Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Gwarancje bankowe
Gwarancje bankowe Gwarancja bankowa jest to pisemne zobowiązanie banku dokonanie na zlecenie klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancje beneficjenta, jeżeli nie zrobi tego zleceniodawca. Strony umowy gwarancji bankowej. a. zleceniodawca – podmiot, na zlecenie, którego jest wystawiona gwarancja (kredytobiorca, odbiorca, importer). b. Beneficjent – podmiot, na rzecz, którego wystawiona jest gwarancja c. Bank udzielający gwarancji (gwarant) Typy gwarancji bankowych: a. gwarancja spłaty kredytu b. gwarancja zapłaty za dostawy c. gwarancja zapłaty cła d. gwarancja przetargowa (wadialna) e. czeki gwarantowane Warunki umowy gwarancji bankowej, jej wysokość, okres ważności są określone w liście gwarancyjnym. Zobowiązanie gwaranta staje się wymagalne, gdy zleceniodawca nie wywiąże się z zobowiązania; beneficjent zgłasza się z żądaniem spełnienia gwarancji bankowej; gwarancja bankowa jest płatna na pierwsze żądanie.