Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Egzamin z makroekonomii
Egzamin z makroekonomii 1. Który z poniższych wzorów przedstawia sposób podziału dochodu do dyspozycji: Y = C + I + G + Nx Yd = I + TR - TA YD = C + S Y = C + S (TA - TR) Podstawą ustalenia ogólnego poziomu cen jest: GNP - deflator indeks cen konsumpcyjnych indeks cen produkcyjnych zarówno a, b i c Źródłem popytu zagregowanego są: konsumpcja sektora prywatnego i inwestycje krajowe popyt sektora państwowego na towary i usługi nadwyżka eksportu nad importem zarówno a, b i c Indeks za pomocą, którego określa się koszty utrzymania to: GNP deflator stopa inflacji indeks cen konsumpcyjnych indeks cen produkcyjnych Które z wymienionych poniżej pozycji stanowią część dochodu narodowego: płace zyski płace i zyski ani płace ani zyski Wzrost wydatków autonomicznych o 1 dolar zwiększa GNP o: 1 dolar więcej niż 1 dolar mniej niż 1 dolar zależy to od wartości „c” Gospodarka znajduje się w równowadze gdy: konsumpcja równa się oszczędnościom zagregowany popyt równy jest zagregowanej podaży inwestycje równe są oszczędnościom wydatki państwowe równe są dochodom państwowym Wpływ zmiany popytu sektora państwowego na GNP jest tym silniejszy im: większa jest krańcowa skłonność do oszczędności krańcowa skłonność do oszczędności jest stała krańcowa skłonność do konsumpcji jest stała zarówno b i c Ograniczenie podaży pieniądza wpływa na: wzrost nakładów inwestycyjnych obniżenie nakładów inwestycyjnych zwiększenie dochodu obniżenie stóp procentowych Przy krańcowej skłonności do konsumpcji c = 0,8 wzrost płatności transferowych (TR) o 1 dolar spowoduje, że popyt zagregowany wzrośnie o: 1 dolar 0,20 dolara 0,80 dolara nie zmieni się Przy krańcowej skłonności do konsumpcji c = 0,8 i stopie podatkowej t = 0,25 , wzrost wydatków państwowych o 1 dolar podwyższy poziom równowagi dochodu o: 4 dolary 5 dolarów 1,5 dolara 2,5 dolara Planowane inwestycje są tym większe im: niższe są stopy procentowe wyższe są stopy procentowe niższe są stopy procentowe i wysoka jest wrażliwość popytu inwestycyjnego na stopy procentowe gdy popyt na inwestycje słabo reaguje na zmianę stóp procentowych Wzrost wydatków państwowych lub płatności transferowych powoduje, że krzywa IS przesuwa się: na prawo na lewo na prawo w zależności od wartości mnożnika na lewo w zależności od wartości mnożnika Nadwyżka popytu na rynku towarowym występuje gdy: produkcja jest równa popytowi stopa procentowa i produkcja są za niskie w stosunku do popytu stopa procentowa jest za wysoka stopa procentowa jest za wysoka a wydatki inwestycyjne są za niskie Przy stałej podaży pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym zostanie utrzymana gdy: wzrasta dochód wzrasta dochód i popyt na pieniądz wzrost dochodu wywołuje wzrost popytu na pieniądz i wzrost stopy procentowej obniża się stopa procentowa przy wzroście dochodu Gdy w gospodarce występuje nierównowaga (nadwyżka podaży towarów i nadwyżka podaży pieniądza) to proces dostosowywania się gospodarki polega na: wzroście stóp procentowych i obniżeniu produkcji wzroście produkcji i wzroście stóp procentowych wzroście produkcji i obniżeniu stóp procentowych obniżeniu stóp procentowych i zmniejszeniu produkcji Polityka pieniężna poprzez zmianę stóp procentowych i podaż pieniądza może wpływać na: popyt zagregowany popyt inwestycyjny ani a, ani b zarówno a i b Wzrost wydatków państwowych w ramach aktywnej polityki fiskalnej: zwiększa produkt narodowy wpływa na wzrost ogólnej produkcji przy jednoczesnym tłumieniu prywatnych wydatków inwestycyjnych wpływa na obniżenie stóp procentowych i wzrost popytu zagregowanego nie powoduje żadnych zmian w gospodarce Subwencje inwestycyjne wywołują: wzrost planowanych inwestycji i obniżenie stóp procentowych wzrost planowanych inwestycji mimo wzrostu stóp procentowych utrzymanie na niezmienionym poziomie stóp procentowych ograniczenie popytu zagregowanego Zmiana cen samochodów oznacza zmianę: deflatora GNP indeksu cen produkcyjnych indeksu cen konsumpcyjnych zarówno a i c Ograniczenie popytu sektora państwowego na zakup towarów i usług, przy stałej stopie podatkowej: zmniejsza deficyt budżetowy zwiększa deficyt budżetowy zmniejsza prywatne oszczędności nie powoduje zmian w gospodarce Krzywa