Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne (20 stro
1. Porównaj spółki prawa handlowego do innych form działalności gospodarczej pod względem stopy zwrotu i ryzyka dla dawców kapitału. Opisz, w czym przejawiają się główne zalety i wady spółek akcyjnych. Zalety Spółki prawa handlowego mają nieograniczony okres działalności. Śmierć założycieli, ani też głównych udziałowców nie powoduje końca działalności spółek. Efektem tego m.in. jest mniejsze ryzyko inwestowania w spółki prawa handlowego. Inwestorzy kupując akcje ponoszą ryzyko tylko do wysokości zaangażowanych kapitałów. W przypadku własnej działalności gospodarczej, jak również „kupienia udziałów” w spółce cywilnej inwestorzy ryzykują całym swoim majątkiem. Mniejsze ryzyko inwestowania powoduje, że spółki akcyjne mają łatwiejsze możliwości zdobycia kapitałów, a to z kolei zwiększa ich możliwości rozwoju. Akcje spółek notowanych na giełdzie są znacznie bardziej płynne niż inne udziały. Oznacza to, że inwestor potrzebujący nagle środków pieniężnych może w dowolnej chwili sprzedać swoje akcje. W przypadku własnego biznesu oraz udziałów nie notowanych na giełdzie tak szybkie wycofanie się z działalności nie jest możliwe. Wszystkie przytoczone powyżej cechy powodują, że spółkom akcyjnym łatwiej pozyskać kapitał na rozwój, co z kolei przyczynia się do większych możliwości rozwoju w porównaniu ze spółkami osobowymi i jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi. Wady Dochody uzyskiwane przez spółkę prawa handlowego zanim zasilą właścicieli (akcjonariuszy) zostaną dwukrotnie opodatkowane - raz jako dochód spółki, drugi raz jako dochód właścicieli (opodatkowanie dywidendy). Utworzenie spółki prawa handlowego jest znacznie trudniejsze niż rozpoczęcie prowadzenia własnego biznesu. 2. Omów istotę zarządzania finansami przedsiębiorstw. Porównaj decyzje inwestycyjne i finansowe. Podaj po trzy przykłady decyzji inwestycyjnych i finansowych. Istotą zarządzania finansami przedsiębiorstw jest łączenie decyzji inwestycyjnych i finansowych, przy czym decyzje inwestycyjne dotyczą aktywów bilansu, natomiast finansowe - pasywów. Ogólnie zaś na zarządzanie finansami składa się analiza i planowanie, długookresowe decyzje inwestycyjne i finansowe oraz tzw. zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Zarządzanie finansowe składa się z: 1) analizy i planowania (określenie zapotrzebowania), 2) decyzji inwestycyjnych (alokacja kapitału w aktywa), 3) decyzji o strukturze kapitału ( z czego finansować inwestycje?), 4) zarządzania zasobami kapitałowymi (zarządzania kapitałem obrotowym) W ramach decyzji inwestycyjnych (dotyczących aktywów firmy) możliwe są następujące posunięcia: a) zakup składników aktywów, b) transfer środków do innych firm (fuzje, holdingi), c) ulokowanie kapitału w bankach, funduszach inwestycyjnych itp., d) nabycie krótko terminowych papierów wartościowych na rynku pieniężnym.. W ramach decyzji finansowych (dotyczących pasywów firmy) wyróżnić można następujące: a) powiększenie kapitału własnego, b) powiększenie kapitału obcego, c) podział zysku, d) politykę dywidend 3. Wyjaśnij cel zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Omów sposoby jego realizacji. Wymień korzyści finansowe, jakie mogą mieć akcjonariusze z posiadania akcji. Celem zarządzania finansami jest maksymalizacja rynkowej wartości przedsiębiorstwa (maksymalizacja bogactwa jego właścicieli). Sposoby: a) poprzez maksymalizację rentowności kapitału przy akceptowalnym poziomie ryzyka b) przez osiągnięcie pożądanej rentowności kapitału przy minimalnym poziomie ryzyka Źródła korzyści dla akcjonariuszy: a) uzyskiwanie dochodów dzięki wypłacanym dywidendom, b) korzyści ze wzrostu rynkowej ceny akcji (możliwość sprzedaży akcji po wyższej cenie). 