Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja
Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja Aby uzyskać kredyt przyszły kredytobiorca musi wypełnić wniosek kredytowy i złożyć go w wybranym przez siebie banku wraz z informacjami (dokumentami) dodatkowymi. Wniosek kredytowy jest więc pisemnym wystąpieniem kredytobiorcy do banku o przyznanie kredytu. Formę wniosku kredytowego, zakres niezbędnych informacji i wymagane załączniki banki określają samodzielnie. Jego treść i objętość zależy od rodzaju i wielkości kredytu, oraz wielkości i rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt. Wniosek kredytowy zawiera ekonomicznie uzasadnienia rodzaju i kwoty potrzebnego kredytu oraz okresu jego trwania, ewentualnych rat spłaty itp. Wniosek stanowi przedmiot negocjacji, mających na celu uzgodnieni szczegółowych warunków przyszłej umowy kredytowej. Wniosek kredytowy zawiera podstawowe informacje dotyczące: · Klienta (nazwa, adres firmy, jej status i podstawy prawne działalności, rodzaj działalności, dane o władzach czy osobach które mogą podejmować zobowiązania). Są to informacje podstawowe, formalne, mówiące czy ta firma ma podstawę prawną do funkcjonowania i jakie są zasady jej funkcjonowania, · Jego dotychczasowej działalności, majątku (informacje o dotychczasowej działalności dotyczą: rodzaju działalności, czasu jej prowadzenia, wielkości, głównych kontrahentów i form współpracy z nimi, zaś informacje o majątku dotyczą: składników finansowych materialnych i niematerialnych, zużycia majątku trwałego, poziomu nowoczesności), · Kredytu, możliwości i form spłat (rodzaj kredytu, jednoznacznie określony cel, wysokość kredytu, okres na jaki jest udzielony, terminy spłaty kwoty kredytu i odsetek, waluta, termin i forma udostępnienia środków), · Zobowiązań (zobowiązania krótko i długoterminowe, przeterminowane, zobowiązania dotyczące urzędów publiczno-prawnych, udzielone poręczenia), · Współpracy z innymi bankami (rachunki, kredyty i terminy ich spłaty, gwarancje), · Proponowanych zabezpieczeń (opis formy prawnej przy zabezpieczeniach prawnych, wycena wartości np. przy nieruchomości i wypis z księgi hipotecznej, przy poręczeniach – informacje o poręczycielach) Wniosek powinien być podpisany przez osoby, które są upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu firmy, tj. · W przedsiębiorstwie państwowym - dyrektor, główny księgowy, · W spółce akcyjnej i z o.o. – zarząd spółki, · W zakładach prywatnych – właściciel Lub przez pełnomocnika (ważne pełnomocnictwo). Do sporządzenia oceny zdolności kredytowej oprócz wniosku niezbędne jest złożenie załączników w postaci: dokumentów, sprawozdań, informacji itp., których ilości i zakres uzależnione są od: · Wielkości kredytu, · Wielkości i rodzaju firmy (czy podmiot sporządza sprawozdawczość finansową), · Wcześniejszej współpracy z klientem. W załączonych informacjach dodatkowych wymagane są: · Wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające oświadczenia złożone we wniosku: Ř Dokumenty założycielskie firmy, Ř Zezwolenie na prowadzenie działalności, Ř Zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach podatkowych i in., Ř Dokumenty potwierdzające własność obiektów na których ma być ustanowione zabezpieczenie. · Informacje o dotychczasowej działalności i działalności zamierzonej co najmniej w okresie kredytowym: Ř Sprawozdania finansowe z opiniami rzeczoznawców, Ř Spodziewane z przyszłej działalności przychody i koszty. · Opinie banków współpracujących z podmiotem który składa wniosek o kredyt. Osoby prawne o dużym zatrudnieniu i dużej wartości aktywów i przychodów netto do wniosku kredytowego załączają sprawozdanie finansowe składające się z: · Bilansu, · Rachunku wyników, · Informacji dodatkowej ze sprawozdaniem z przepływów pieniężnych. W przypadku kredytów inwestycyjnych poza wymienionymi informacjami wniosek kredytowy powinien zawierać dane poparte dokumentacją i opracowaniami, których rodzaj i zakres są uzależnione od przedsięwzięcia które zamierza realizować podmiot ze środków kredytowych. Oprócz tego musi dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące: · Charakterystyki inwestycji (przyszła działalność, finansowy zakres inwestycji i in.) · Bussines plan (informacje o dotychczasowej działalności – wyniki – i przewidywania co do przyszłej działalności i jej efektywności), · Studium wykonalności - przy dużych inwestycjach ( mające postać jakby rozszerzonego bussines planu) Po złożeniu wniosku kredytowego wraz z załącznikami przez klienta, inspektor kredytowy rozpoczyna prace weryfikacyjne tj.: · Sprawdzenie kompletności i wiarygodności dokumentów i informacji: · Sprawdzenie dotychczasowej działalności poprzez kontakt ze współpracującymi podmiotami, bankami, urzędami: skarbowym, ZUS, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, sprawdzenie czy kredytobiorca nie figuruje w spisach niesolidnych klientów banków ZBP · Inspekcje u klienta, · Wizyty u poręczycieli, · Sprawdzenie stanu nieruchomości i innych przedmiotów, które mają stanowić zabezpieczenie, jak również sprawdzenie stanu prawnego własności Zakończenie prac weryfikacyjnych oznacza wyjaśnienie wszystkich niejasności i wątpliwości dotyczących wniosku i załączników oraz skompletowanie niezbędnych informacji i dokumentów. Stanowi to warunek przygotowania materiałów do kwalifikacji wniosku kredytowego i oceny zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt.