Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Finanse międzynarodowe - test
1. Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: a) rewaluacja b) rewaloryzacja c) aprecjacja 3. Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to: a) notowanie proste b) notowanie pośrednie c) notowanie odwrotne 4. Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa: a) pojedyncza netto b) maksymalna c) globalna 5. Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach: a) swap b) opcyjnych c) futures 6. Bilans płatniczy obejmuje: a) obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze b) obroty bieżące i kapitałowe c) obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego 7. Polskie przepisy dewizowe zezwalają na: a) zatrzymywanie przez przedsiębiorców wpływów z eksportu b) dokonywanie przez osoby fizyczne inwestycji portfelowych za granicą c) swobodne otwieranie rachunków w bankach za granicą 8. Inkaso typu D/A to inkaso: a) gotówkowe b) akceptacyjne c) gwarantowane 9. Akredytywa w której otwierający upoważnia beneficjenta do ciągnięcia traty terminowej na niego to akredytywa: a) gwarancyjna b) dyskontowa c) akceptacyjna 1. Wymienialność wg standardów MFW dopuszcza stosowanie ograniczeń w zakresie obrotów kapitałowych 2. Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie należności i zobowiązań. 3. Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana po dwóch dniach roboczych(30,09.) 4. Kupujący kontrakt futures jest zobowiązany wobec Izby Rozliczeniowej. 5. Dopuszczalna wielkość pojedynczej pozycji walutowej otwartej wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku. 6. Waluta wyżej oprocentowana ma w kursie terminowym niższy kurs. 7. Podstawowe dokumenty wymagane przy uwarunkowanych formach zapłaty to dokumenty handlowe dotyczące towarów (inkaso, polisa ubezpieczeniowa) 8. Czek wystawiony przez bank na rzecz lub zlecenie innego banku to czek bankierski F 1. Do walut które są notowane w systemie notowań odwrotnych należą funt szterling, dolar kanadyjski i frank szwajcarski. P 2. Jedną z zalet kursu stałego jest zmniejszenie ryzyka kursowego w transakcjach z odroczoną płatnością. F 3. Transakcje opcyjne pozwalają nabywcy opcji zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym, dając zarazem możliwość ograniczenia strat. P 4. W pozycji walutowej długiej gdy nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej bank osiągnie zysk dewizowy. F 5. Inkaso dokumentowe jest formą zapłaty korzystną dla eksportera. F 6. Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem importera do uregulowania należności na rzecz eksportera. P 7. Polski złoty jest walutą wymienialna wg standardów MFW. F 8. Płatności i roszczenia to pojęcia równoznaczne. 1.Kurs rynkowy o ustalonych granicach wahań to kurs: a) stały b) sztywny c) zmienny 2.Oficjalne obniżenie kursu danej waluty w stosunku do innych walut to: a) deprecjacja b) denominacja c) dewaluacja 3.Cena 1, 100 lub 1000 jednostek waluty krajowej wyrażona w walucie obcej to: a) notowanie proste b) notowanie odwrotne c) notowanie bezpośrednie 4.Waluta, którą kupuje się lub sprzedaje w transakcjach walutowych za inną walutę to: a) waluta bazowa b) waluta notowana c) waluta kwotowana 5.Najczęściej spotykanym w praktyce rodzajem SWAPu jest: a) overnight b) forward-forward c) spot-forward 6.w skład obrotów bieżących w bilansie płatniczym wchodzą: a) obroty towarowe i usługowe b) obroty towarowe, usługowe i dochody odsetkowe c) obroty towarowe, usługowe i ruchy kapitału krótkoterminowego 7.polskie przepisy dewizowe zabraniają: a) udzielania przez polskie przedsiębiorstwa kredytów kupieckich kontrahentom zagranicznym b) ustalania w kontraktach z kontrahentami zagranicznymi płatności w złotych c) wywozu przez osoby krajowe za granice kwot przekraczających 2000 ECU 8.Inkaso typu D/P to inkaso: a) gotówkowe b) akceptacyjne c) gwarantowane 9.Akredytywa, w której bank pośredniczący podejmuje swoje własne, wiążące zobowiązanie to akredytywa: a) negocjacyjna b) rembursowa c) potwierdzona 1. wymienialność wg standardów MFW to wymienialność w zakresie obrotów towarów i usług bieżących 2. bilans płatniczy netto jest sporządzony na bazie płatności i dokumentów bankowych 3. spread to marża zarobkowa banku 4. cechą charakterystyczną transakcji opcyjnych jest asymetria (prawo a nie obowiązek) zobowiązań stron kontraktu. 