IS jest wykreślona dla: podaży zagregowanej i stopy procentowej dochodu i stopy procentowej indeksu cen i produkcji popytu i poziomu dochodu Polityka fiskalna jest tym bardziej skuteczna im: mniejsze indukuje zmiany w stopach procentowych silniejsza jest wrażliwość inwestycji na zmiany stóp procentowych zarówno a i b ani a ani b Kształt krzywej LM sugeruje, że przy stałej podaży pieniądza wzrost dochodu wpływa na: redukcję popytu na pieniądz przesunięcie krzywej w lewo obniżenie stóp procentowych wzrost popytu na pieniądz Obniżenie poziomu cen wywołuje przy danej ilości pieniądza: wzrost realnej ilości pieniądza obniżenie stóp procentowych zarówno a i b ani a ani b Kształt krzywej zagregowanej podaży zależy od: elastyczności popytu na pieniądz w zależności od stopy procentowej elastyczności popytu na inwestycje w zależności od stopy procentowej dochodowej elastyczności popytu na pieniądz a, b i c Jeżeli podaż pieniądza zwiększy się w ciągu roku o 150% to ceny przy niezmienionej wartości realnej GNP: wzrosną o 150% pozostaną niezmienione wzrosną o więcej niż 150% wzrosną o mniej niż 150% Produkt krańcowy kapitału obniża się: im wyższa jest produkcja przy danym nakładzie kapitału im więcej relatywnie kapitału zostanie zastosowane przy danej wielkości produkcji gdy zwiększa się ilość zastosowanej pracy d) zarówno a i c Gdy normalna podaż pieniądza rośnie o 6% podczas gdy realna podaż pieniądza pozostaje na stałym poziomie np. 100mld zł, to „podatek inflacyjny” wynosi: 100mld zł 60mld zł 6mld zł 10mld zł Hiperinflacja może zostać przezwyciężona poprzez: ograniczenie deficytu budżetowego ograniczenie popytu podaży pieniądza reformę pieniężną zarówno a, b i c Wzrost autonomicznych wydatków o 1 dolar zwiększa GNP o: 1 1 a) I = ------- A b) Y = --------------- ^ G 1 - c 1 - c (1 - t) 1 1 c) Y = ------- I d) ^Y = --------- ^A 1 - c 1 - c Wzrost realnego kursu walutowego oznacza, że: ceny towarów importowanych wyrażonych w dolarach w stosunku do krajowych rosną ceny towarów importowanych w stosunku do krajowych obniżają się obniża się konkurencyjność produkcji krajowej pogarsza się saldo bilansu płatniczego Przy krańcowej skłonności do konsumpcji „c”= 9/10 i stopie podatkowej t = 1/6, mnożnik wyniesie: 6 3 4 9 Wartość operacji sprzedaży domu mieszkalnego między podmiotami prywatnymi: wpływa na wzrost wartości inwestycji zwiększa wartość GNP nie wpływa na wartość GNP zwiększa dochód narodowy Wzrost podaży pieniądza zwiększa: stopy procentowe inwestycji zarówno a i b ani a ani b Gdy relacja (cu) gotówka do wkładów bankowych wynosi 0,6 a relacja (re) rezerwy do wkładów bankowych 0,2, to mnożnik pieniężny ma wartość: 1,5 3 2,5 2 Kształt krzywej LM sugeruje, że przy niezmienionej podaży pieniądza, wzrost dochodu powoduje: obniżenie stopy procentowej wzrost popytu na pieniądz redukcję popytu na pieniądz przesunięcie krzywej LM w lewo Gdy krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,8 mnożnik równa się: 1 2 5 10 Szybkość obiegu pieniądza rośnie gdy: obniżają się dochody realne rosną dochody realne rośnie stopa procentowa zarówno b i c Zakup papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku powoduje: zmniejszenie podaży pieniądza wzrost podaży pieniądza zmniejszenie podaży papierów wartościowych zarówno b i c popyt na pieniądz jest popytem na: realne zasoby pieniężne nominalne zasoby pieniężne faktyczne zasoby pieniężne płynne zasoby pieniężne równowaga w gospodarce występuje gdy inwestycje równe są: prywatnym oszczędnościom nadwyżce budżetowej sumie a i b ani a ani b Wzrost stopy przyrostu podaży pieniądza o 1% rocznie, podwyższa stopę inflacji w długim okresie o: 0 0,5% 1% więcej niż 1% Ekspansywna polityka fiskalna wywołuję tendencje do: wzrostu konsumpcji ograniczenia inwestycji zarówno a i b ani a ani b Wzrost wydatków autonomicznych powoduje, że krzywa zagregowanego popytu: przesuwa się w dół przesuwa się w górę nie zmienia swojego położenia jest pionowa 46. Gdy stopa bezrobocia (u) jest większa od naturalnej stopy bezrobocia (u do x) to: płace nominalne rosną płace nominalne obniżają się płace realne obniżają się rośnie popyt na pracę 47. Nadwyżka oszczędności prywatnych nad inwestycjami odpowiada: wartości deficytu budżetowego wartości nadwyżki budżetowej sumie wartości