Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dystrybucja produktów:
Dystrybucja produktów: 1. Pojęcie i funkcje dystrybucji 2. kanały dystrybucji – ich rodzaje i struktura 3. przesłanki wyboru kanałów dystrybucji 4. pośrednicy w kanałach dystrubucji fizyczna dystrybucja towarów (logistyka marketingowa Dystrybucja produktów Pojęcie i funkcje dystrybucji Prze proces dystrybucji rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcją a konsumpcją. Części składowe dystrybucji: Kanały dystrybucji – obejmują doprowadzenie towarów lub sklepów oraz oferowanie tych towarów nabywcom Fizyczny przepływ towarów Zanim produkt trafi do odbiorcy przechodzi przez złożoną sieć powiązanych ze sobą ogniw pośredniczących, ogniwa w zależności od swojej roli zgrupowane w różnego rodzaju kombinacje tworzą kanały dysrybucji. Przez te ogniwa przepływają różnego rodzaju strumienie rzeczowe i informacyjne. Do najważniejszych strumieni należą; Negocjacje, fizyczny przepływ towarów, aktywizacja sprzedaży, prawo własności, zapłata za towar, zamówienia, informacja rynkowa. Drugim składnikiem dystrybucji jest zespól instrumentów i działań związanych z fizycznym przepływem towarów, doprowadzenie produktu do sklepów. Kanały dystrybucji Kanały konwencjonalne-cechą charakterystyczną jest to że każde następne ogniwo pośredniczące na drodze przepływu produktu jest niejako finalnym odbiorcą dla ogniwa poprzedniego. Kanały zintegrowane pionowo-w praktycznej działalności, które nie naruszają zasady działalności jest bowiem możliwe wykorzystanie różnorodnych form integracji, które nie naruszają zasady samodzielności podmiotów gospodarczych i sprzyjają ingerowaniu ich działalności. Niezależnie od zróżnicowania cen można wyróżnić 3 typy kanałó: Kanały administrowane-powstają one w wyniku nadrzędności ekonomicznej lub administracyjnej jednego podmiotu gospodarczego nad innymi. Kanały takie tworzone są przez podmioty gospodarcze mające niezależną formalność prawną, ale działalność tych podmiotów jest koordynowana przez podmiot występujący w pozycji nadrzędnej w danej sytuacji. Kanały kontaktowe-powstają wyniku powiązania niezależnych podmiotów gospodarczych za pośrednictwem umów. Uczestnictwo w takim kanale jest aktem świadomego wyboru i nie wynika z pod porządkowania organizacyjnego czy administracyjnego. Mogą przybierac różne formy , ich typologię można przeprowadzić wykorzystują różne kryteria:Przedmiot umowy,Typ podmiotu integrującego,Zakres samodzielności podm.gosp.objętych integarcją,Rodzaj segmentu obsługiwanego rynku Można wyróżnić rodzaje umów:Zrzeszenai,Komisu,KontraktacjiJoint ventures, Leasingową, Franchisingową,Patronacką,Spółki Kanały korporacyjne –powstają wtedy gdy kolejne szczeble produkcji i obrotu zostają podporządkowane ekonomicznie i prawnie jednemu kierownictwu. Można stwierdzić, że niezależnie od szczegółowej motywacji dążenie do integracji pionowej i jej wykorzystywanie wynika z przesłanki: korzyści płynących ze zespolenia wszystkich elementów marketingu w jednym organizmie decyzyjnym. Rodzaje dystrybucji: • Intensywna- dotyczy całego rynku, na którym przeds. Zamierza sprzedawać, odnosi się do dużej liczby sklepów bez względu na ich typ • Selektywna- wprowadzenie towarów do konsumenta przez ograniczoną specjalnie wybraną liczbę pośredników działających na danym rynku • Wyłączna-sprzedaż produktów wyłącznie przez jeden punkt sprzedaży na danym terenie. Prawo wyłączności może być udzielone na przez producenta przedsiębiorstwu detalicznemu lub hurtowemu. Przesłanki wyboru kanałów dystrybucji Zakres wyboru – odnosi się do 3 typów decyzji: 1. adaptacji kanałów-wykorzystanie istniejących kanałów dys 2. modyfikacji kanałów-przeds. Dokonuje zmiana w funkcjonujących kanałach w całym cyklu życia produktu 3. kreowanie kanałów-przeds. Kształuje nowe kanały-powołanie nowych ogniw lub wykorzystanie istniejących w odmienny sposób Wybór kanałów dystrybucji powinien rozpoczynać się od zbadania segmentów na których preds.zamierza działać, od analizy istotnych cech ostatecznych nabywców. Decyzje podejmowane przez przeds. Przy wyborze kanałów dystrybucji mogą być podzielone w układach: 1. pionowym, odnoszącym się do liczby rożnych szczebli na drodze przepływu prawa własności i fizycznego przepływu towarów 2. poziomym, odnoszącym się do liczby i typów pośredników na każdym