Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcjonalna teoria stratyfikacji
Funkcjonalna teoria stratyfikacji Tę teorię reprezentują Parsons, Moare, Devis. Została ona opisana w pracy Wesołowskiego. We wszystkich społeczeństwach istnieje hierarchiczne zróżnicowanie społeczeństwa wyodrębniające te pozycje społeczne, które są najważniejsze i te, które wymagały największego przystosowania (długotrwałość i wyrzeczenia muszą być nagrodzone) i zdolności (niezastępowalność). Każe społeczeństwo wytwarza swój własny system stratyfikacji, które różnią się rozpiętością i dostępnością społ., zakresem szans (otwarte, zamknięte), stopniem solidności warstwowej (mniej lub bardziej zorganizowane i wyraziste). Teoria ta zakłada milcząco, że szanse wszystkich ludzi są jednakowe, a tak nie jest. Lensky – u podstaw rozdziału przywilejów pozytywnych i negatywnych w społ. leży zróżnicowany dostęp do władzy, należy zwrócić uwagę na rolę krystalizacji statusu społ. (w pewnych kręgach jesteśmy wszyscy jednakowo uprzywilejowani). - im większa niespójność czynników statusu, tym bardziej jednostka postrzega swój status jako niepewny - niespójność czynników statusu jest odbierana przez ludzi jako kara (dążymy do zmiany tego stanu rzeczy) - redukowanie napięć Wesołowski pojmował funkcjonalną teorię strat. jako przezwyciężanie podziałów klasowych sprzed wojny.