Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

EWIDENCJA I SKREŚLENIE Z LISTY BROKERÓW
EWIDENCJA I SKREŚLENIE Z LISTY BROKERÓW Listę podmiotów prowadzących działalność brokerską prowadzi Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń wpisując na nią z urzędu podmioty którym wydał zezwolenie oraz występuje z wnioskiem do Ministra Finansów o opublikowanie tej listy w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. Prowadzenie listy brokerów przez PUNU wiąże się również z prawem dokonywania skreśleń z tej listy. Ustawa określa cztery przypadki uprawniające do skreślenia a mianowicie: złożenie przez brokera wniosku o skreślenie; wykreślenie brokera – osoby prawnej z rejestru handlowego; cofnięcie zezwolenia na działalność brokerską; śmierć lub pełna utrata zdolności do czynności prawnych brokera. Brokera ubezpieczeniowego czy reasekuracyjnego obowiązuje tajemnica zawodowa dotycząca wszelkich informacji, jakie uzyskać w związku z prowadzeniem swojej działalności.