Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Funkcje NBP
Funkcje NBP NBP - to Bank Centralny Rzeczypospolitej Polskiej, którego podstawowym celem działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu o ile nie ogranicza to podstawowego jego celu. Przysługuje mu prawo wyłącznie emitowania znaków pieniężnych RP. Rola NBP 1. Podmiot polityki gospodarczej - określa i realizuje politykę pieniężną w tym walutową oraz kształtuje warunki rozwoju i stabilności sektora bankowego 2. Bank banków - organizuje i współuczestniczy w systemie rozliczeń pieniężnych, prowadzi rachunki międzybankowe, pełni rolę kredytodawcy ostatniej instancji, czuwa nad płynnością i wypłacalnością banków FUNKCJE NBP : · Emisyjna · Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej · Zarządzanie rezerwami dewizowymi · Określenie form i zasad rozliczeń pieniężnych · Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego poprzez odpowiednie działanie regulacyjne i nadzór bankowy · Wykonywanie usług bankowych na rzecz rządu i jego instytucji