Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ
ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY ANALIZA to metoda poznania obiektów i zjawisk złożonych przez ich podział na elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe). ANALIZA EKONOMICZNA – analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Jest instrumentem służącym poznaniu rzeczywistości gospodarczej (dyscyplina naukowa dotycząca zespołu metod umożliwiających stawianie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych). Wykorzystuje dorobek statystyki, ekonometrii i matematyki, ekonomiki przedsiębiorstw, finansów, rachunkowości i marketingu. Przez analizę rozumie się też opracowanie diagnostyczne (dokument) lub czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Nie należy utożsamiać a.e. z rachunkowością. Różnica między mini dotyczy podejmowania decyzji. Księgowy dostarcza danych nt przeszłych, obecnych i przyszłych zdarzeń gospodarczych, które przetworzone w komórce analizy ekonomicznej wraz z materiałami uzupełniającymi, służą do podejmowania decyzji. Cechą charakterystyczną a.e. w gospodarce rynkowej jest bezpośrednie wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola). A.e to spójnik między funkcjami planowania i kontroli. Istota KONTROLI GOSPODARCZEJ polega na porównaniu dwóch stanów tych samych zjawisk gospodarczych – stanu faktycznego ze stanem pożądanym – w celu ustalenia odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących różnic. Wyniki a.e. stanowią podstawę do weryfikacji słuszności decyzji podjętych w przeszłości oraz ustalenia punktu wyjścia zamierzeń bieżących i przyszłych. W bieżącej działalności przedsiębiorstwa dostarcza informacji o zakłóceniach w tej działalności w stosunku do standardów, norm, planów. W fazie oceny okresów przeszłych jest źródłem informacji o efektywności gospodarowania oraz pozycji przedsiębiorstwa w branży i na rynku. Pozwala dobrze przygotować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, w oparciu o którą będzie realizowana przyszła działalność firmy.