Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
1. ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 1. Ocena płynności finansowej jest to istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2. Płynność jest rozumiana jako : • Pozytywny stan środków płatniczych – przedsiębiorstwo posiada płynność finansową gdy występuje pozytywny stan środków płatniczych • Właściwości składników majątku do powrotnej zmiany w pieniądz • Stosunek pokrycia zobowiązań składników majątku – oznacza terminowa zdolność spłaty zobowiązań i koniecznych płatności • Możliwość pokrycia w każdym momencie zobowiązań przedsiębiorstwa (wypłacalność) 3. W procesie zamiany składników majątkowych w pieniądz wyróżnić można 2 przypadki : • Płynność naturalna (źródłowa) Gdy składniki majątku pełnią funkcję w procesie produkcji i sprzedaży np.; zakupione materiały przekazywane są z magazynu do produkcji i tam podawane procesowi obróbki, a po jego zakończeniu sprzedawane odbiorcom za gotówkę lub kredyt kupiecki. Realizacja naturalnej płynności następuje z upływem czasu. • Płynność sztuczna (wprowadzona) Gdy składniki majątku przed osiągnięciem celu zostają upłynnione np.; wcześniejsza sprzedaż materiałów. Osiągnięcie sztucznej płynności wiąże się z utratą wartości zbywanych składników majątkowych. 4. Równowaga finansowa zostaje zakłócona w 2 przypadkach : • gdy pokrycie środków płatniczych jest większe niż żądania płatnicze, tak sytuacja wpływa negatywnie prowadząc w krótkim okresie do zaciągania kredytów, a w długim okresie nawet do upadłości • gdy pokrycie środków płatniczych jest większe niż żądania płatnicze, tak sytuacja wpływa negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa 5. Płynność finansowa przedsiębiorstwa może być rozpatrywana w 2 ujęciach : • W ujęciu statycznym Przedmiotem statycznej analizy płynności finansowej są wiec następujące zagadnienia : - analiza prawidłowości sfinansowaniu aktywów trwałych - wskaźniki statycznej oceny płynności finansowej - ocena zmian wielkości kapitału pracującego - badanie cyklu konwersji gotówki • W ujęciu dynamicznym Przedmiotem dynamicznej analizy płynności finansowej prowadzony na podstawie rachunku przepływów pieniężnych są : - wstępna ocena sytuacji finansowej - analiza wskaźnikowa struktury środków pieniężnych, wystarczalności i wydajności (rentowności) gotówkowej - analiza przyczynowa zdolności do generowania środków pieniężnych 6. Zgodnie ze złotą zasadą bilansową : • Aktywa trwałe w miarę możliwości powinny być sfinansowane kapitałem własnym – oznacza to aby aktywa trwałe były co najmniej równe kapitałowi własnemu • Jeżeli nie jest to możliwe prawidłowym źródłem pokrycia aktywów jest długookresowy kapitał obcy, z tym jednak że łączną wielkość kapitału stałego powinna przekraczać wartość aktywów trwałych • Aktywa obrotowe mogą być pokryte nie tylko kapitałem stałym ale także krótkoterminowym kapitałem obcym 2. BADANIE DŁUGOTERMINOWEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – UJĘCIE STATYCZNE, JAKO WARTOŚĆI WZGLĘDNE 1. Badanie długoterminowej płynności finansowej to inaczej analiza prawidłowości sfinansowaniu aktywów trwałych 2. Najpierw sprawdzamy pierwszy stopień pokrycia jeżeli jest spełniony to mówimy że złota zasada bilansowa jest zachowana. Jeżeli kapitał własny nie pokrywa aktywa trwałe, wówczas sprawdzamy drugi stopień pokrycia, jeżeli jest spełniony wówczas złota zasad jest zachowana. 3. Wskaźniki długoterminowej płynności finansowej • Wskaźnik I stopnia pokrycia • Wskaźnik II stopnia pokrycia 4. Interpretacja : • Wskaźnik pokrycia I0 = 100 % ,,Obliczony wskaźnik I stopnia pokrycia aktywów trwałych wskazuje na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych – złota zasada bilansowa jest zachowana. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy.” • Wskaźnik pokrycia I0 < 100 %, II0 = 100 % ,,Obliczone wskaźniki stopnia pokrycia aktywów trwałych wskazują na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych. Chociaż kapitał własny w danym okresie nie w pełni pokrywa aktywa trwałe, taka sytuacja wpływa pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.” • Wskaźnik pokrycia I0 < 100 %, II0 > 100 % ,,Obliczony wskaźniki stopnia pokrycia aktywów trwałych wskazują na prawidłowe sfinansowanie tych składników majątkowych. Taka wielkość zapewnia spłatę zobowiązań firmy nawet w przypadku jej upadłości. Przy czym tak znaczne zaangażowanie kapitału własnego w finansowaniu aktywów trwałych może powodować obniżenie się rentowności.” • Wskaźnik pokrycia I0 < 100 %, II0 < 100 % ,,Obliczone wskaźniki pokrycia aktywów trwałych wskazuje na to że złota zasada bilansowa nie jest zachowana. Kapitał własny i stały w danym okresie nie w pokrywają aktywa trwałe, taka sytuacja wpływa negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.” 