4. Omów pojęcia: stopa zwrotu, koszt kapitału, ryzyko. Podaj mierniki i sposoby ich obliczania (bez przytaczania wzorów). Opisz, jaka występuje między nimi zależność (+ ilustracja graficzna). Oczekiwana stopa zwrotu - przewidywana przez inwestora stopa dochodu możliwa do osiągnięcia dzięki inwestycji. Inaczej jest to przeciętna wartość rozkładu prawdopodobieństwa możliwych rezultatów. Koszt kapitału firmy mierzony jest za pomocą wskaźnika procentowego, wyrażającego kosz pozyskania następnego przyrostu kapitału w celu w celu długookresowego finansowania działalności. Ryzyko – prawdopodobieństwo, że nastąpi jakieś zdarzenie powodujące, że nie zostanie osiągnięta oczekiwana stopa dochodu. Miarami ryzyka są: wariancja oraz odchylenie standardowe. Wyższej oczekiwanej stopie zwrotu towarzysz zazwyczaj większe ryzyko. Oczekiwana Stopa zwrotu Ryzyko Zależność między stopą zwrotu a ryzykiem 5. Wyjaśnij pojęcia: wartość przyszła, wartość obecna, dyskontowanie i kapitalizacja. Jaka stopa służy do wyznaczania wartości przyszłej, a jaka do obliczania wartości obecnej i co one wyrażają? Podaj cztery czynniki, od czego zależy wartość przyszła i wartość obecna przepływu pieniężnego? Wartość przyszła (FV) – wielkość, do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych lub wiele przepływów środków pieniężnych w danym okresie. Kapitalizacja to proces obliczania wartości przyszłej. Do jej obliczania służy stopa procentowa. Wartość przyszła zależy od: wartości początkowej, ilości okresów, stopy procentowej, czy odsetki są kapitalizowane czy nie, czy wpływy są na początku czy na końcu okresów. Wartość obecna (PV) – wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pieniężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych. Dyskontowanie to proces obliczania wartości obecnej. Do jej obliczania służy stopa dyskontowa. Wartość obecna zależy od: wartości początkowej, stopy dyskontowej, ilości okresów, czy wpływy są na początku czy na końcu okresów. 6. Co to jest cena pieniądza? Opisz czynniki mające wpływ na zmianę wartości pieniądza w czasie. Porównaj, wartość przyszłą jednorazowej wpłaty z kapitalizacją i bez kapitalizacji odsetek. Która z tych wielkości ma większą wartość? Dlaczego? Cena pieniądza to stopa procentowa, którą płacą pożyczkobiorcy za użyczenie im kapitałów. Inaczej, jest to dochód pożyczkodawców za użyczony kapitał. Czynniki wpływające na zmiany wartości pieniądza w czasie: a) przedkładanie przez konsumentów bieżącej konsumpcji nad przyszłą, b) dochody uzyskiwane w przyszłości dzięki dzisiejszym nakładom przewyższają z reguły, wartość tych nakładów; c) inflacja Przy tej samej wartości początkowej i tej samej stopie procentowej kwota otrzymana po roku X jest zawsze większa, gdy odsetki są kapitalizowane. FV=PV * (1+r)n > FV=PV * (1+n * r) 7. Wyjaśnij, co oznacza termin roczna nominalna stopa procentowa i roczna efektywna stopa procentowa. Która z nich jest zazwyczaj wyższa? Wyjaśnij, dlaczego. Kiedy stopy te są sobie równe? Roczna nominalna stopa procentowa występuje, gdy lokata jest kapitalizowana częściej niż raz w roku. Roczna efektywna stopa procentowa oznacza stopę procentową, jaką byśmy osiągnęli utrzymując naszą lokatę przez rok. Roczna efektywna stopa procentowa jest zazwyczaj większa gdyż odsetki do kapitału będą dopisywane po każdym podokresie kapitalizacji (np. co dzień, miesiąc, kwartał) zwiększając tym samym podstawę oprocentowania. Roczna nominalna stopa procentowa jest równa rocznej efektywnej stopie procentowej tylko wówczas, gdy jest jedna kapitalizacja w roku. 8. Omów pojęcie cash flow. Porównaj cash flow dla potrzeb oceny płynności finansowej jednostki i cash flow dla potrzeb oceny projektów inwestycyjnych. Cash flow - zestawienie faktycznych wpływów i wydatków (przepływ środków pieniężnych) w przedsiębiorstwie w danym okresie. Dla potrzeb oceny płynności finansowej jednostki, analizując rzeczywiste wpływy i wydatki, możemy przewidzieć, czy w którymś momencie w przyszłości nie nastąpi sytuacja, że przedsiębiorstwo nie będzie miało środków na pokrycie istotnych wydatków. Dla potrzeb oceny projektów inwestycyjnych, warunkiem koniecznym przyjęcia projektu inwestycyjnego jest, by rzeczywiste zdyskontowane wpływy z projektu przewyższyły wydatki związane z inwestycją. Poza tym zestawienie przepływów pieniężnych jest, oprócz bilansu i rachunku zysków i strat, podstawowym sprawozdaniem wymaganym od spółek. 