Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Degradacja lasów - Wprowadzenie
Degradacja lasów - Wprowadzenie Zjawisko degradacji i kurczenia się zasobów leśnych naszego globu jest obecnie jednym z największych problemów ekologicznych na świecie. T. Marszałek (1985) wymienia trzy główne źródła niebezpieczeństw jakie zagrażają lasom świata: - wylesienia powodowane przez rosnące zapotrzebowanie na grunty rolne i na różne rodzaje powierzchni nieleśnych. - wylesienia powodowane przez rosnące zapotrzebowanie na drewno, głównie jako źródło energii opałowej. - obumieranie lasów powodowane przez zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Grafika aktywna - zdjecieLasy Europy Środkowej, należące do tzw. pasa lasów mieszanych strefy umiarkowanej, już w latach 70-tych naszego stulecia zaczęły wykazywać symptomy świadczące o pogarszającym się stanie zdrowotnym drzewostanów (Strzelecki 1985). Spośród wszystkich czynników szkodotwórczych, które za taki stan rzeczy mogłyby być odpowiedzialne, za najważniejszy uznaje się przemysłowe zanieczyszczenia powietrza, a głównie emisję dwutlenku siarki i azotu oraz, praktycznie nieodwracalne skażenie gleb (Patalas 1985). Należy jednak zaznaczyć, że wyraźnie obserwuje się zjawisko synergicznego oddziaływania emisji przemysłowych i innych czynników szkodotwórczych w lasach (Strzelecki 1985), oraz kumulowanie się skutków zdarzeń mających miejsce w przeszłości zbiorowiska leśnego, jak na przykład swobodny wyrąb, zmiana składu gatunkowego czy wpływ naturalnych czynników niszczących (Capecki 1986). W dniu dzisiejszym wiadomo już, że największą negatywną reakcję na emisję zanieczyszczeń wykazały drzewa iglaste, a zwłaszcza jodła, której obumieranie objęło ponad 70% jej europejskich zasobów (Strzelecki 1985). Obecnie szkody przemysłowe o charakterze eksplozywnym występują przede wszystkim w drzewostanach świerkowych (Strzelecki 1985), często charakterystycznych dla obszarów górskich. W Polsce zjawisko zamierania całych ekosystemów leśnych jest znane z zachodniej części Sudetów, a zwłaszcza z Gór Izerskich i Karkonoszy. Jednakże niepokojące lub nawet alarmujące zmiany w zdrowotności lasów obserwuje się również w Karpatach Zachodnich, czyli między innymi w Beskidzie Śląskim. Poniższy fragment pracy jest kompilacją dostępnych informacji na temat wpływu działalności człowieka na współczesne ilościowe i jakościowe zmiany drzewostanów Beskidu Śląskiego. kredyt bez zaświadczeń