Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

FINANSE TERYTORIALNE
FINANSE TERYTORIALNE HISTORIA REFORM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1945 – 1974 17 WOJEWÓZTW + 5 MIAST WYDZIELONYCH WOJEWÓDZTWOM PODLEGAŁY POWIATY, POWIATOM PODLEGAŁY GROMADY I MIASTA, NA TERENIE GROMADY BYŁY OSADY, GDZIE RZĄDZIŁ SPŁTYS NA CZELE GROMADY I MIASTA STAŁ NACZELNIK WYSTEPOWAŁY TU: SEJM, RADA POWIATOWA, RADA GROMADZKA, RADA MIEJSKA 1975 – 1989 49 WOJEWÓDZTW – GROMADY I MIASTA (PREZYDENT LUB NACZELNIK) WYSTEPOWAŁY TU: SEJM, RADA GROMADZKA, RADA MIEJSKA 1990 – 1998 - 49 WOJEWÓDZTW - SAMORZĄD TERYTORIALNY (GMINA) – 2486 (NIE MA MIĘDZY NIMI PODPORZĄDKOWANIA) WYSTEPOWAŁY TU: SEJM, SENAT, RADA GMINY, RADA MIASTA, RADA MIASTA I GMINY W GMINIE SĄ: WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT NA CZELE WOJEWÓDZTWA STOI WOJEWODA 1999 – .... - 16 WOJEWÓDZTW - 308 POWIATÓW ZIEMSKICH - 76 POWIATÓW GRODZKICH 384 POWIATY - 2486 GMIN SĄ NIEZALEZNE I MAJĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ WYSTEPUJE: RADA GMINY, RADA MIASTA, RADA MIASTA I GMINY W GMINIE SĄ: WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA – WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ORAZ ODPOWIEDNIE TERYTORIUM POWIAT – LOKALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ORAZ ODPOWIEDNIE TERYTORIUM WOJEWÓDZTWO – REGIONALNA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NAJWIĘKSZA JEDNOSTKA ZASADNICZEGO PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU W CELU WYKONYWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZAKRES DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NIE NARUSZA SAMODZIELNOŚCI POWIATU I GMIN GMINA WIEJSKA MIEJSKA MIASTO I GMINA POWIAT ZIEMSKI GRODZKI JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ A JEJ SAMODZIELNOŚĆ PODLEGA OCHRONIE SĄDOWEJ. OSOBOWOŚĆ PRAWNA OZNACZA ŻE JEDNOSTKA POWINNA BYĆ SAMODZIELNA FINANSOWO, JEDNOSTKA SAMORZĄDU NIE MOŻE UPAŚĆ, W WYPADKU UTRATY PŁYNNOŚCI DŁUGI PRZEJMUJE SKARB PAŃSTWA. ORGANY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA RADA GMINY ZARZAD GMINY (PRZEWODNICZĄCY) PRZEWODNICZĄCY: WÓJT BURMISTRZ PREZYDENT WYBÓR - SKRETARZ GMINY - SKARBNIK POWOŁANIE POWIAT RADA POWIATU ZARZĄD POWIATU (3-5) OSÓB RADA MIASTA NA - PRZEWODNICZĄCY - STAROSTA PRAWACH POWIATU ZARZĄD MIASTA - PRZEWODNICZĄCY - PREZYDENT WYBÓR SEKRETARZ POWIATU SKARBNIK POWIATU POWOŁANIE GMINA PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY – ZADANIA ZORGANIZOWANIE PRACY RADY MA KANCELARIĘ RADY – OD STRONY TECHNICZNEJ POMAGA PRZEWODNICZĄCEMU NIE REPREZENTUJE JEDNOSTKI SAMORZĄDU NA ZEWNĄTRZ (REPREZENTUJE GO MARSZAŁEK SEJMU) WYBÓR RZĄDU GMINY: WYBIERA SIĘ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU, A ON PROPONUJE SKŁAD ZARZĄDU, MOGĄ TO BYĆ OSOBY Z ZEWNĄTRZ PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GMINY - ZADANIA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU PRACODAWCA (KIEROWNIK) JEST ON ORGANEM PODATKOWYM – WYMIERZA DECYZJE PODATKOWE ORGAN EGZEKUCYJNY W POWIATACH GRODZKICH NA 3 OSTATNIE ZADANIA MOŻE UPRAWNIĆ INNYCH DO ICH WYKONYWANIA PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MA REPREZENTOWAĆ GMINĘ NA ZEWNĄTRZ WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU GMINY MA BYĆ ZMIENIONY NA WYBÓR PRZEZ LUDNOŚĆ. W POLSCE WYBÓR ODBYWA SIĘ CO 4 LATA. W KRAJACH GDZIE JEST WYBIERANY W WOLNYCH WYBORACH (NIEMCY) RADA JEST WYBRANA NA 6 LAT, NATOMIAST BURMISTRZ NA 8 LAT. PRZY ZARZĄDZIE GMINY FUNKCJONUJĄ SEKRETARZ GMINY I SKARBNIK. POWOŁYWANI SĄ NA WNIOSEK PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU, NIE SĄ CZŁONKAMI ZARZĄDU. SEKRETARZ GMINY: ODPOWIADA ZA ZORGANIZOWANIE PRACY