Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Egzamin z makroekonomii
Egzamin z makroekonomii ”Opodatkowanie sprzedaży piwa nie zmieni jego spożycia”. Czy opinia ta należy do ekonomii pozytywnej, czy też normatywnej? Czy jest to opinia makroekonomisty, czy też mikroekonomisty? Co jest lepszą miarą inflacji: wskaźnik cen detalicznych czy deflator PKB? Odpowiedź uzasadnij. Na rysunku pokaż efekt substytucyjny i efekt dochodowy zmiany ceny dobra X. Do jakiej kategorii dóbr (np. luksusowe, Giffena) należy to dobro? Grupa studentów Szkoły Głównej Hochsztaplerów dostarcza kradzione samochody z Niemiec klientom z Krakowa (linia popytu D1: Q1 = 60 – 0,4 P1) i z Warszawy (linia popytu D2: Q2 = 80 – P2). Stały koszt krańcowy, MC, równa się 30 gb za samochód (łapówka dla celnika). Porównaj zysk studentów różnicujących i nie różnicujących ceny. (Wskazówka: liniom popytu D1 i D2 odpowiadają linie utargu krańcowego, MR1 = -5 Q1 + 150 i MR2 = -2 Q2 + 80). Bank oferuje 1,10 zł za rok w zamian za każde 0,90 zł umieszczone w nim dziś. Tempo inflacji równa się 2% na rok. Ile wynosi realna stopa procentowa? Wymień trzy argumenty na rzecz twierdzenia o niedoskonałości PKB i mierników pochodnych jako miar poziomu życia. W gospodarce zamkniętej konsumpcja C = 0,9 YD (YD to dochód rozporządzalny), popyt inwestycyjny I = 50, popyt państwa G = 50, a stopa podatkowa netto, t = 1/9. Jaka produkcja odpowiada równowadze? Po “otwarciu” gospodarki okazało się, że ceteris paribus eksport netto NX = 50, a krańcowa skłonność do importu, KSI = 0,2. Jak zmieniła się wielkość produkcji? O ile wzrośnie produkcja, gdy inwestycje w gospodarce z punktu /b/ zwiększą się o 20? Na podstawie analizy dotychczasowych zachowań mieszkańców ustalono, że parametry g= C/D = 1/5, zaś r = R/D = 1/10. Następnie bank centralny zwiększył ilość pieniądza wielkiej mocy o 1000 gb. Jakie zachowania opisują parametry g i r? Czy podaż środka płatniczego może w tej sytuacji wzrosnąć o 2000 gb? Odpowiedź uzasadnij. Narysuj stan równowagi na rynku pracy. Wskaż odcinki odpowiadające bezrobociu dobrowolnemu i bezrobociu przymusowemu. Podaj najważniejszą różnicę poglądów keynesistów i klasyków dotyczących zachowania się na rynku pracy. Narysuj krótkookresową i długookresową “krzywą Philipsa”. Zaznacz charakterystyczne punkty. Posługując się tymi rysunkami, wskaż: Krótkookresowe skutki pozytywnego szoku popytowego. Długookresowe skutki negatywnego szoku popytowego. Skutki trwałego zwiększenia tempa wzrostu nominalnej podaży pieniądza.