Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Etnos, grupy etniczne i etnograficzne
Etnos, grupy etniczne i etnograficzne Etnos – całokształt cech kulturowych zbiorowości ponad plemiennej, będący rezultatem wspólnoty pochodzenia i uwarunkowań historycznych oraz związków z terytorium etnicznym, na podstawie którego określa się ją jako grupę etniczną i wyodrębnia się ją od innych grup. Charakteryzuje ich pewna etniczność. Etniczność opiera się na elementach kulturowych. Członkowie grupy etnicznej mają wspólne dziedzictwo kulturowe, które jest cechą wyróżniającą ich spośród innych grup. Do elementów kulturowych zalicza się: pochodzenie narodowe, język, religię, zwyczaje, tradycję, preferencje żywieniowe oraz wspólną przeszłość historyczną. Cechy kulturowe są wyuczone i przekazywane z pokolenia na pokolenie w procesie socjalizacji. Etnos może odnosić się do grup, niskiego szczebla cywilizacji, jak i narodów . Bromley proponuje rozróżnić etnikos jako etnos w węższym rozumieniu zbliżone do narodowości oraz etnos jako szerszy organizm zbliżony do narodu i państwa Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków. Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi cechami kulturowymi, posiadających poczucie swej przynależności grupowej opartej na świadomości własnych odrębności kulturowych. Na pograniczach grupa etnograficzna może występować między wspólnotami etnicznymi, ale w ramach całości polietnicznych. Grupa etnograficzna jest przedmiotem obserwacji i opisu. Bada się wszelkie formy aktywności społ. i doświadczeń kulturowych jej członków (gł. kulturę materialną). Grupa etniczna – społeczność, której tożsamość kulturowa związana jest najczęściej z określonym terytorium etnicznym. Można o niej mówić, gdy: - jest zespół cech tworzących dopiero warunki formowania się narodu - cechy te tworzą świadomość i doprowadzają do powstania narodu - silne zespolenie historycznych losów, uwarunkowań geograficznych i ekologicznych powoduje zrodzenie się wspólnej tożsamości kulturowej pod wpływem wspólnoty świadomości jej organizacyjnego wyrazu (np.: państwo) - nie jest to w pełni grupa (bo nie zawsze istnieje poczucie przynależności), ani kategoria społeczna (nie zawsze wspólne pochodzenie i kultura, ale tylko przekonanie o takiej wspólnocie) Podział grup etnicznych na: - pierwotne – które po przeniesieniu z jednego społeczeństwa do drugiego chcą nadal funkcjonować w społeczeństwie jako zamknięte ugrupowania, umiejące zaspokoić podstawowe potrzeby swoich członków - wtórne – ich członkowie częściowo uczestniczą bezpośrednio w społeczeństwie przyjmujących np.: w kwestiach ekonomicznych, a częściowo pośrednio, przez grupę etniczną (np.: kwestie towarzyskie) Grupy etniczne to np.: imigranci, koloniści, narody żyjące we własnym państwie, narody żyjące na własnym terytorium narodowym, ale w obrębie obcych państw. Grupa etniczna może być narodem albo narodowością.