deficytu budżetowego i nadwyżki w handlu zagranicznym wartości deficytu w handlu zagranicznym 48. Wzrost podaży pieniądza przy stałych cenach prowadzi do: wzrostu zagregowanej podaży zmniejszenia zagregowanej podaży wzrostu zagregowanego popytu ograniczenia zagregowanego popytu 49. Wzrost cen telewizorów kolorowych oznacza zmianę: deflatora GNP indeksu cen konsumpcyjnych indeksu cen produkcyjnych zarówno a i b 50. Podwojenie się nominalnej podaży pieniądza spowoduje, że ceny: pozostaną na dotychczasowym poziomie podwoją się wzrosną o więcej niż dwukrotnie wzrosną o mniej niż dwukrotnie 51. Popyt na pieniądz zależy od: dochodów nominalnych i realnych stóp procentowych dochodów nominalnych i nominalnych stóp procentowych dochodów realnych i realnych stóp procentowych dochodów realnych i nominalnych stóp procentowych 52. Bank centralny może sterować ilością pieniądza poprzez: stopę redyskontową bazę pieniężną (E) rezerwy obowiązkowe (bankowe) zarówno a, b i c 53. Sztuczny kurs walutowy oznacza, że Bank Centralny: kupuje i sprzedaje walutę krajową po stałej cenie nie przeprowadza operacji interwencyjnych na rynku walutowym może dysponować rezerwami walutowymi zarówno a, b i c 54. Zmniejszenie preferencji płynności (pieniądza) uzyskuje: wzrost podaży kapitału pożyczkowego wzrost stopy procentowej zwiększenie rezerw minimalnych wzrost stopy redyskontowej 55. Wysoka wrażliwość inwestycji na poziom stóp procentowych oznacza relatywnie: stromą krzywą IS spłaszczoną krzywą IS stromą krzywą LM spłaszczoną krzywą LM 56. Ceny obligacji rosną gdy: rosną stopy procentowe obniżają się stopy procentowe obniża się dochodowość obligacji zarówno b i c 57. Jeżeli wydatki państwowe wzrosną o 100 jednostek przy mnożniku 2, to przy niezmienionych stopach procentowych, dochód równowagi wyniesie: 100 50 150 200 58. Wzrost dochodów realnych ze 100 do 120% przy współczynniku elastyczności popytu na pieniądz 0,5 powoduje, że popyt na pieniądz: rośnie o 20% rośnie o 10% obniża się o 40% obniża się o 20% 59. Która z kategorii poniżej wymienionych nie wchodzi w skład popytu zagregowanego: wydatki państwowe podatki eksport netto inwestycji 60. Przy pełnej płynności przepływu kapitału między poszczególnymi krajami bilans płatniczy może być zrównoważony gdy: rośnie kurs walutowy stopa procentowa krajowa równa jest zewnętrznej stopie procentowej stopa procentowa krajowa jest wyższa od zewnętrznej rośnie podaż pieniądza i obniża się stopa procentowa 61. Wzrost wydatków państwowych (G): zwiększa podaż zagregowaną zmniejsza podaż zagregowaną zwiększa popyt zagregowany ogranicza popyt zagregowany 62. Mnożnik pieniężny przyjmuje wartość: równą 1 od 0 do 1 -1 większą od 1 63. Subwencje inwestycyjne powodują, że: przy danej stopie procentowej krzywa inwestycji przesuwa się w prawo krzywa IS przesuwa się w prawo zarówno a i b ani a ani b 64. Jeżeli oszczędności równe są 200mln dolarów, deficyt budżetowy -50 mln dol., a deficyt w handlu zagranicznym równy jest 10 mln dol., to inwestycje wynoszą (mln): 100 200 40 160 65. Podmioty zwiększają swoje rezerwy finansowe ze względu na motyw przezorności gdy: stopy procentowe są wysokie istnieje duża niepewność co do wydatków w przyszłości stopy procentowe i niepewność są względnie niskie stopa inflacji jest stała 66. Deficyt budżetowy wynosi rocznie 35 mld złotych, przy początkowej wysokości długu państwowego 800mld. Jak wysokie będzie zadłużenie publiczne po 3 latach: 835 mld 800 mld 870 mld 905 mld 67. Wydatki związane z finansowaniem sfery socjalno społecznej stanowią część: wydatków państwowych płatności transferowych podatków wydatków konsumpcyjnych 68. Aktywna polityka fiskalna wpływa na: wzrost GNP wzrost popytu na pieniądz zarówno a i b wzrost podaży pieniądza 69. Gdy przewidywana inflacja wzrośnie o 1%, nominalna stopa procentowa w krótkim okresie: pozostanie stała wzrośnie o 1% wzrośnie o mniej niż 1% wzrośnie o więcej niż 1% 70. Gdy przy początkowej wartości DM równej 50 centów, następuje rewaluacja marki niemieckiej o 50%, to kurs walut niemieckiej : rośnie obniża się pozostaje niezmieniony stabilizuje się 71. Wzrost krańcowej skłonności do konsumpcji: zwiększa dochód narodowy zmniejsza popyt zagregowany zmniejsza dochód narodowy ani b, ani c mennicakapitalowa.pl