Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA
EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA 1. A Używali spisanych przepisów i regulacji w rządzeniu E Używali struktury organizacyjnej w celu komunikacji i kontroli B Używali praktyk zarządzania przy budowie piramid F Używali rozległej struktury organizacyjnej dla agencji rządowych i w dziedzinie sztuki C Używali w rządzeniu szerokiego zestawu aktów prawnych i środków politycznych G Używali koncepcji projektowania organizacji i planowania do panowania na morzu D Używali różnych systemów rządzenia miastami i państwami Ogólne podsumowanie Dwa kierunki w spojrzeniu klasycznym. Naukowe zarządzanie koncentrowało się na pracownikach w organizacji i na sposobach podniesienia ich wydajności. Przedstawiciele: Frederick Taylor, Frank i Lilian Gilberethowie, Henry Gantt i Harrington Emerson. Kierunek administracyjny koncentrował się na całej organizacji i na sposobach uczynienia jej bardziej sprawna i skuteczną. Przedstawiciele: Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber i Chester Barnard Okres największego zainteresowania Od 1895 r. do połowy lat trzydziestych XX wieku; ponowne zainteresowanie tym podejściem w ostatnich latach, jako narzędziem obniżki kosztów i zwiększenia wydajności Osiągnięcia Stworzyło podstawy do dalszego rozwoju teorii zarządzania. Wskazało kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownicze, które i dziś są uznawane za istotne. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych Ograniczenia Odpowiednie dla stabilnych i prostych organizacji niż dla organizacji współczesnych, dynamicznych i złożonych. Zaleca uniwersalne procedury, nieodpowiednie w pewnych sytuacjach. Traktowanie pracowników raczej jak narzędzia niż zasoby • Kolejność postępowania przy naukowym zarządzaniu Ogólne podsumowanie Koncentruje się na zastosowaniu modeli i procesów matematycznych do sytuacji kierowniczych. Zajmuje się opracowywaniem modeli matematycznych jako pomocy w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. Zarządzanie operacyjne koncentruje się na zastosowaniu ilościowej teorii zarządzania w organizacjach. Systemy informowania kierownictwa są systemami opracowanymi dla celów informowania menadżerów. Okres największego zainteresowania Od lat czterdziestych do dziś Osiągnięcia Opracowanie skomplikowanych technik ilościowych służących pomocą w podejmowaniu decyzji. Zastosowanie modeli zwiększyło świadomość i zrozumienie złożonych procesów i sytuacji organizacyjnych. Podejście ilościowe było użyteczne w procesie. Ograniczenia Podejście ilościowe nie jest w stanie w pełni wyjaśnić czy przewidzieć ludzkich zachowań w organizacjach. Matematyczne wyrafinowanie może być osiągane kosztem innych potrzebnych umiejętności. Modele mogą wymagać nierealistycznych lub bezzasadnych założeń. Ogólne podsumowanie Koncentruje się na zachowaniu pracownika. Przedstawiciele: Elton Mayo, Abraham Maslov, Douglas McGregor. Współczesne Zachowanie organizacyjne czerpie z interdyscyplinarnej podstawy i dostrzega złożoność ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym. Okres największego zainteresowania Szczytowe zainteresowanie w okresie od 1931 r. do końca lat czterdziestych. Osiągnięcia Stworzyło podstawy do badań w dziedzinie motywacji, dynamiki grupowej. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych Upowszechniło pogląd, że pracownicy są cennym zasobem. Ograniczenia Złożoność zachowania indywidualnego utrudnia jego trafne przewidzeie. Wiele konceocji behawioralnych nie zostało jeszcze wprowadzonych w życie. Rezultaty badań uczonych tego kierunku nie docierają do menagerów praktyków w formie dla nich zrozumiałej. ZASADY SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA wg Fayola Podział pracy Wysoki stopień specjalizacji powinien przynieść wzrost efektywności. Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna, jak i kierownicza Autorytet Do wykonywania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet: autorytet formalny do wydawania poleceń i autorytet osobisty wynikający z wiedzy i doświadczenia Dyscyplina Członkowie organizacji muszą szanować reguły rządzące organizacją Jedność rozkazodawstwa Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego przełożonego Jedność kierownictwa Podobne czynności w organizacji powinny być zgrupowane i podległe tylko jednemu kierownikowi Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu Interesy jednostek nie powinny być przedkładane ponad cele całej organizacji Wynagrodzenie Wynagrodzenie powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji Centralizacja Władza i autorytet powinny być możliwie silnie skoncentrowane na wyższych szczeblach organizacji Hierarchia Linia władzy powinna przebiegać z góry na dół organizacji i należy jej zawsze przestrzegać Ład Zasoby ludzkie i rzeczowe powinny być koordynowane tak, by znalazły się na właściwym miejscu we właściwym czasie Sprawiedliwość Menadżerowie powinni być uprzejmi i sprawiedliwi w stosunkach z podwładnymi Stabilizacja personelu Należy unikać dużej fluktuacji pracowników Inicjatywa Podwładni powinni mieć swobodę inicjatywy Esprit de corps (harmonia) Praca zawodowa, duch zespołu, poczucie jedności i przynależności do jednej grupy powinny być popierane i podtrzymywane kredyt na oświadczenie