barwniki i żwir). Kruszywo bazaltowe sprowadzane będzie PKP, cement transportem wynajmowanym u drobnych przewoźników. 4. Plan marketingowy. Wykaz Produkcji. Wytwórnia będzie realizowała produkcję kostki drogowej w następującym asortymencie: - Kostka drogowa h=6 cm, - Kostka drogowa h=8 cm Sposoby Dystrybucji. Kostka brukowa będzie sprzedawana przez sieć własnych hurtowni budowlanych zlokalizowanych na terenie Polski południowej tj. Katowice, Kielce, Tarnów i Rzeszów. Przede wszystkim jednak będą podpisane umowy na dostawy dla przedsiębiorstw drogowych: - Katowickie Przedsiębiorstwo Drogowe Katowice ul. Długa 25, - Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Autodroga Rzeszów, ul. Ogrodowa 13, Rozmowy z tymi przedsiębiorstwami są już finalizowane. Będą one odbierały w granicach 30 – 50% produkcji rocznej. Obecnie jest uruchamiany w naszych hurtowniach system całodobowej pracy. Dla sprzedaży kostki brukowej zamierzamy prowadzić sprzedaż od godz. 5 do 20 od poniedziałku do soboty. Przed uruchomieniu produkcji planujemy złożenie również oferty dla wszystkich większych firm budowlanych, które realizują zadania inwestycyjne na terenie całej Polski. Szczególnie zamierzamy skoncentrować się na terenie Warszawy, gdzie spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat będzie skoncentrowany boom inwestycyjny w Polsce. Strategia Reklamowa. Zamierzamy w pierwszym okresie przeznaczyć kwotę 50.000 zł na reklamę poprzez TV lokalną Kraków, która skierowana będzie do drobnych inwestorów W pierwszym okresie produkcji tj. do 5 miesięcy będą ukazywały się systematycznie ogłoszenia w prasie drogowej i budowlanej: Drogowiec Polski, Przegląd Budowlany. W pierwszym miesiącu od uruchomienia produkcji ukażą się ogłoszenia w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza. Zamierzamy przeznaczać na promocję i reklamę 10 % zysku ze sprzedaży wyrobów pochodzących z wytwórni kostki brukowej. Obecnie zlecono opracowanie specjalnych materiałów reklamowych, które będą charakteryzowały się wysokim poziomem poligraficznym i merytorycznym. Materiały te będą rozsyłane do firm na terenie Polski oraz będą w nie zaopatrzeni pracownicy Zespołu Marketingu, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż. Strategia Cenowa . W pierwszym okresie produkcji przedsiębiorstwo zamierza prowadzić sprzedaż wyrobów na poziomie Koszty + 5% zysku. W dalszym okresie, po uzyskaniu odpowiedniej pozycji na rynku i obniżaniu stopniowym kosztów stałych zamierzamy utrzymywać produkcję na poziomie cenowym równym z konkurencją. Docelowo zamierza się doprowadzić zysk ze sprzedaży do poziomu 30% (netto). Dla stałych klientów zamierza się wprowadzić specjalne preferencje cenowe, które będą polegały na obniżaniu cen w zależności od wielkości zamówienia i systematyczności zamówień. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. Dla odbiorców indywidualnych ( przy odbiorze powyżej 50 m2 kostki) zamierzamy prowadzić specjalne konkursy z nagrodami. Obecnie Zespół Marketingu opracowuje stosowny regulamin. IV. Plan zatrudnienia. 1. Plan zatrudnienia. Pracownicy i ich Kwalifikacje Wytwórnia Kostki Brukowej jest wydzielonym Zakładem na własnym rozrachunku ekonomiczno-finansowym (w perspektywie, w przypadku dalszego rozwoju, zamierza się w oparciu o ten Zakład powołać samodzielną spółkę II stopnia). - Dyrektor Zakładu – Krzysztof Romanowski – lat 39, inżynier budownictwa drogowego (Politechnika Śląska), posiada 3 letnią praktykę produkcyjną, jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Zakładu, - Główny Księgowy – Wacław Miodek – lat 50, magister ekonomii (Uniwersytet Warszawski), posiada wieloletnią praktykę, w firmie ABCD od początku jej działalności, odpowiedzialny za system księgowości i kontroli finansowej, - Kierownik Zespołu Marketingu i Sprzedaży – Michał Górny – lat 30, magister ekonomii (Uniwersytet Śląski), od 3 lat w ABCD, jest odpowiedzialny za opracowanie i realizacje strategii marketingowej oraz za prowadzenie sprzedaży produkcji, - Kierownik Produkcji – Karol Cisowski – lat 37, inżynier budowlany, od początku pracuje w firmie ABCD, odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu produkcyjnego. Zatrudnienie: - docelowo 15 osób łącznie z administracją, - szkoleniem zostanie objęta cała załoga produkcyjna – 7 osób (szkolenie 14 dniowe w Monachium i 20 dniowe szkolenie w zakładzie w Tarnowie). Schemat Organizacyjny. - Dyrektor, - Główny Księgowy, - Zespół Marketingu, - Wydział Produkcji. Dostępność Kadr. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, która z powodzeniem realizuje nałożone zadania. Wytwórnia Kostki Drogowej wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie produkcji wyrobów drogowych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sterowanej komputerowo. W tym względzie przeprowadzimy stosowne szkolenia u producenta urządzeń oraz w Wytwórni w Wieluniu przy bezpośredniej produkcji. Praktyczna trudność może jedynie wystąpić w przypadku poszukiwania odpowiedniej osoby posiadającej wykształcenie automatyka procesów przemysłowych. Współpraca z Zewnętrznymi Jednostkami . Zamierza się współpracować z Instytutem Drogownictwa przy Politechnice Śląskiej w zakresie rozwoju produktu. Zostały już przeprowadzone rozmowy z prof. dr hab. J. Nowakiem dotyczące zakresu współpracy. V. Techniczny plan pracy. 1. Techniczny plan pracy. Sposób Zorganizowania Przedsięwzięcia . - przygotowanie pomieszczeń Hali do montażu linii technologicznej, - opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego, - powołanie kierownictwa wytwórni i opracowanie przez nich planu działania, - przeprowadzenie rozmów z dostawcami maszyn technologicznych i wybór najlepszej oferty - podpisanie umowy, - zorganizowanie dostawy i montaż linii technologicznej, - zorganizowanie grupy produkcyjnej i przeprowadzenie szkoleń, - opracowanie planu marketingowego i planów pochodnych, - podpisanie umów na dostawę kostki brukowej, - rozpoczęcie kampanii reklamowej, - uruchomienie produkcji w fazie rozruchu (rozruch 21 dni), - uruchomienie Zakładu. Metody Zapewniające Sprawne Działanie. Odpowiedzialnym za promocję i dystrybucję produkcji jest Zespół Marketingu. Zespół Marketingu wykorzystuje w swojej pracy wszystkie dostępne metody i sposoby skutecznego działania na rynku materiałów dla drogownictwa. Podstawową sprawą jest jasny i przejrzysty system kalkulacji kosztów i cen każdego produktu. Dzięki umiejętnemu zaplanowaniu budżetu marketingowego, przygotowaniu i przeprowadzeniu odpowiednich działań i ich pełnej kontroli zdecydowanie polepszy się efekty sprzedaży. Budżet marketingowy oparty jest na zasadzie, że za tą działalność płaci klient – nie firma. Ten sprawdzona przez wiele firm zasada powinna przynieść odpowiednie korzyści w postaci skutecznej pracy marketerów i odpowiedniego wzrostu produkcji i sprzedaży. Plan marketingowy oparty jest o rzetelne wyniki badań rynku, konkretne zdefiniowanie grup docelowych, jasne zaprojektowanie programów marketingowych dla tych grup i pełną kontrolę. Nasz plan to nie tylko działania promocyjne, postrzegane najczęściej jako marketing, ale również wszystko to, co dotyczy marketing-mix – polityki dystrybucji, planowania cen, rozwoju produktu i komunikacji marketingowej. Zamierza się wprowadzić ofertę kompleksowej usługi polegającej na ofercie projektu, jego wykonania i dostawy materiałów w zakresie usług drogowych - tzw. relacyjny marketing. Program Produkcji. W projekcji przyjęto taką sama ilość produkcji w poszczególnych latach. Jest to wariant ostrożny. W praktyce powinno się zwiększać produkcję z roku na rok. Powyższe założenie zostało przyjęte głównie ze względu na trudności dotyczące prognozy co, do przezwyciężenia trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce, a szczególnie załamania się rynku inwestycyjnego. Program produkcji: - kostka drogowa 6 cm – 120 tys. m2 - kostka drogowa 8 cm – 120 tys. m2 Zdolności Produkcyjne. Technologia Pasler umożliwia nam osiągnięcie produkcji rzędu 320 tys. m2 kostki h=6 i h=8 łącznie. Jak z powyższego wynika założyliśmy w biznes planie wykorzystanie zdolności produkcyjnych maszyn na poziomie 75%. Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych wymagałoby przeprowadzenia kolejnego zadania inwestycyjnego. Przede wszystkim wiązałoby się to z koniecznością budowy nowej hali produkcyjnej. Technologia . Urządzenia do produkcji oparte są o najnowocześniejszą technologię produkcji elementów prasowanych, w która wykorzystywana jest do wykonania elementów zasada prasowania pod wysokim ciśnieniem. W wyniku ciśnienia 10 atm materiały zmieniają swoja strukturę krystaliczną, w wyniku czego otrzymujemy produkty o wysokich parametrach fizykomechanicznych. Maszyny i Urządzenia. Produkcja oparta będzie o maszyny firmy Pasler: - linia produkcyjna składająca się z prasy, urządzeń transportowych, urządzeń załadowczych, - transporter mieszanki PHS 23, - zestaw urządzeń pomocniczych: • 1200 palet metalowych, • 2000 palet za i rozładunkowych. Prace Inżynieryjno Budowlane . Zakres robót budowlano montażowych polega wyłącznie na wykonaniu fundamentów w istniejącej hali. Roboty zostaną wykonane własnymi środkami. VI. Analiza SWOT 1. Mocne strony projektu. Wyroby i Usługi. - wysoka jakość wyrobów mogąca konkurować z najlepszymi wyrobami importowanymi, - znormalizowane parametry produkowanej kostki, odpowiadające wymiarami maszyn przemysłu drogowego, - możliwość eksportu na rynki trzecie, przede wszystkim na Ukrainę i do Słowacji. Rynki Zbytu Produkcji. - konkurencyjność cenowa wobec innych producentów, - przewidywany wzrost popytu na produkcję, - mała konkurencja na rynku Polski południowej, - decyzja o zakupie kostki przez odbiorcę nie jest związana z marką wyrobu i producenta Badania Marketingowe i Rozwojowe. - spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów inwestycyjnych, - stosowanie nowoczesnych metod w marketingu, - bardzo dobre kontakty osobiste kierownictwa firmy na rynku budowlanym w Polsce. Pracownicy. - wyszkolona i oddana dla firmy załoga kierownicza i wykonawcza, - brak "złych" nawyków. Kwalifikacje Kadry Menedżerskiej. - posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć, - zespół posiada wiedzę tak w zakresie biznesu jak i w branży drogowej oraz produkcji materiałów budowlanych. Zaopatrzenie i Dystrybucja. - bardzo dobre rozpoznanie źródeł zaopatrzenia, - dostępność podstawowych surowców, - własna żwirownia, - możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną bazę jak i kontakty krajowe i zagraniczne, - korzystne ze względów transportowych położenie zakładu. Finansowanie Inwestycji. - udział inwestora biernego jakim jest Aego, posiadającego dobre rozeznanie w branży drogowej, - inwestycja bez problemów powinna obsłużyć spłatę rat i odsetek od kredytu. 2. Słabe strony projektu. Wyroby i Usługi. Produkcja kostki brukowej wymaga zachowania ostrego reżimu technologicznego i jest wrażliwa na drugorzędne cechy surowców. Tak więc najważniejszą próbą dla przedsięwzięcia będzie opanowanie technologii. Rynki Zbytu Produkcji. - ABCD jest przedsiębiorstwem nieznanym na rynku producentów kostki brukowej co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych, - firma musi udowodnić swoim dostawcom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem, - obecność dużej liczby importerów i producentów kostki brukowej w Polsce - konieczność walki o dominację na rynku. Badania Marketingowe i Rozwojowe. - brak własnego zaplecza badawczo-rozwojowego, - brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm. Pracownicy. - brak doświadczenia w pracy z maszynami do produkcji kostki brukowej, - konieczność zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za proces automatyki i mała podaż na rynku odpowiednich fachowców. 3. Szanse projektu. Postęp Techniczny. - maszyny i urządzenia o światowym poziomie technologicznym - automatyzacja najcięższych procesów technologicznych - automatyzacja prac przygotowania produkcji i prac biurowych. Polityka Gospodarcza. - możliwość konkurowania z innymi firmami - program budowy autostrad w Polsce, - wprowadzenie ulg inwestycyjnych dla rentownych przedsięwzięć. Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne. - przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy, - większa dbałość o estetykę otoczenia, - stworzenie nowych miejsc pracy. 