Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA Nasilające się procesy o wymiarze ogólnoświatowym i europejskim, a głównie globalizacja, rozwój cywilizacji informacyjnej, metropolizacja przestrzeni i rozwój powiązań sieciowych metropolii jak również nowa sytuacja geopolityczna wielu części Europy oraz zmiana stylu życia, w której oprócz potrzeb ekonomicznych coraz większe znaczenie mają wartości ekologiczne sprawiają, że historycznie ukształtowane struktury przestrzenne podlegają obecnie dynamicznym zmianom. Dla polityki przestrzennej Europy najpoważniejszym wyzwaniem jest harmonijna integracja przestrzenna, ułatwiająca ogólnoeuropejską współpracę, której celem jest trwały i regionalnie zrównoważony rozwój Europy, uwzględniający potrzeby wszystkich mieszkańców regionów europejskich bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń. Rozwój zrównoważony można osiągnąć poprzez zharmonizowanie wymogów ekonomicznych i socjalnych z funkcjami ekologicznymi i kulturalnymi poszczególnych terytoriów. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju wymaga ścisłej współpracy pomiędzy planowaniem przestrzennym, a polityką lokalną. W polityce przestrzennej nadrzędną zasadą zrównoważonego rozwoju winno być wyjście od wartości środowiska i odpowiedzenie na pytanie czy projektowane zmiany przestrzenne będą odbywały się przy zachowaniu możliwości odtwarzania zasobów odnawialnych, racjonalnym użytkowaniu zasobów nieodnawialnych, eliminowaniu zagrożenia środowiska oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i równości szans w dostępie do środowiska obecnym i przyszłym pokoleniom, a zatem granicą tych działań jest trwałość zasobów środowiska.