Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse publiczne jako nauka
Finanse publiczne jako nauka Przedmiotem nauki o fin. Publicznych są zjawiska i procesy związane z powstawaniem i rozdysponowywaniem pieniężnych środków publicznych zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego. Nauka o fin. Publicznych zajmuje się funduszami np. budżet państwa, budżety samorządowe, publiczne, fundusze ubezp. Są to fundusze, które tworzą i którymi dysponują władze publiczne. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny – w ujęciu nowoczesnym jest nie tylko zewnętrzna , pieniężna forma funduszy publicznych, lecz też ich treść ekonomiczna, społeczna, polityczna. Nauka o fin. Publicznych bada zarówno przyczyny dla których tworzy się fundusz publiczny jak też różnorodne skutki jakie wywołuje tworzony fundusz publiczny. Nauka o finansach szuka odpowiedzi na pyt. a)dlaczego władze publiczne zgłaszają popyt na pieniądz w takiej a nie innej wysokości b)jakie czynniki kształtują wielkość tego popytu c)w jaki sposób popyt na pieniądz może być zaspokojony (podatki, pożyczki) d)jakie skutki dla gosp. i społeczeństwa spowodują kreowanie popytu na pieniądz przez władze publiczne e)jakie skutki dla gosp. i społeczeństwa przynoszą wydatki dokonywane przez władze publiczne f)jakie instrumenty tworzenia funduszy publicznych powinny być zastosowane aby ograniczyć do min negatywne skutki redystrybucji dochodów przez władze publiczne g)jakie dziedziny życia społ. I gosp. powinny być finansowane z funduszy publicznych, w jakich proporcjach h)jakie techniki wydatkowania funduszy publicznych powinny być zastosowane aby cel społ., ekonom., był jak najlepiej zrealizowany i)jakie powinny być relacje między szczeblem władz publ. aby ich działalność była należycie skoordynowana z pkt. Widzenia realizacji celów gosp. i ekonom. Nauka o finansach bada zjawiska i procesy związane z tworzeniem funduszy publ. Takich jak budżety państwa, fundusze, ubezp. funduszu publ, ale też wyjaśnia treści ekon. I społeczne funduszy publ., Stara się uchwycić związki miedzy gromadzeniem pieniężnych środków publicznych a procesem gospodarczym, procesem polit. Mają znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa. prywatnypromotor.org/nasze-uslugi/