4. Zagrożenia dla projektu. Postęp Techniczny. - szybki rozwój technologiczny w drogownictwie, - możliwość powstania produktów substytucyjnych w przyszłości, - konieczność konkurowania z substytutami tradycyjnymi typu asfaltobeton. Polityka Gospodarcza. - wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu, - niestabilność przepisów podatkowych, - niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na materiały budowlane, - bark ochrony krajowych producentów przed importowanymi materiałami. Zmiany Socjologiczne, Polityczne, Prawne. - rozwój zjawiska korupcji w gospodarce, - prawo polskie dające zbyt duże uprawnienia urzędnikom w Polsce, - rozbudowany system koncesji w Polsce, - upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce. VII. Analiza finansowo-ekonomiczna 1. Dane podstawowe dla analizy - data opracowania - 15.02.1995 - waluta rozliczeniowa - PLN - pierwszy rok planu - 1995 - jednostka projekcji - Rok - jednostek projekcji - 6 - jednostek inwestowania - 1 - jednostek budowy - 1 2. Tablice z danymi finansowymi. Nakłady Inwestycyjne Pozycja – Rok 1995 Fundamenty i instalacje 50000 BUDOWLE 50000 Urz. dozujące barwniki 89930 Technologia PASLER 948378 Palety technologiczne 180000 Wózki widłowe szt. 3 80000 Urz. dozujące wodę 62616 Wagi elektroniczne 53900 Mieszalnik BWE 1125 l 65000 Ciągi transportowe 20000 MASZYNY URZĄDZENIA 1499824 Przenośnik pakietu produktów 35000 WYPOSAŻENIE 35000 Razem 1584824 Produkty Towary Usługi Pozycja – Rok 1996 1997 1998 1999 2000 1 Kostka brukowa h=6 cm Cena Jednost. 13 13 13 13 13 JM m2 Ilość 120000 120000 120000 120000 120000 Razem 1560000 1560000 1560000 1560000 1560000 2 Kostka brukowa h=8 cm Cena Jednost. 16 16 16 16 16 JM m2 Ilość 120000 120000 120000 120000 120000 Razem 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 Ogółem 3480000 3480000 3480000 3480000 3480000 Koszty Produkcji Lp. Pozycja – Rok 1996 1997 1998 1999 2000 1 Wydziałowe i Zarządu 465600 465600 465600 465600 465600 ZARZĄDU 465600 465600 465600 465600 465600 1 Materiały Bezpośrednie 1526400 1526400 1526400 1526400 1526400 2 Robocizna Bezpośrednia 129600 129600 129600 129600 129600 3 Narzędzia Specjalistyczne 362400 362400 362400 362400 362400 BEZPOŚREDNI 2018400 2018400 2018400 2018400 2018400 1 Czynniki Energetyczne 69600 69600 69600 69600 69600 2 Marketing 69600 69600 69600 69600 69600 POZOSTAŁE 139200 139200 139200 139200 139200 1 Amortyzacja z Inwestycji 177527 177527 177527 177527 177527 AMORTYZACJA 177527 177527 177527 177527 177527 Razem 2800727 2800727 2800727 2800727 2800727 Projekcja Finansowania Własnego Pozycja – Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kapitał od AEGO 1200000 0 0 0 0 0 Kredyt z Banku Rozwoju – 33% Pozycja – Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 CIĄGNIENIE TRANSZ 400000 0 0 0 0 0 SALDO BUDOWA 532000 0 0 0 0 0 SALDO EKSPLOATACJA 0 532000 449539 339866 194001 0 RATY SPŁATY RAZEM 0 258021 258021 258021 258021 0 Z KWOTY ZASADNICZEJ 0 82461 109673 145865 194001 0 ODSETKI 0 175560 148348 112156 64020 0 BILANS KOŃCOWY 0 449539 339866 194001 0 0 INNE KOSZTY KREDYTU 0 0 0 0 0 0 Rachunek Wyników Pozycja – Rok 1996 1997 1998 1999 2000 SPRZEDAŻ 3480000 3480000 3480000 3480000 3480000 KOSZTY OPERACYJNE 2623200 2623200 2623200 2623200 2623200 KOSZTY FINANSOWE 175560 148348 112156 64020 0 AMORTYZACJA 177527 177527 177527 177527 177527 ZYSK BRUTTO 503713 530925 567117 615253 679273 PODATEK 201485 212370 226846 246101 271709 ZYSK NETTO 302227 318555 340270 369151 407563 VIII. Wnioski Efektywność i płynność finansowa przedsiębiorstwa są zadowalające. Przeprowadzone dla przedsięwzięcia inwestycje są opłacalne. Zysk netto w każdym roku obrotowym rośnie co rokuje na przyszłość perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki temu będzie można zwiększyć zatrudnienie. Inwestycja jak przedstawia tabela ( rachunek wyników) pozwoli spłacić raty i odsetki od kredytu. Przedstawiona analiza przedsiębiorstwa rysuje się pozytywnie jednak istotne zagrożenia dla rozwoju i dynamiki ABCDu stanowią: inflacja i niekorzystne zmiany w polityce fiskalnej państwa.