5. Dopuszczalna wielkość pozycji walutowej globalnej w polskich bankach wynosi 30% funduszy własnych banku. 6. Waluta niżej oprocentowana ma w kursie terminowym wyższy kurs. 7. Akredytywa pieniężna należy do grupy bezwarunkowych form zapłaty. 8. Najprostszą i najbardziej uniwersalną formą bezwarunkowej zapłaty w obrotach z zagranicą jest czek rozrachunkowy, akredytywa pieniężna, polecenie wypłaty. P 1. Stosowanie kursu stałego wymaga posiadania stosunkowo wysokiego poziomu rezerw dewizowych. F 2. Transakcje forward są zawierane wyłącznie na okres 1,2,3,6 i 12 miesięcy. P 3. Charakterystyczną cechą rynku walutowego jest jednorodność przedmiotu transakcji P 4. W pozycji walutowej krótkiej, gdy nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej, bank poniesie stratę dewizową. F 5. Inkaso zawiera samoistne zobowiązanie banku importera do dokonania płatności. P 6. Akredytywa dokumentowa jest forma płatności korzystna dla eksportera. F 7. Od maja 1995r. Kurs złotego jest kursem w pełni rynkowym, płynnym. F 8. W bilansie płatniczym obowiązuje zasada wykazywania eksportu towarów wg wartości FOB, a importu na bazie CIF. 1. Kurs rynkowy o ustalonych granicach wahań to kurs: a) stały d) sztywny e) zmienny 2.Oficjalne obniżenie kursu danej waluty w stosunku do innych walut to: a) deprecjacja d) denominacja e) dewaluacja 3.Cena 1, 100 lub 1000 jednostek waluty krajowej wyrażona w walucie obcej to: a) notowanie proste b) notowanie odwrotne c) notowanie bezpośrednie 4.Suma bezwzględnych wartości otwartych pozycji walutowych to pozycja walutowa: a) Pojedyncza netto b) maksymalna c) globalna 5.transakcja forward 1 miesięczna zawarta 29 stycznia zostanie zrealizowana: a) 3 marca b) 27 lutego c) w ostatnim dniu roboczym lutego 6.w skład obrotów bieżących w bilansie płatniczym wchodzą: a) obroty towarowe i usługowe b) obroty towarowe, usługowe i dochody odsetkowe c) obroty towarowe, usługowe i ruchy kapitału krótkoterminowego 7.do zewnętrznych technik zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym należą: a) klauzule waloryzacyjne b) stosowanie waluty krajowej w rozliczeniach c) kontrakty futures 8.Euro pojawi się w obrocie gotówkowym: a) Już funkcjonuje od 1 stycznia 1999r. b) 1 stycznia 2002r. c) 1 lipca 2002r. 1 Wymienialność wg standardów MFW wymaga spełnienia następujących warunków: zachowanie jednolitego kursu walutowego, unikanie walutowych praktyk dyskryminacyjnych, unikanie ograniczeń w obrotach bieżących. 2 Kurs rynkowy może się wahać wokół średniego kursu ustalonego przez NBP w granicach (w chwili obecnej bez ograniczeń). 3 Bilans płatniczy netto jest sporządzany na bazie płatności z wykorzystaniem danych z dokumentów bankowych. 4 Inwestycje bezpośrednie polegają na długookresowych inwest. Kapitałowych w przedsięb. Obcych państw w celu sprawowania nad nimi realnej kontroli 5 Środki polityki gospodarczej jako instrument przywracania równowagi bilansu płatniczego, często mają charakter dyskryminacyjny 6 Cechą charakterystyczna transakcji opcyjnych jest prawo a nie obowiązek dotrzymania zobowiązań stron kontraktu. 