9. Jak się wyznacza przepływ pieniężny na podstawie metody bezpośredniej, a jak przy pomocy metody pośredniej? Podaj po dwa przykłady wpływów i wydatków dla każdej z trzech podstawowych działalności przedsiębiorstwa. Metody sporządzania zestawienia przepływów finansowych: metoda bezpośrednia - polega na rejestrowaniu wszystkich wpływów i wydatków gotówkowych w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. - działalność operacyjna – obejmuje zmiany majątku obrotowego związane ze sprzedażą produktów i usług; przykładowym wpływem z tej działalności jest gotówka płacona przez odbiorców produktów lub usług (sprzedaż gotówkowa, spadek stanu należności), natomiast wydatek stanowi gotówka płacona dostawcom (zakupy gotówkowe, spadek stanu zobowiązań) oraz inne wydatki gotówkowe takie jak opłaty, odsetki; - działalność inwestycyjna – obejmuje sprzedaż i zakup rzeczowych i finansowych składników majątku trwałego np. wpływ ze sprzedaży papierów wartościowych oraz środków trwałych, natomiast wypływ stanowią wydatki na inwestycje - działalność finansowa – obejmuje przepływ gotówkowy związany z pozyskiwaniem środków pieniężnych i wypłatą odpowiedniego wynagrodzenia za jego używanie; wpływy z tej działalności wynikają zatem z powiększania kapitału własnego (emisja akcji), bądź obcego (zaciąganie kredytów, pożyczek, emisja obligacji), zaś wydatki stanowią przede wszystkim wypłaty dywidend oraz spłaty kredytów i pożyczek. Jeśli zsumuje się salda z poszczególnych obszarów działalności otrzyma się saldo przepływów pieniężnych z danego okresu, czyli cash flow. Będzie to różnica między rzeczywistymi wpływami gotówkowymi, a wydatkami w danym okresie. Jeśli teraz do tak otrzymanego salda z bieżącego okresu doda się stan gotówki na koniec poprzedniego okresu, to uzyska się rzeczywisty stan środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. metoda pośrednia - polega na ustaleniu salda przepływów pieniężnych na podstawie korekty rachunku zysku i strat. Zysk netto koryguje się np. amortyzację, zyski (straty) z różnic kursowych, odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone, rezerwy na należności i in. Obliczanie przepływu pieniężnego z działalności operacyjnej (metoda uproszczona): cash flow = zysk netto + amortyzacja cash flow = zysk netto + amortyzacja +/- zmiana kapitału obrotowego netto gdzie kapitał obrotowy netto = zapasy + należności + gotówka – zobowiązania 10. Omów i porównaj dyskontowe mierniki projektów inwestycyjnych. Określ jednostki, w jakich są wyrażane i zinterpretuj, co oznaczają wyniki oceny uzyskane w metodach NPV, IRR, RI. Podaj zależności, jakie między nimi występują. Jak należy postąpić, gdy są rozbieżności w ocenie wg miernika NPV i IRR? Wartość zaktualizowana netto (NPV) – jest to suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z projektem obliczona na moment początkowy inwestycji. Inaczej: jest to różnica między zdyskontowanymi wpływami a wydatkami obliczana na moment początkowy inwestycji. Czym wyższa wartość NPV tym projekt jest efektywniejszy, przy czym należy akceptować jedynie takie projekty, dla których NPV jest większa od 0. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – jest to taka wartość stopy dyskontowej, dla której NPV=0. IRR jest oczekiwaną stopą zwrotu z projektu. Czym wyższa wartość IRR tym projekt jest zazwyczaj efektywniejszy, przy czym należy akceptować jedynie takie projekty, dla których IRR jest większa od stopy dyskontowej k. Wskaźnik rentowności inwestycji (RI) – iloraz zaktualizowanych przychodów i wydatków gotówkowych związanych z inwestycją. Czym wyższy wskaźnik rentowności inwestycji tym projekt efektywniejszy, przy czym projekt powinien zostać przyjęty, gdy wartość RI jest większa od jedności. Zdyskontowany okres zwrotu – określa ile czasu potrzeba, aby suma wpływów pieniężnych z inwestycji zrównała się z wydatkami inwestycyjnymi. Jest obliczany na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto. Czym krótszy okres zwrotu, tym wg tego miernika projekt jest korzystniejszy. Zależności występujące między NPV, IRR a RI: a) gdy dla danego projektu NPV jest równe zero, to IRR jest równe stopie dyskontowej k, a wartość RI jest równa jedności; b) gdy NPV jest dodatnie to IRR>k a RI>1; c) gdy NPV jest ujemne to IRRfizjoterapia warszawa