Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czynności banków komercyjnych
Czynności banków komercyjnych Czynności bankowe to tzw. operacje - jest to specyficzna forma działalności usługowej, której przedmiotem są przede wszystkim pieniądze, realizowane przez Bank jako instytucję finansową. Cechy operacji bankowych : 1. Są realizowane w drodze operacji pieniężnych, mają charakter pieniężny 2. Są określane wartościowo (wielkość kredytu depozytu) rzadziej przez ilość (zakup akcji) 3. Bank dokonuje ich we własnym interesie (lokaty międzybankowe) lub w interesie swoich klientów 4. Przeważnie są wykonywane za pomocą rachunku bankowego Rodzaje operacji bankowych : · Operacje pasywne tzw. bierne - polegają na gromadzeniu powierzonych Bankowi wolnych i nie zagospodarowanych środków pieniężnych (wkłady bieżące i terminowe różnych grup klientów, lokaty przyjmowane od innych banków, kredyty – redyskontowy, lombardowy – zaciągane w Banku Centralnym, emisja własnych papierów wartościowych ). Struktura tych operacji jest wg grup klientów (segmentacja rynku) i wg źródeł pochodzenia środków. · Operacje aktywne (czynne) - polegają na wykorzystaniu zgromadzonych w Banku środków do udzielania różnego rodzaju kredytów (gospodarcze, konsumpcyjne, pożyczki pieniężne, awale bankowe, faktoring, leasing) i lokowania ich w korzystne przedsięwzięcia (lokaty międzybankowe, lokaty na rynku finansowym) oraz stanowią one najważniejsze źródło dochodów Banku. · Operacje pośredniczące tzw. usługowe - są to czynności wykonywane na zlecenie i ryzyko klienta oraz czynności ewidencyjno-rozliczeniowe (prowadzenie rachunków bankowych; przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych; zarządzanie papierami wartościowymi i funduszami; doradztwo finansowe; depozyty rzeczowe i sejfy). Operacje czynne i bierne są przeprowadzane przez banki na własny rachunek i własne ryzyko. Wykonywane czynności bankowe : 1. Prowadzenie rachunków bankowych 2. Przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych 3. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych 4. Udzielanie i zaciąganie kredytów oraz pożyczek pieniężnych 5. Operacje wekslowe i czekowe 6. Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu 7. Dokonywanie lokat terminowych w bankach 8. Przyjmowanie oraz udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych 9. Dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą 10. Obsługa pożyczek państwowych 11. Emitowanie papierów wartościowych i dokonywanie obrotu nimi 12. Kupno zagranicznych papierów wartościowych 13. Przechowywanie przedmiotów, papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 14. Na zlecenie innych banków wykonywanie czynności należących do zakresu działania banków zlecających 15. Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych 16. Dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika 17. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności ubezpieczone hipoteką 18. Usługi doradcze w sprawozdaniach finansowych Te czynności mogą być wykonywane jeżeli są one przewidziane w statucie Banku. Do usług bankowych należą też Biura Maklerskie, które dokonują na zlecenie klientów różnych operacji na giełdzie papierów wartościowych a zarazem doradza klientom jak korzystnie lokować wolne środki pieniężne na rynku kapitałowym i pieniężnym. doradztwo hotelarskie