ZARZĄDU GMINY ŁĄCZNIK MIĘDZY RADĄ GMINY A ZARZĄDEM GMINY CZĘSTO PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU DAJE MU FUNKCJĘ.......... SKARBNIK: OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W PRACACH ZARZĄDU Z PRAWEM DORADCZYM MA KONTRASYGNATĘ – MA PRAWO ODMÓWIĆ KONTRASYGNATĘ GDY ZARZĄD PODPISUJE UMOWĘ ZE SPRZECIWAMI SKARBNIKA WOJEWÓDZTWO SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZARZAD WOJEWÓDZTWA PRZEWODNICZĄCY (3-5 OSÓB) WYBÓR: PRZEWODNICZY - MARSZAŁEK POWOŁANIE: SKARBNIK WOJEWÓDZTWA SKARBNIK: MA OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W POSIEDZENIACH ZARZĄDU I SEJMIKU ORAZ MA PRAWO DORADCZE. NA SEJMIKU MA OBOWIĄZEK WYPOWIEDZIEĆ SIĘ. ZADANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: ZAKRES DZIAŁANIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJE WSZYSTKIE SPRAWY PUBLICZNE O ZNACZENIU LOKALNYM, REGIONALNYM NIE ZASTRZEŻONE NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW (NP. OBRONNOŚĆ Z WYJĄTEK OBRONY CYWILNEJ, SĄDY, PROKURATURA, WIĘZIENNICTWO ITD.) ZADANIA DZIELĄ SIĘ NA: WŁASNE – WYKONYWANE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A KTÓRYCH CELEM JEST ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ – KOSZTY REALIZACJI POKRYWANE SĄ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZLECONE – Z MOCY USTAWY: 1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – POWIERZONE DO PROWADZENIA W DRODZE POROZUMIENIA 1. Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2. Z WOJEWODĄ ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE SĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO ZADANIEM WŁASNYM GMINY JEST PRZEDE WSZYSTKIM ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI DO GMINY NALEŻY: PROWADZENIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ORAZ GOSPODARKI TERENAMI UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG, ULIC, MOSTÓW I PLACÓW, TERENÓW ZIELONYCH ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO ZAOPATRZENIE W WODĘ, UTRZYMANIE KANALIZACJI, ODPROWADZENIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W CIEPŁO LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY PROWADZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLI I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH POMOC SPOŁECZNA KOMUNALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PROWADZENIE SPRAW TARGOWISK I HAL TARGOWYCH UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ CMENTARZY DO ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAWY NALEŻY: PROWADZENIE AKT STANU CYWILNEGO PROWADZENIE EWIDENCJI LUDNOŚCI, W TYM TAKŻE WYSTAWIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PROWADZENIE EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH WYŁĄCZENIA GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ, W TYM TAKŻE NAKŁADANIE KAR ZA SAMOWOLNE DOKONANIA WYŁĄCZENIA GRUNTÓW SPOD PRODUKCJI OPRACOWYWANIE PLANÓW EWAKUACJI LUDNOŚCI ORAZ DOKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY ORAZ WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH POBORU PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH W DRODZE POROZUMIENIA: Z POWIATEM ZALICZA SIĘ: PROWADZENIE REJESTRACJI POJAZDÓW I WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH WYDAWANIE PRAW JAZDY PROWADZENIE EWIDENCJI GRUNTÓW Z WOJEWODĄ ZALICZA SIĘ: POŚREDNICTWO W PRZYJMOWANIU DOKUMENTÓW O WYDANIE PASZPORTU I ODBIÓR PASZPORTU OPIEKA NAD CMENTARZAMI I GROBAMI WOJSKOWYMI ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO POWIAT WYKONUJE OKREŚLONE USTAWAMI ZADANIA PUBLICZNE O CHARAKTERZE PONADGMINNYM W ZAKRESIE: EDUKACJI PUBLICZNEJ; LICEA I INNE POGIMNAZJALNE POMOCY