szczeblu Rodzaje kanałów dystrybucji: kanał prosty-sprzedaż wszystkich produktów, te same szczeble kanałów i typy pośredników kanał kompleksowy-kanały heterogeniczne i tworzone z różnych podsystemów. Sposoby doprowadzenia towarów do nabywcy: sprzedaż towarów bezpośrednio konsumentom pośrednie metody sprzedaży towarów Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji: cechy segmentu rynku – szczegółowa analiza ilościowych i jakościowych aspektów rynku jest niezbędna do określenia zadań w sferze obsługi rynku, sposoby dotarcia do konsumenta i przewidywanych kosztów działalności dystrybucyjnej. Ważnym problemem jest: identyfikacja jego użytkowników; wielkość rynku wpływa na przewidywany dochód ze sprzedaży towarów; przestrzenne rozmieszczenie konsumentów; częstotliwość zakupu towarów wpływa na częstotliwość odnawiania zapasów na każdym szczeblu kanałów cech produktu-podstawowy czynnik z punktu widzenia środków finansowych.Wybór kanałów zależy od trwałości produktu, sezonowości produktu, złożoności technicznej cech przedsiębiorstwa-brane są pod uwagę czynniki zewnętrzne dotyczące pzreds.Jenym z czynników to zasoby finansowe, reputacja przeds., baza techniczna, lokalizacja struktury dystrybucji-przed dokonaniem wyboru należy zbadać strukturę przeds.pośredniczacych i ich pozycję na rynku. cech innych przeds.-projektując dla siebie kanały przeds.musi uwzględniać fakt występowania na rynku innych przeds.wytwarzających takie same lub podobne produkty oraz wykorzystujące określone produkty. Fazy i kryteria wyboru kanałów dystrybucji: identyfikacja alternatywnych rozwiązań: łatwość docierania do finalnych odbiorców. Rezultat –rezultatem tej fazy jest sformułowanie różnych alternatywnych rozwiązań analizy alternatywnych rozwiązań- ocena i wybór kanałów- analiza i ocena ograniczonej liczby alter.rozwiązań wybór uczestników kanałów dystrybucji Pośrednicy w kanałach dystrybucji Pośrednicy łagodzą dysproporcje w przepływie towarów i usług. Ta procedura jest konieczna w celu niwelowania rozbieżności występujących między asortymentem towarów i usług oferowanych przez producenta a asortymentem wymaganym przez konsumenta. Rozbieżności wynikają z faktu ze producenci wytwarzają duże ilości towarów w ograniczonym asortymencie, podczas gdy konsumenci oczekują zwykle tylko ograniczonej ilości produktów spośród szerokiego asortymentu. Korzystanie z pośredników uzasadnione jest w dużym stopniu możliwością uzyskania korzyści wynikającej z ogromnej skuteczności w docieraniu z produktami do rynków docelowych. Fizyczna dystrybucja towarów (logistyka marketingowa) Fazy fizycznego przepływu towarów: rzeczywistego ruchu towarów- na proces ten składają się: • początkowe ogniwo fizycznego ruchu towarów-jest zakład produkcyjny a momentem rozpoczynającym ten przepływ opuszczenie przez produkt hali produkcyjnej • faza rzeczywistego ruchu towarów-opuszczenie przez produkt zakładu produkcyjnego tj techniczna manipulacji a produktem • faza względnego spoczynku towarów- kiedy produkty przebywają w różnych magazynach • ostatnie ogniwo fizycznego ruchu towarów-miejsce fizycznego przejęcia towaru przez konsumenta. względnego spoczynku towarów Logistyka marketingowa Obejmuje funkcje i czynności: • magazynowania i transportu towarów • zawierania umów i załatwiania zamówień • operacja przyjęcia towarów • paczkowania • przygotowania towarów do wysyłki • czynności związane z obsługą odbiorców Cały ten system koncentruje się na kierowaniu zapasami stanowiącymi ogniwo wiążące działalność wytwórczą przeds. Z zapotrzebowaniem odbiorców Za główny efekt logistyki marketingowej można uznać poziom obsługi odbiorców.Kryteria oceny poziomu obsługi są uniwersalne, najważniejsze: • skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego przeds. • Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązanie się z zadań które intensyfikują sprzedaż • Harmonizowanie tempa podaży z tempem zapotrzebowania nabywców • Satysfakcje nabywców z zakupu produktów i sposób w jaki jest ona wzbogacona o walor przestrzenno – czasowy dzięki odpowiedniej dystrybucji Spełnienie powyższych kryteriów można zmierzyć za pomocą wielu mierników oceny poziomu obsługi odbiorców. Zapewnienie pożądanego poziomu obsługi odbiorców musi się wiązać z określonymi kosztami. hrandmore.pl szybka pożyczka w pandamoney do 1800 zł w 10 min