Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Dobra publiczne a dobra prywatne
Dobra publiczne a dobra prywatne Dobra prywatne – są to towary i usługi dostarczane na rynek w wyniku transakcji kupna-sprzedaży między indywidualnymi nabywcami i sprzedawcami, oferowane wszystkim nabywcom po jednakowej cenie. Ich konsumpcja ma charakter indywidualny i wiąże się z przeniesieniem własności na nabywcę dobra, co oznacza „wyłączenie” tego dobra z konsumpcji innych osób. Dobra prywatne są finansowane z funduszy prywatnych. Dobra publiczne – są to towary i usługi świadczone przez państwo i inne związki publicznoprawne na zasadach powszechnej dostępności przy odpłatności nie mającej charakteru jednakowej ceny, lecz zróżnicowanych świadczeń podatkowych i niepodatkowych. Nie mamy tu również do czynienia z zasadą „wyłączenia”, ponieważ konsumpcja dobra publicznego przez jedną osobę nie wyklucza możliwości korzystania z tego dobra przez inną osobę. Kryteria, które decydują czy dane dobro jest publiczne czy prywatne to: 1.kryterium użyteczności 2.kryterium odpłatności