2. BADANIE KRÓTKOTERMINOWEJ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ – UJĘCIE STATYCZNE, JAKO WARTOŚĆI WZGLĘDNE 1. Badanie krótkoterminowej płynności finansowej to analiza statycznej oceny płynności finansowej 2. Wskaźnik płynności finansowej : • I stopnia informuje że w analizowanym przypadku istnieje (lub nie istnieje) płynność gotówkowa • II stopnia potwierdza że w przedsiębiorstwie istnieje (lub nie istnieje) płynność finansowa • III stopnia potwierdza tendencje zauważone przy wskaźniku I i II stopnia że w przedsiębiorstwie istnieje (lub nie istnieje) płynność finansowa 3. Wskaźniki długoterminowej płynności finansowej • Płynność finansowa I stopnia (gotówkowej) – 10% do 20% • Płynność finansowa II stopnia (Quick ratio) – 80% do 120% • Płynność finansowa III stopnia (Current ratio) – 150% do 200% 4. Interpretacja : • Wskaźnik płynności finansowej - poniżej ustalonego przedziału ,,W analizowanym przypadku wskaźnik płynności bieżącej (I, II, III) stopnia wskazuje że w danym okresie nie jest zachowana płynność finansowa, ponieważ nie przekracza ustalonego wzorca. A więc uzyskana wielkość może być niewystarczająca dla zdolności spłaty zobowiązań.” • Wskaźnik płynności finansowej – w ustalonym przedziale ,,W analizowanym przypadku wskaźnik płynności bieżącej (I, II, III) stopnia wskazuje że w danym okresie jest zachowana płynność finansowa, ponieważ mieści się w ustalonym wzorcu. A więc uzyskana wielkość jest wystarczająca dla zdolności spłaty zobowiązań.” • Wskaźnik płynności finansowej - powyżej ustalonego przedziału ,,W analizowanym przypadku wskaźnik płynności bieżącej (I, II, III) stopnia wskazuje że w danym okresie istniej nadpłynność finansowa, ponieważ przekracza ustalony wzorzec. A więc uzyskana wielkość jest wystarczająca dla zdolności spłaty zobowiązań, ale może wpłynąć negatywnie na rentowność przedsiębiorstwa.” 3. OCENA WIELKOŚCI I ZMIAN KAPITAŁU PRACUJĄCEGO – UJĘCIE STATYCZNE, JAKO WARTOŚCI ABSOLUTNE 1. Kapitał pracujący stanowi rodzaj zabezpieczenia dla zaspokojenia zobowiązań wynikających z bieżącego cyklu gotówki w przedsiębiorstwie. Kapitał pracujący po odpowiednich korektach określa długoterminowy potencjał finansowy 2. Znaczne zagazowanie kapitału stałego w działalności eksploatacyjnej stwarza firmie potencjał długookresowych możliwości finansowych 3. Analizę finansową kapitału pracującego wykorzystuje się do badania dwóch problemów : • Zmian płynności – gdzie wartość poznawcza kapitału pracującego pokrywa się z funkcjami wskaźnika III stopnia płynności (ocena krótkoterminowej płynności finansowej) • Zmian w długoterminowym potencjale finansowym – gdzie wartość poznawcza kapitału pracującego odzwierciedla składniki aktywów obrotowych finansowane długoterminowo 4. Cykl obrotów środków pieniężnych to inaczej stan środków pieniężnych netto, lub względnie też dostępność i koszt kapitałów własnych oraz obcych 5. Kapitał pracujący : • I sposób obliczenia kapitału pracującego + Kapitał stały (Kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy) - Aktywa trwałe = Kapitał pracujący (rzeczywisty lub faktyczny kapitał pracujący według danych bilansu) • II sposób obliczenia kapitału pracującego + Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe = Kapitał pracujący (rzeczywisty lub faktyczny kapitał pracujący według danych bilansu) Interpretacja : Ocena wielkości kapitału pracującego po odpowiednich korektach określa długoterminowy potencjał finansowy, a wiec : - Wzrost kapitału pracującego oznacza zwiększenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych oraz zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Zmiany te są wynikiem dużego wzrostu inwestycji krótkoterminowych, a więc najbardziej płynnych składników majątku obrotowego - Spadek kapitału pracującego oznacza zmniejszenie stopnia długookresowego finansowania aktywów obrotowych oraz zmniejsza się poziom bezpieczeństwa. 