Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej
Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej Państwa – ich wpływ na MPE jest funkcją wielu czynników: politycznych, gospodarczych, społecznych, militarnych, demograficznych. Dominujący wpływ na MPE mają kraje o stabilnych systemach politycznych i liczącym się potencjale gospodarczym. Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki do parametrów ustalanych przez kraje o dominującej roli w MPE. Wyrazem zróżnicowanej pozycji tych grup państw jest rola w kształtowaniu porozumień, w oddziaływaniu na działalność międzynarodowych organów gospodarczych, na pozycję ich przedsiębiorstw narodowych w stosunkach międzynarodowych. Państwa mogą brać udział w prowadzeniu MPE – bezpośrednio (przez zawieranie przez rządy porozumień i umów międzynarodowych) i pośrednio (przez oddziaływanie na przedsiębiorstwa uczestniczące we współpracy międzynarodowej i dział organizacji międzynarodowych) Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze – możemy je podzielić na 2 grupy: organizacje powszechne i grupowe. Organizacje powszechne – obejmują wszystkie lub prawie wszystkie kraje świata. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne i wynika z potrzeby rozwiązywania problemów wymagających współpracy wielu Państw, np.: wyżywienie, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska naturalnego, postęp techniczny. Organizacje grupowe – mają ograniczony zakres członkostwa, należą do nich tylko niektóre Państwa, odpowiadające specjalnym wymaganiom. Organizacje te kierują się przy wyborze kryterium regionalnym, poziomem rozwoju gospodarczego, komplementarnością struktur. Wchodzenie do tych organizacji jest procesem długotrwałym i wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków i odbywa się etapowo. Korporacje transnarodowe – przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub inną co najmniej w dwóch krajach oraz posiadające swoje filie bądź oddziały co najmniej w dwóch krajach, będące w całości lub w części własnością przedsiębiorstwa macierzystego i dział pod jego kontrolą.