Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Długosz Jan
Długosz Jan

• ur. 1415 • zm. 1480 •


Długosz Jan - historyk, dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka (od 1467), kanonik krakowski od 1436, arcybiskup
lwowski. W latach 1454-1466 działał na rzecz przyłączenia ziem nadbałtyckich do Polski. Autor pierwszej wybitnej syntezy w
historiografii polskiej Historia Polonica (1455-1480), zw. też Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki
sławnego Królestwa Polskiego), prac źródłowych: Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae - opisy i wizerunki herbów polskich,
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemaque Cruciferorum - zbiór dokumentów dotyczących spraw polsko-krzyżackich 1339-1422.