SPOŁECZNEJ; DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ OCHRONA ZDROWIA: ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POLITYKI PRO RODZINNEJ TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH KULTURY; MUZEA, BIBLIOTEKI, ODNOWA ZABYTKÓW KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZAGOSPODAROWYWANIA PRZESTRZENNEGO I NADZORU BUDOWLANEGO GOSPODARKI WODNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI OCHRONY PRAW KONSUMENTA PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU – POWIATOWE URZĘDY PRACY PROMOCJI POWIATU ZADANIA POWIATU NIE MOGĄ NARUSZAĆ ZAKRESU DZIAŁANIA GMIN. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ TO: NADZÓR ................ NADZÓR NAD LASAMI PRYWATNYMI DOMY DZIECKA, DOMY MAŁEGO DZIECKA, RODZINY ZASTĘPCZE POLICJA STRAŻ POŻARNA SANEPID ZADANIA ZLECONE W DRODZE POROZUMIENIA: Z WOJEWODĄ: – GROBY WOJENNE – DOMY STAROŚCI Z WOJEWÓDZTWEM: – UTRZYMANIE ZIMOWE I LETNIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W ODRÓŻNIENIU OD POWIATÓW „ZIEMSKICH” USTAWA O SAMORZĄDZIE POWIATOWYM STANOWI RÓWNIEŻ O MIASTACH NA PRAWACH POWIATU CZYLI O POWIATACH „GRODZKICH”. REALIZUJĄ ONE ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO I POWIATOWEGO: WŁASNE ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE W DRODZE POROZUMIENIA ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WYKONUJE ZADANIA O CHARAKTERZE WOJEWÓDZKIM OKREŚLONE USTAWAMI ZADANIA WŁASNE: OKREŚLENIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PROWADZENIE POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA EDUKACJA PUBLICZNA, W TYM SZKOLNICTWO WYŻSZE PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA KULTURA I OCHRONA JEJ DÓBR PROWADZENIE POLITYKI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ MODERNIZACJA TERENÓW WIEJSKICH ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE GOSPODARKA WODNA DROGI WOJEWÓDZKIE I TRANSPORT PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: PROWADZENIE ZASOBÓW GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNYCH REALIZACJA W ZAKRESIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI FINANSOWANIE PRACY LEKARZY I PIELĘGNIAREK W KOMISJACH POBOROWYCH ZADANIA ZLECONE W DRODZE POROZUMIENIA: Z WOJEWODĄ: – DOKONYWANIE DOPŁAT DO USTAWOWYCH ULG W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ KRAJOWEJ, – PROWADZENIE BIUR GEODEZJI I TERENÓW WIEJSKICH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: PROWADZENIE INWESTYCJI DROGOWYCH POWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANIE ORGANIZACJI KOMUNIKACJI PONADLOKALNEJ RODZAJE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH MOŻE TWORZYĆ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ ZAWIERAĆ UMOWY Z INNYMI PODMIOTAMI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE MOGĄ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYKRACZAJĄCEJ POZA ZADANIA O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI JEDNOSTKI GOSPODARKI BUDŻETOWE POZABUDŻETOWEJ INNE – URZĘDY GMIN, – ZAKŁADY – ZWIĄZKI POWIATÓW, BUDŻETOWE MIĘDZYGMINNE MARSZAŁKOWSKIE – GOSPODARSTWA POWIATÓW – SZKOŁY, POMOCNICZE – POROZUMIENIA PRZEDSZKOLA – ŚRODKI KOMUNALNE – OŚRODKI POMOCY SPECJALNE – KOMUNALNE SPOŁECZNEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO SPOSÓB POWIĄZANIA Z BUDŻETEM GMINY BRUTTO NETTO DOTACJE Z BUDŻETU – DOCHODY SĄ – DOTACJA – DOTACJE DOCHODAMI Z BUDŻETU Z BUDŻETU BUDŻETU GMINY, POWIATU, NA ZADANIA – WYDATKI WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE POKRYWANE SĄ – NADWYŻKI W RAMACH BEZPOŚREDNIO ŚRODKÓW POROZUMIEŃ LUB Z BUDŻETU ODPROWADZANE ZWIĄZKÓW DO BUDŻETU MIĘDZYGMINNYCH – WPŁATY Z ZYSKU SPÓLEK DO BUDŻETU JEDNOSTKA