7 Dopuszczalna wielkość pozycji walutowej globalnej w polskich bankach wynosi nie może przekraczać 30% funduszy własnych banku 8 Waluta niżej oprocentowana ma w kursie terminowy wyższy kurs. 9 Bierna (pasywna) postawa względem ryzyka kursowego polega na braku prób eliminacji ryzyka –bierne ponoszenie ryzyka – tworzenie funduszy rezerwowych 10 Podstawowe kryteria zbieżności będące warunkiem przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej to: (wymień 3) 1.dotyczy inflacji, która nie może być wyższa o 1,5% od średniej dla 3 państw o najniższej inflacji; 2.dot.wysokości długu publicznego niewiększego niż 60% PKB 3. Deficyt budżetowy nie większy niż 3% PKB. P1. Stosowanie kursu stałego wymaga posiadania stosunkowo wysokiego poziomu rezerw dewizowych. F2. Transakcje futures to transakcje giełdowe, w których rzadko dochodzi do rzeczywistej dostawy walut. F3. Istotą swap-u walutowego jest trwała zmiana struktury walutowej aktywów i pasywów. P4. W pozycji walutowej krótkiej, gdy nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej, bank poniesie stratę dewizową. F5. Pojęcie bilansu płatniczego jest pojęciem wcześniejszym niż bilans handlowy. F6. Od maja 1995r. kurs złotego jest kursem w pełni rynkowym, płynnym. F7. W bilansie płatniczym obowiązuje zasada wykazywania eksportu towarów wg wartości FOB, a eksportu na bazie CIF. F8. Wzajemnych przeliczeń walut krajów członkowskich UGiW dokonuje się z wykorzystaniem sztywnych kursów przeliczeniowych, za pośrednictwem euro 1 Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 2. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut to: (a) rewaluacja (b) rewaloryzacja (c) aprecjacja 3. Cena 1, 100 lub 1000 jednostek danej waluty obcej wyrażona w walucie krajowej to: (a) notowanie proste (b) notowanie pośrednie (c) notowanie odwrotne 4 Różnica pomiędzy sumą wartości wszystkich pozycji długich i krótkich w walutach obcych to pozycja walutowa: (d) pojedyncza netto (e) maksymalna (f) globalna 5. Możliwość zaniechania transakcji istnieje w transakcjach: a) swap b) opcyjnych c) futures 6. Bilans płatniczy obejmuje: a) obroty bieżące, kapitałowe i wyrównawcze b) obroty bieżące i kapitałowe c) obroty bieżące, kapitałowe i spłatę zadłużenia zagranicznego 7. Do wewnętrznych technik zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym należą: a) pokrycia kasowe b) opcje c) leads and legs (przyspieszanie lub opóźnianie płatności 8. Kryteria zbieżności, będące warunkiem wejścia do UGiW to m.in.: a) rzeczywisty deficyt budżetowy nie wyższy niż 3,5% PKB b) przeciętna stopa inflacji nie wyższa niż 1,5% rocznie c) zadłużenie państwa nie wyższe niż 60% PKB 1 Administracyjnym elementem polskiego systemu kursowego jest ... .............................................................wynosząca........................................... 2 Wymienialność zewnętrzna to wymienialność dla nierezydentów, zaś wymienialność wewnętrzna to wymienialność dla rezydentów. 3 Bilans płatniczy brutto jest sporządzany na bazie zobowiązań w oparciu o dane z dokumentów bankowych. 4 Inwestycje portfelowe polegają na inwestowaniu w papiery wartościowe. 5 Procesy przystosowawcze, jako instrument przywracania równowagi bilansu płatniczego mają charakter dyskryminacyjny 6 Transakcja spot zawarta 29 września zostanie zrealizowana 30 września 7 Dopuszczalna wielkość otwartej pojedynczej pozycji walutowej netto wynosi w polskich bankach 15% funduszy własnych banku. 8 Waluta wyżej oprocentowana w kursie terminowym ma niższy kurs 9 Aktywna postawa względem ryzyka kursowego polega na podejmowaniu działań ograniczających ryzyko zmian kursowych (strategia ofensywna – max zysku, strat. defensywna – minimum strat) PRAWDA: P Jedną z zalet kursu stałego jest zmniejszenie ryzyka kursowego w transakcjach z odroczoną płatnością. P W pozycji walutowej długiej, gdy nastąpi wzrost kursu waluty obcej w stosunku do waluty krajowej, bank osiągnie zysk dewizowy. P Polski złoty jest walutą wymienialną wg standardów MFW.