6. Zapotrzebowanie na kapitał pracujący • Zapotrzebowanie na kapitał pracujący + Zapasy + Należności krótkoterminowe + Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe = Stan aktywów obrotowych działalności bieżącej + Rezerwy i zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania oprocentowane = Źródła finansowania działalności bieżącej (zobowiązania nieoprocentowane) + Stan aktywów obrotowych działalności bieżącej - Źródła finansowania działalności bieżącej (zobowiązania nieoprocentowane) = Zapotrzebowanie na kapitał pracujący • Stopień zaspokojenia potrzeb na kapitał pracujący + Kapitał pracujący (rzeczywisty lub faktyczny kapitał pracujący według danych bilansu) - Zapotrzebowanie na kapitał pracujący = Stan inwestycji krótkoterminowych (ujemny – płynność netto negatywna lub dodatni – płynność netto pozytywna) • Saldo inwestycji krótkoterminowych netto Stan inwestycji krótkoterminowych Zobowiązania oprocentowane = Stan inwestycji krótkoterminowych (ujemny – płynność netto negatywna lub dodatni – płynność netto pozytywna) Interpretacja : - Przedstawione obliczenia pozwoliły ustalić, iż w badanym okresie występuje płynność netto negatywna, ponieważ było większe zapotrzebowanie na kapitał pracujący, niż wyniosła jego wielkość rzeczywista, co wpłynęło ujemnie na stan inwestycji krótkoterminowych. - Przedstawione obliczenia pozwoliły ustalić, iż w badanym okresie występuje płynność netto pozytywna, ponieważ było mniejsze zapotrzebowanie na kapitał pracujący, niż wyniosła jego wielkość rzeczywista, co wpłynęło dodatnio na stan inwestycji krótkoterminowych. 7. Wskaźnik natężenia kapitału pracującego • Wskaźnik natężenia kapitału pracującego - Kapitał pracujący liczymy z danych bilansu analitycznego - Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odczytujemy z rachunku zysków i strat (jest to punkt A) Interpretacja : - Obliczone wielkości wskaźnika natężenia kapitału pracującego w danych latach informują o wzroście kapitału stałego w finansowaniu działalności operacyjnej oraz może zapewnić większą stabilność finansową. - Obliczone wielkości wskaźnika natężenia kapitału pracującego w danych latach informują o spadku kapitału stałego w finansowaniu działalności operacyjnej oraz może wpłynąć na mniejszą stabilność finansową. 5. CYKL KONWERSJI GOTÓWKI I CYKL EKSPLOATACYJNY JAKO INSTRUMENT STEROWANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – UJĘCIE STATYCZNE 1. Cykl operacyjny - odpowiada okresowi w jakim gotówka zostaje odzyskana po uprzednim wprowadzeniu jej do procesów gospodarczych 2. Cykl konwersji gotówki - jest natomiast równy liczbie dni, w których działalność gospodarcza finansowana jest z kapitałów stałych 3. Obliczenie obu cykli powinno poprzedzać cykl rotacji zapasów, należności i roszczeń oraz zobowiązań krótkoterminowych. • Wskaźnik produktywności (rotacji) zapasów (w dniach) Wskaźnik ten jest miarą efektywności wykorzystania kapitału zaangażowanego w zapasach przedsiębiorstwa. Informuje o czasie pozostania kapitału w zapasach. - Przeciętny stan zapasów odczytujemy z bilansu analitycznego - Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odczytujemy z rachunku zysków i strat Interpretacja : Cykl rotacji zapasów w analizowanych latach uległ wydłużeniu (skróceniu – porównujemy rok 200b w stosunku do 200d) . Kapitał zaangażowany w zaspach pozostawał w roku 200d przez 50 dni. Taka sytuacja ma pozytywny (negatywny) wpływ na rentowność i płynność przedsiębiorstwa • Wskaźnik produktywności (rotacji) należności krótkoterminowych Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni upływających od powstania należności do chwili spływu środków pieniężnych od dłużnika do kasy na rachunek bankowy przedsiębiorstwa - Przeciętny stan należności krótkoterminowych odczytujemy z bilansu analitycznego - Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odczytujemy z rachunku zysków i strat - VAT należny odczytujemy z informacji dodatkowych Interpretacja : Cykl rotacji należności krótkoterminowych w analizowanych latach uległ wydłużeniu (skróceniu – porównujemy rok 200b w stosunku do roku 200d) o 50 dni. A więc przedsiębiorstwo posiada zmniejszoną (zwiększoną) płynność i wysoką (niską) rentowność • Wskaźnik produktywności (rotacji) należności z tytułu dostaw i usług - Przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług odczytujemy z bilansu analitycznego - Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów odczytujemy z rachunku zysków i strat - VAT należny odczytujemy z informacji dodatkowych Interpretacja : Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług w analizowanych latach uległ wydłużeniu (skróceniu – porównujemy rok 200b w stosunku do 200d), a zatem nastąpiło pogorszenie (poprawienie) windykacji należności od odbiorców • Wskaźnik produktywności (rotacji) zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni od momentu dokonania zakupu materiałów, towarów, robót i usług na kredyt do chwili jego spłaty. - Przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych odczytujemy z bilansu analitycznego - Stan zobowiązań krótkoterminowych nieoprocentowanych (Rezerwy i zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania oprocentowane) - Wartość zakupionych materiałów, towarów, robót i usług odczytujemy z informacji dodatkowej - VAT naliczony odczytujemy z informacji dodatkowych Interpretacja : Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych w analizowanych latach uległ wydłużeniu (skróceniu – porównujemy rok 200b w stosunku do 200d), a zatem nastąpiło poprawia (pogarsza) sytuację finansową przedsiębiorstwa • Wskaźnik produktywności (rotacji) zobowiązań z tytułu dostaw i usług - Przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług odczytujemy z bilansu analitycznego - Wartość zakupionych materiałów, towarów, robót i usług odczytujemy z informacji dodatkowej - VAT naliczony odczytujemy z informacji dodatkowych Interpretacja : Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w analizowanych latach uległ wydłużeniu (skróceniu – porównujemy rok 200b w stosunku do 200d), a zatem nastąpiło poprawia (pogarsza) sytuację finansową przedsiębiorstwa • Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki Długość cyklu konwersji gotówki zależy od specyfiki prowadzonej działalności i jest on krótszy tym szybciej wracają zainwestowane w aktywa obrotowe kapitały i mogą być ponownie wykorzystane, przynosząc dodatkowy zysk Treść 200b 200c 200d 1. Cykl obrotu zapasów w dniach Wpisujemy wyniki wskaźnika 1 2. Cykl rotacji należności i roszczeń Wpisujemy wyniki wskaźnika 2 3. Cykl operacyjny (eksploatacyjny) Suma (1 + 2) 4. Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych Wpisujemy wyniki wskaźnika 4 5. Cykl konwersji gotówki Różnica (3 - 4) Interpretacja : W analizowanych latach widać zmiany w zarządzaniu poszczególnymi elementami określającymi wielkość kapitału pracującego. Ostatecznie wydłużeniu (skróceniu) uległ : - cykl eksploatacyjny - cykl konwersji gotówki Wydłużenie (skróceniu) cyklu konwersji gotówki jest korzystne (nie korzystne) ponieważ wymaga mniejszego (większego) niż dotychczas zaangażowania środków pieniężnych w obrocie 6. WSKAŹNIKI RELATYWNE WYKORZYSTYWANYCH W ANALIZIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – UJĘCIE DYNAMICZNE 1) Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych • Wskaźnik zdolności do generowania środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Interpretacja : W analizowanym okresie maleje stopień samowystarczalności przedsiębiorstwa, z działalności operacyjnej pochodziło w roku200b 74%, a w roku 200d tylko 33% • Wskaźnik udziału zysku netto w środkach pieniężnych netto z działalności operacyjnej Interpretacja : W strukturze przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej niewielki udział ma zysk netto. Z zysku netto pochodzi w roku 200b około 9% gotówki, w roku 200d 33% • Wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finansowania • Wskaźnik pieniężnej samowystarczalności w zakresie działalności finansowej 2) Wskaźniki wystarczalności gotówkowej • Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki • Wskaźnik opłacalności ogółu zobowiązań • Wskaźnik pokrycia odsetek • Wskaźnik wypłaty dywidend • Wskaźnik sfinansowania inwestycji Interpretacja : - W analizowanym okresie stopień samofinansowania systematycznie maleje. Zdolność pokrycia wydatków przedsiębiorstwa zimniejsza się w konsekwencji z 86% do 40% - W całym analizowanym okresie największe obciążenie środków pieniężnych z działalności operacyjnej związane jest z spłatą zobowiązań (z pokryciem odsetek, wypłatą dywidend, działalnością inwestycyjną) 3) Wskaźniki wydajności gotówkowej • Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży • Wskaźnik wydajności gotówkowej zainwestowanego kapitału Interpretacja : W analizowanym okresie wahaniu ulega wydajność gotówkowa. W roku 200c maleje - w stosunku do roku 200b, natomiast w roku 200d rośnie - w stosunku do roku 200c. Przy czym szybciej zwiększa się wydajność gotówkowa zainwestowanego kapitału, niż to ma miejsce w przypadku wydajności gotówkowej sprzedaży