BUDŻETOWA JEST ZAWSZE POWIĄZANA Z BUDŻETEM BRUTTO – ODPROWADZA DOCHODY DO BUDŻETU A WYDATKI POKRYWANE Z BUDŻETU. TRZEBA PROWADZIĆ 2 RACHUNKI: BUDŻETU URZĘDU POWIĄZANIE NETTO Z BUDŻETEM – JEDNOSTKI GOSP. POZABUDŻET. ZAKŁAD BUDŻETOWY: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, KTÓRE ODPŁATNIE WYKONUJĄ WYODRĘBNIONE ZADANIA I POKRYWAJĄ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH JEST WYODRĘBNIONY ORGANIZACYJNIE PROWADZI WYODRĘBNIONĄ KSIĘGOWOŚĆ NIE MA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PODST. GOSP. FIN. ZAKŁ JEST ROCZNY PLAN FINANSOWY OBEJMUJĄCY PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU I KONIEC ROKU ORAZ ROZLICZENIA Z BUDŻETU MOŻE OTRZYMYWAĆ DOTACJE Z BUDŻETU, ŁĄCZNE DOTACJE NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ 50% JEGO WYDATKÓW. KIEDY PRZEKROCZY 50% - MUSI STAĆ SIĘ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ ROZL.................................................... PRZYCHODY WYDATKI 1. ŚRODKI OBROTOWE 0 2. DOTACJE Z BUDŻETU 100 3. PRZYCHODY WŁASNE 300 RAZEM 400 1. WYDATKI BIEŻĄCE 300 2. WYDATKI INWESTYCYJNE 0 3. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 100 RAZEM 400 ZAKŁADY BUDŻETOWE MUSZĄ ZAPLANOWAĆ ŚRODKI NA POCZĄTEK ROKU NASTĘPNEGO (STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU) WYKONANIE PLANU WYKONANIE WYDATKÓW PRZYNIOSŁO STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU = 150; NADWYŻKĘ NAD PLANEM (50) NALEŻY PRZENIEŚĆ DO BUDŻETU. PRZY NIŻSZYCH ŚRODKACH OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU NIŻ W PLANIE – MUSZĄ WYGOSPODAROWAĆ SAMI ŚRODKI. GOSPODARSTWA POMOCNICZE (ART. 20) WYODRĘBNIONA Z JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POD WZGLĘDEM ORGANIZACYJNYM I FINANSOWYM CZĘŚĆ JEJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI LUB DZIAŁALNOŚĆ UBOCZNA POKRYWA KOSZTY DZIAŁALNOŚCI Z UZYSKIWANYCH PRZYCHODÓW WŁASNYCH NIE MA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ NIE MA DOTACJI (MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTOWE, ALE WYSTĘPUJĄ RZADKO) JEDYNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA KTÓRA MOŻE OSIĄGAĆ ZYSK, PŁACI PODATKI, Z ZYSKU POŁOWĘ ODPROWADZAJĄ DO JEDNOSTKI, KTÓRA ICH POWOŁAŁA PODSTAWĄ FINANSOWANIA JEST PLAN FINANSOWY ZATWIERDZANY PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI KTÓRA GO POWOŁAŁA ŚRODKI SPECJALNE ŚRODKI FINANSOWE KTÓRE MOŻNA ZBIERAĆ NA ODRĘBNYCH RACHUNKACH GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PRZYCHODAMI MOGĄ BYĆ PRZYCHODY OKREŚLONE ODRĘBNYMI PRZEPISAMI PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ ZARZĄD DRÓG OBOWIĄZUJE PLANOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU, NADWYŻKA MUSI BYĆ ODPROWADZONA DO BUDŻETU NIE MA DOTACJI DOCHODEM MOGĄ BYĆ SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W FORMIE PIENIĘŻNEJ. WYDATEK MUSI BYĆ ZGODNY Z CELEM DARCZYŃCY LUB SPADKODAWCY FUNDUSZE CELOWE WYODRĘBNIONE ORGANIZACYJNIE ALE ICH OBSŁUGĘ PROWADZI DANA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWOŁYWANY USTAWAMI FUNDUSZ CELOWY NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU MA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ (NARODOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)-JEST FUNDUSZEM CENTRALNYM, NIE MA GO NA SZCZEBLACH NIŻSZYCH MA OKREŚLONE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW I MIERNIKI WYDATK., MOŻE MIEĆ DOTACJE INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MAJĄCE JAKIŚ ZWIĄZEK Z BUDŻETEM · ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY – POWIĄZANIE Z BUDŻETEM (NP. KZK GOP) PRZEZ PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU DOTACJE; ZW. ZAWARTY NA CZAS NIEOKREŚLONY · POROZUMIENIE KOMUNALNE – ZAWARTE DLA REALIZACJI KONKRETNEGO ZADANIA NA CZAS OKREŚLONY (NP. POROZUMIENIE W SPRAWIE BUDOWY DROGI ŚRE........ NIE MA WPŁAT DO BUDŻETU · KOMUNALNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – POWOŁYWANE PRZEZ GMINĘ – NIE MOŻNA DAWAĆ DOTACJI BUDŻET – PODST. GOSP. FINANSOWEJ JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. BUDŻETEM NAZYWA SIĘ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA PUBLICZNEGO UCHWALANY COROCZNIE PRZEZ ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE, CZYLI SEJM, RADY GMIN, POWIATÓW I SEJMIK. GDY OKREŚLONA W BUDŻECIE KWOTA DOCHODÓW RÓŻNI SIĘ OD KWOTY PLANOWANYCH WYDATKÓW – BUDŻET OKREŚLA SPOSÓB FINANSOWANIA WYDATKÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W DOCHODACH LUB PRZEZNACZENIE TEJ CZĘŚCI DOCHODÓW, KTÓRA STANOWI NADWYŻKĘ PONAD PLANOWANY POZIOM WYDATKÓW. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PLAN FIANSOWY ZADAŃ BUDŻET WŁASNY ZLECONYCH I POWIERZONYCH DOCHODY WYDATKI (D) (W) DOTACJE = WYDATKI GDY: D > W NADWYŻKĘ PRZEZNACZA SIĘ NA: SPŁATĘ RAT KREDYTU, POŻYCZKI WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH SPŁATĘ PORĘCZEŃ UDZIELONYCH Z BUDŻETU UDZIELENIE POŻYCZEK ZASADA D < W NIEDOBÓR BUDŻETU RÓWNOWAGI – ŹRÓDŁA POKRYCIA BUDŻETOWEJ NADWYŻKI BUDŻ. Z LAT POPRZEDNICH KREDYT, POŻYCZKI EMISJA OBLIGACJI PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI MIENIA GDY WYSTĄPI NADWYŻKA DOTACJI – ZWROT DO PAŃSTWA PROJEKT BUDŻETU PRZEDSTAWIA ZARZĄD ORGANOWI STANOWIĄCEMU DO 15 LISTOPADA POPRZEDZAJĄCEGO ROK BUDŻETOWY. BUDŻET NA 15 LISTOPADA A WYKONANIE ‘99 B PLAN 2000 I. DOCHODY WŁASNE II. DOTACJE 2000 200 2000 200 2800 300 III. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE IV. WYDATKI NA ZADNIA ZLECONE 1800 200 2400 200 2600 300 V. PRZYCHODY – OBLIGACJE 400 200 – – VI. ROZCHODY 200 200 200 SPŁATA KREDYTU I + II + V = III + IV + VI D = W FORMA ZAPISU BUDŻETU UKŁAD BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYZNACZANY JEST PRZEZ ZASADĘ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAWARTĄ W USTAWIE O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO ZASADA POLEGA NA TYM, ŻE DOCHODY UJĘTE SĄ WEDŁUG ŹRÓDEŁ DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, A WYDATKI WEDŁUG PRZEZNACZENIA. PRAWNYM WYRAZEM TEJ ZASADY JEST KLASYFIKACJA BUDŻETOWA – SYSTEM GRUPOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WYODRĘBNIONYCH WEDŁUG JEDNOLITYCH KRYTERIÓW NA OKREŚLONE PODZIAŁKI POPRZEZ JEDNOLITY SYSTEM SYMBOLI CYFROWYCH KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁY ROZDZIAŁY PARAGRAFY DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE CENTRALNYM NA ..................... WPROWADZENIE JEDNOLITEJ KLASYFIKACJI BUDŻETU UMOŻLIWIA: AGREGOWANIE DANYCH PLANISTYCZNYCH I SPRAWOZDAWCZYCH Z RÓŻNYCH JEDNOSTEK DOKONYWANIE RÓŻNYCH ANALIZ I PORÓWNAŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI I PRZEKROJU CZASOWYM SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BILANSE PÓŁROCZNA I ROCZNA NIE MA OBOWIĄZKU BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZARZĄD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSTAWIA ORGANOWI STANOWIĄCEMU ORAZ REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ INFORMACJĘ O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 1 PÓŁROCZE DO 31 SIERPNIA SPRAWOZDANIE ROCZNE DO 31 MARCA PO PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA RADNI DO KOŃCA KWIETNIA MUSZĄ ZŁOŻYĆ ABSOLUTORIUM. STRUKTURA DOCHODÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE GMINY PODATKI STAWKI MAX USTALA MIN. FIN. OD NIERUCHOMOŚCI ROLNY LEŚNY OD ŚRODKÓW TRANSPORTU OD POSIADANIA PSÓW OD