Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

FUNKCJE NBP OKREŚLONE USTAWĄ Z 1989R




FUNKCJE NBP OKREŚLONE USTAWĄ Z 1989R Działalność NBP jako banku centralnego koncentruje się przede wszystkim na następujących dziedzinach: - współdziałanie przy opracowywaniu koncepcji społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i kształtowaniu systemu funkcjonowania gospodarki narodowej; - udzielanie kredytów refinansowych innym bankom i kontrola ich wykorzystania oraz przyjmowania lokat; - organizowanie oraz realizacja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych; - organizowanie i realizowanie obrotów dewizowych, a także administrowanie państwową rezerwą dewizową; - sprawowanie funkcji nadzoru bankowego nad całym systemem bankowym w kraju; - współdziałanie w kształtowaniu i realizacji polityki dewizowej; - kształtowanie polityki kursowej i jej bieżącej realizacji; - emisja znaków pieniężnych oraz organizowanie obiegu gotówkowego; - organizowanie i przeprowadzanie rachunków międzybankowych; - obsługa kasowa jednostek budżetu centralnego; - reprezentowanie interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych; - oddziaływanie na system bankowy w kierunku realizacji założeń polityki pieniężno - kredytowej; - oddziaływanie na inne banki za pośrednictwem limitu kredy 4 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U.1989, nr 4,poz. ?2.