Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Gospodarka finansowa NBP
Gospodarka finansowa NBP 1. Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP. 2. NBP dysponuje następującymi funduszami: a. fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku b. fundusz rezerwowy – jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego; jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych c. fundusze Specjalne – (tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów): · fundusz inwestycyjny – jest tworzony z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych oraz uzupełniany odpisami z zysku; przeznaczonych na finansowanie inwestycji · fundusz dewizowy – jest tworzony z odpisów z rocznego zysku w wysokości wpływów uzyskiwanych przez NBP z operacji walutowo-dewizowych, 50% premii uzyskiwanych w dewizach ze sprzedaży monet i numizmatów oraz dywidend; jest przeznaczony na wprowadzenie nowoczesnej techniki bankowej · fundusz ryzyka – jest tworzony z odpisów z rocznego zysku; jest przeznaczony na wypłatę premii regulaminowych dla pracowników NBP · fundusz świadczeń socjalnych – tworzony w oparciu o odrębne przepisy · fundusz postępu techn.-ekonomicznego – jest tworzony w ciężar kosztów; przeznaczony jest na wprowadzenie nowych technik i metod pracy, na finansowanie prac badawczo rozwojowych itp. · Fundusz zapomogowy. - jest tworzony w ciężar kosztów w wysokości ustalonej przez Prezesa NBP; przeznaczony jest na wypłatę zapomóg dla pracowników NBP Zysk banku centralnego podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. NBP korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.