SPADKÓW I DAROWIZN OD DZIAŁALNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANYCH W FORMIE KARTY PODATKOWEJ OPŁATY STAWKI MAX USTALA GMINA SKARBOWA EKSPLOATACYJNA TARGOWA MIEJSCOWA ADMINISTRACYJNA NA KONCESJĘ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU UDZIAŁ W PODATKACH 5% W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH 27,6% W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH POZOSTAŁE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY WPŁATY JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DAROWIZNY (PIEN.) KARY, GRZYWNY DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ODSETKI OD UDZIELONYCH POŻYCZEK ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKOWYCH, UDZIAŁÓW W PODATKU ORAZ SUBWENCJI, OPŁATA PROLONGACYJNA DOTACJE I SUBWENCJE SUBWENCJA OGÓLNA CZĘŚĆ PODSTAWOWA CZĘŚĆ OŚWIATOWA CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE) DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODMIOTEM SĄ OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE, PODMIOTY NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ UŻYTKUJĄCE LUB SĄ WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI. OBIEKTY TRWALE ZABUDOWANE ZWIĄZANE Z GRUNTEM OBIEKTY NIETRWALE ZWIĄZANE Z GRUNTEM NIERUCHOMOŚCI: NIEZABUDOWANE PRZEDMIOTEM OPODATKOWANIA JEST POWIERZCHNIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, BUDYNKI GDZIE PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I INNE BUDOWLE. BUDOWLE GDZIE PODSTAWĄ OPODATKOWANIA OD NIERUCHOMOŚCI JEST WARTOŚĆ BUDOWLI SĄ WYJĄTKIEM (2% WARTOŚCI) NP. MOSTY, KOMINY ITP. JEST DUŻO ULG: SZKOŁY, UCZELNIE PŁATNOŚĆ: OSOBA FIZYCZNA W 4 RATACH NA PODSTAWIE DECYZJI WYMIAROWEJ OSOBY PRAWNE SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ I DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA WPŁACAJĄ PODATEK PODATEK ROLNY PODMIOT; OSOBY POSIADAJĄCE GOSPODARSTWA ROLNE O WIELKOŚCI WIĘKSZEJ BĄDŹ RÓWNEJ 1 HEKTARA PRZELICZENIOWEGO PŁATNOŚĆ: 4 RATY SAMEMU; STAWKA 2,5 KWINTALA ŻYTA/ M2 WEDŁUG CENY Z 3 KWARTAŁÓW Z POPRZEDNIEGO ROKU PODATEK LEŚNY PODSTAWA: M3 DREWNA TARTACZNEGO PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU NIE PŁACI SIĘ ZA SAMOCHODY OSOBOWE WYSTĘPUJE PODWÓJNE OPODATKOWANIE W PRZYPADKU PŁATNIKÓW – PŁACĄ PODATEK I ZWIĘKSZONĄ AKCYZĘ W PALIWIE PODATEK OD POSIADANIA PSÓW JEST PODATKIEM FAKULTATYWNYM, GMINA MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z UCHWALANIA PODATKU OD PSÓW SĄ TO PODATKI WYMIERZANE I POBIERANE PRZEZ URZĄD GMINY, PRZY....... PODMIOT: DROBNE PODMIOTY GOSPODARCZE OPŁATA – ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE, BEZZWROTNE, JEDNOSTRONNE, ODPŁATNE (W PRZECIWIEŃSTWIE DO PODATKU) OPŁATA SKARBOWA PŁACONA U NOTARIUSZA OPŁATA EKSPLOATACYJNA PŁACĄ GMINY GÓRNICZE, GDZIE JEST JAKAKOLWIEK EKSPLOATACJA, WYMIERZONA PRZEZ MIN. OCHRONY ŚRODOWISKA (60% DLA GMINY; 40% NA FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA) OPŁATA OD WIELKOŚCI WYDOBYCIA OPŁATA TARGOWA ZA MOŻLIWOŚĆ HANDLU – PŁACI ZARZĄDZAJĄCEMU TARGOWISKIEM DO BUDŻETU GMINY – ZA UMOŻLIWIENIE HANDLU MIN. FINANSÓW USTALA MAX STAWKĘ, DZIŚ 380 ZŁ/DZIEŃ WYKŁAD 5 OPŁATA MIEJSCOWA – „ZA ŚWIEŻE POWIETRZ” – OPŁATA DZIENNA 2 ZŁ OPŁTA ADMINISTRACYJNA – POBÓR ZA CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE, NIE PODLEGAJĄCE OPŁACIE SKARBOWEJ I PODATKOWI VAT OPŁATA ZA KONCESJĘ SPRZEDAŻY ALKOHOLU – JEDYNA OPŁATA GDZIE DOCHODY SĄ PRZYPISANE WYDATKOM (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI) UDZIAŁ W PODATKU 5% W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – BEZ WZGLĘDU NA STAWKĘ PROCENTOWĄ PODATKU, W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH UDZIAŁ ZWIĘKSZA SIĘ WRAZ ZE SPADKIEM STOPY PROCENTOWEJ PODATKU (TERAZ 27,6%) NA GMINY NAŁOŻONY JEST PODATEK „JEDNOSTKOWY” (PROGRESYWNY) Pq – DOCHÓD GMINY Pk – DOCHÓD KRAJOWY JEŚLI Pq > 1,5 Pk GMINA MA OBOWIĄZEK ZAPŁACIĆ PODATEK DOTACJA A SUBWENCJA DOTACJA - OKREŚLONY PRECYZYJNIE CEL PIENIĄDZ ZNACZONY, CELOWY – NALEŻY ZWRÓCIĆ Z ODSETKAMI JEŚLI SIĘ NIE WYKORZYSTA NA OKREŚLONY CEL LUB NIE ZROBI SIĘ CAŁEGO ZADANIA LUB ZREALIZOWANO GO TANIEJ SUBWENCJA – PIENIĄDZ NIEOZNACZONY, NIE MA OKREŚLONEGO CELU, NIE MUSI BYĆ ROZLICZANA DOKŁADNIE OŚWIATOWA – OŚWIATA JEST ZADANIEM WŁASNYM WIĘC I TAK GMINA MUSI DAĆ PIENIĄDZE NA OŚWIATĘ BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDĄ TO PIENIĄDZE Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ CZY INNYCH DOCHODÓW PODSTAWOWA – WYLICZANA NA PODSTAWIE LICZBY PRZELICZENIOWEJ LUDNOŚCI REKOMPENSUJĄCA – MOŻE SIĘ SKŁADAĆ Z: REKOMPENSAT UTRACONE DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH REKOMPENSAT Z TYTUŁU USTAWOWYCH ULG I ZWOLNIEŃ (USTAWA O PODATKU ROLNYM, PODATEK LEŚNY, .................... BADAWCZO-ROZWOJOWYCH, ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) REKOMPENSATA OBNIŻKI OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ WYRÓWNAWCZA – WYPŁATA GMINOM, GDZIE ŚREDNI DOCHÓD NA GŁOWĘ MIESZKAŃCA NIE PRZEKRACZA 85% ŚREDNIEJ KRAJOWEJ B DOCHODY POWIATU 1% UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DOCHODY Z: MAJĄTKU POWIATU WPŁAT JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DAROWIZN KARY, GRZYWNY DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH – OD 1.1.2000 RÓWNIEŻ DOTACJE Z FUNDUSZU PRACY ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ODSETKI OD UDZIELONYCH POŻYCZEK ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT UDZIAŁÓW W PODATKACH ORAZ CZĘŚCI SUBWENCJI OGÓLNEJ SUBWENCJA OGÓLNA CZĘŚĆ OŚWIATOWA CZĘŚĆ DROGOWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I WOJEWODĄ C DOCHODY WOJEWÓDZTWA 1,5% UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 0,5% UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH DOCHÓD Z: MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA WPŁAT JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH DAROWIZNY KARY, GRZYWNY DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH ODSETKI OD UDZIELONYCH POŻYCZEK ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT UDZIAŁÓW W PODATKU ORAZ CZĘŚCI SUBWENCJI OGÓLNEJ SUBWENCJA OGÓLNA CZĘŚĆ OŚWIATOWA CZĘŚĆ DROGOWA CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE PRZEJĘTE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I WOJEWODĄ UCHWALANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ ORGAN STANOWIĄCY JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCHWALA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO W SZCZEGÓLNIE OKREŚLONYCH PRZYPADKACH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31 MARCA (ART. 122 UST. O FINANSACH PUBLICZNYCH) JEŻELI NIE USTALI BUDŻETU W W/W TERMINIE USTALA GO RIO DO 30 KWIETNIA (ART. 123) ART. 124 – OKREŚLA TREŚĆ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI W TERMINIE 21 DNI OD DNIA UCHWALENIA BUDŻETU ZARZĄD JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UCHWALA ........ WYKONAWCZY (ART.126) ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ OKRESLA ART. 92 ZASADA KASOWA WYKONYWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZASADA NIEWYGASANIA WYDATKÓW (ART. 130) ZASADA MEMORIAŁOWA WYKONYWANIA DOCHODÓW RADA MOŻE UPOWAŻNIĆ ZARZĄD DO DOKONYWANIA ZMIAN W BUDŻECIE (NIE MOŻE BYĆ ZMIAN W DZIAŁACH) ZARZĄD MUSI TEŻ POSIADAĆ UPOWAŻNIENIE DO ZACIĄGANIA KREDYTU ZARZĄD JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA ZMIAN W BUDŻECIE Z DECYZJI MIN. FINANSÓW ZASADA KASOWA – WYDATKI MAJĄ BYĆ ZREALIZOWANE NA 31.12, JEŚLI ŚRODKI ZOSTANĄ W KASIE PRZECHODZĄ JAKO NADWYŻKA BUDŻETOWA. ZA ZGODĄ ODPOWIEDNICH WŁADZ, PIENIĄDZE TE MOGĄ PRZEJŚĆ NA NASTĘPNY ROK Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATEK, KTÓRY NIE ZOSTAŁ WYKONANY. WYZNACZA SIĘ TU TERMIN, DO KTÓREGO WYDATEK BĘDZIE ZREALIZOWANY. ZASADA MEMORIAŁOWA – DOCHODY SĄ ZAPISYWANE W OKRESACH, KTÓRYCH DOTYCZĄ, MIMO ŻE SPŁYWAJĄ PÓŹNIEJ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALEŻY OD RELACJI PAŃSTWOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO (PDP) DO PODATKU KRAJOWEGO BRUTTO (PKB) PDP OBEJMUJE ZOBOWIĄZANIA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z TYTUŁU: WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNE) ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZYJĘTYCH DEPOZYTÓW WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ: JEDNOSTEK BUDŻETU WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY ORZECZEŃ SĄDU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI Z INNYCH TYTUŁÓW PDP NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3/5 (60%) WARTOŚCI ROCZNEGO PKB. MIN. FINANSÓW OGŁASZA RELACJĘ PDP/PKB W „MONITORZE POLSKIM” DO: 30.09 ZA PÓŁROCZE 31.05 ZA CAŁY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ MIERZYMY: WSKAŹNIKIEM ZADŁUŻENIA WSKAŹNIKIEM POKRYCIA DŁUGU MAJĄTKIEM TRWAŁYM WSKAŹNIKIEM POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU W STOSUNKU DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SUMA: RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK DO SPŁATY W DANYM ROKU, POTENCJALNYCH SPŁAT KWOT PORĘCZEŃ ODSETEK OD KREDYTÓW I POŻYCZEK, KWOT WYKUPU OBLIGACJI W DANYM ROKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 15% PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCA SKŁADNIKIEM PDP NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ NA KONIEC ROKU 60% DOCHODÓW TEJ JEDNOSTKI. PDP/PKB = W MOŻE MIEŚCIĆ SIĘ W PRZEDZIAŁACH WARTOŚCI: W £ 55% ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA J.S.T. = 15% 55% < W £ 60% ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA......... = 12% W > 60% ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA..... = 0 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEZ BADANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ CZY WYNIKU FINANSOWEGO W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JEST NIEDOKŁADNA, PONIEWAŻ BANK OCENIA ZDOLNOŚĆ KREDYTÓW: WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BIEŻ = > 1,5 – 2 M.O. = ZAPASY + NALEŻNOŚCI + ŚRODKI PIENIĘŻNE ³ 1 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKI = ³ 1 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI III = > 1 WSKAŹNIKÓW TYCH NIE MOŻNA OBLICZYĆ DLA JEDN. SAMORZĄDU. NADWYŻKA BUDŻETOWA PONADPLANOWE NIEWYKONANIE PLANU DOCHODY WYDATKÓW DYSCYPLINA FIANSÓW PUBLICZNYCH. ZA PRAWIDŁOWĄ GOSPODARKĘ FINANSOWĄ GMINY ODPOWIADA ZARZĄD (ART. 60 UST. O SAMORZ. GMINY) ZA PRAWIDŁOWE WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ODPOWIADA ZARZĄD POWIATU (ART. 60 UST. O SAMORZ. POWIATU) ZA PRAWIDŁOWE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ODPOWIADA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA (ART. 70 UST. O SAMORZ. WOJEWÓDZTWA) GROMADZENIE DOCHODÓW I DOKONYWANIE WYDATKÓW O.............. JEST ZASADAMI GOSP. FINAN. ZWANYMI RÓWNIEŻ DYSCYPLINĄ FINANSÓW PUBLICZNYCH. KATALOG NARUSZEŃ DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAWIERA ART. 138 UST. O FINANSACH PUBLICZNYCH KARY ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY TO: UPOMNIENIE NAGANA KARA PIENIĘŻNA ZAKAZ PEŁNIENIA FUNKCJI OD ROKU DO 5 LAT