Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje społeczne rodziny
Funkcje społeczne rodziny Wg Tyszki: 1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo-konsumpcyjny, gospodarczy) 2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych) 3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa) 4. Seksualno-rodzinna (społecznie akceptowana forma współżycia płciowego) 5. Legalizacyjno-kontrolna (rodzina kontroluje zachowania swoich członków i stosuje kary wobec tych, którzy naruszają normy społecznie akceptowane – w imieniu całego społeczeństwa) 6. Socjalizacyjna (uspołeczniająca, przygotowanie dzieci do pełnienia podstawowych ról społ. i wzajemne dostosowanie osobowości małżonków w formie spontanicznej, żywiołowej – wychowanie poprzez życie, intencjonalne i wewnątrzrodzinne) 7. Klasowa (rodzina przekazuje swoim dzieciom status społ., pozycję klasową swych rodziców, wpaja wzory właściwe dla danej klasy społ., habitus – Bovrdieux) 8. Kulturowa (zazębia się z socjalizacyjną, wpajanie wzorów estetycznych) 9. Rekreacyjno-towarzyska (rodz. jest środowiskiem, w którym człowiek znajduje oddźwięk społeczeństwa, minimum kontaktów towarzyskich, atmosferę, życzliwość, która umożliwia rozładowywanie napięć psych. powstałych poza rodziną; człow. ma potrzebę przynależności i uznania) 10. Emocjonalno-ekspresyjna (człow. zaspokaja swe potrzeby emocjonalne, wyrażania siebie) Postać życia społecznego w ujęciu: - filogenetycznym (jak zmienia się rodzina w poszczególnych epokach) - ontogenetycznym (wewnętrzna historia rodziny) Typologia rodzin: - ze względu na liczbę partnerów w związku małżeńskim 1. monogamiczne 2. poligamiczne - ze względu na hierarchię prestiżu i władzy 1. patriarchalne 2. matriarchalne - ze względu na dziedziczenie nazwiska i majątku 1. patrylinearne (po mężu)? 2. matrylinearne (po żonie) - charakter endo- (małżeństwa pomiędzy partnerami z różnych grup społ.) lub egzogamiczny (małżeństwo w obrębie tej samej grupy) - miejsce zamieszkania 1. patrylokalne 2. matrylokalne - wielkość 1. małe (nuklearne) 2. duże (rozszerzone, starsze historycznie) - przynależność klasową, źródło utrzymania, środowisko zewnętrzne zamieszkania, styl życia rodzinnego (np. partnerski)