Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

DIAGRAM ISHIKAWY
DIAGRAM ISHIKAWY DIAGRAM ISHIKAWY Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa akcentował skupianie całego wysiłku na klientach w dążeniu do kompleksowej jakości. Szedł nawet tak daleko, że proponował traktowanie następnego wydziału,, do którego przekazuje się produkcję własnego działu, jako klienta. Takie podejście sprzyjało lepszemu komunikowaniu się i służebnej postawie jednego działu wobec drugiego, zamiast biurokratycznego dążenia do wywyższenia własnego działu kosztem innych, Kaoru Ishikawa spopularyzował sposób przedstawiania wpływu różnych czynników na osiąganie dobrych lub złych czynników w postaci wykresu rybiej ości zwanego też wykresem przyczyn i skutków lub po porostu wykresem Ishikawy. Diagram Isbikawy jest jednym z częściej stosowanych narzędzi w zarządzaniu jakością. Jego istotą jest graficzna prezentacja analizy wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony problem. Jest to skuteczny sposób rozpisywania współczynników wpływających na przykład na jakość i służący do badania złożonych problemów organizacyjnych. Inne zastosowania diagramu to przede wszystkim odkrywanie nieujawnionych dotąd związków pomiędzy poszczególnymi przyczynami, pomóc w odkryciu źródła problemu, pomoc w dostrzeżeniu złożoności sytuacji, wskazania na wszelkie istotne zachodzące związki, analizy spodziewanych wyników danego kierunku postępowania. Można powiedzieć, że diagram Jest „mapą'" poruszanego w nim problemu. Podstawowe cechy diagramu; 1) uporządkowany przekaz informacji, 2) trafność analizy, 3) hierarchii! danych, 4) staranność 5) nacisk na lokalizację i eliminację przyczyn problemu. Diagram Ishikawy, zwany jest również wykresem rybiej ości, dlatego też każda jogo cześć służy do innych celów, a mianowicie: - by to analizowany problem, - „kręgosłup" skupia promieniście rozmieszczone ości, - „ości" są to grupy przyczyn powodujący daną niedogodność. Podczas tworzenia schematu należy wcześniej określić, jaka wielkość będzie poddawana analizie. Może to być charakterystyka jakości, problem wymagający rozwiązania, wynik wymagający poprawy sterowania lub każdy inny rezultat wynikający z konkretnych przyczyn Zasady tworzenia diagramu Isikawy; Najpierw definiujemy problem nurtujący dane przedsiębiorstwa, można tego dokonać np. poprzez przeprowadzenie burzy mózgów lub też stosując analizy Pareto. Następnie określony już problem wpisujemy po prawej części rysunku czyli określamy „głowę ryby". Następnie prowadzimy strzałkę wskakującą nasz problem jest to nic innego jak „kręgosłup". Później definiujemy główne grupy przyczyn, Jakie mają wpływ na to zjawisko i umieszczamy je na końcach „ości". Przy wyszukiwaniu przyczyn szczegółowych bardzo przydatną metodą badań jest wcześniej już wspomniana- burza mózgów, Tak skonstruowany diagram poddawany jest analizie, a więc sprawdza się jego poprawność dobom grup głównych przyczyn, podkategorii i szczegółowy czyli przyczyn, ich zasadności, właściwej klasyfikacji oraz, kompletności. Zazwyczaj pod Tworzenia diagramu me występują żadne trudności. Jest to prosty, a zarazem skuteczny sposób, który pomaga w pozbyciu sio różnych problemów. Najczęstszym problemem tu występującym jest trudność w klasyfikowaniu poszczególnych przyczyn do właściwych grup, jednak nic ma to większego znaczenia, gdyż kategorie są głównie przeznaczone do stymulowania i organizowania kreatywnej pracy w zespole Na swoim wykresie rybiej ości chcę przedstawić zjawiska, które przyczyniły się do spadku popytu na wózki dziecięce w firmie „JOMAR” S.A