Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czym różni się subwencja od dotacji
Czym różni się subwencja od dotacji Subwencja – dotowanie. Subwencja ogólna ma nie krępować organów gmin w sposobie wykorzystywania i finansowania zadań publicznych. Transfer z budżetu państwa do budżetów gmin powinien stwarzać rozeznanie we własnych możliwościach i obowiązkach oraz w wysokości przyznawanych subwencji. W strukturze zasilania finansowego gmin w postaci subwencji ogólnej dominują części o charakterze zadaniowym, obliczane przez odniesienie do zakresu i wielkości zadań, które dana gmina wykonuje do zrealizowania i które są związane funkcją regulacyjną subwencji ogólnej. Składa się z trzech części: a). podstawowej (otrzymują wszyscy) – ma charakter wyrównujący dochody gmin. Ustala się jako ją jako 1% planowanych dochodów budżetu państwa i kwoty wpłat gmin, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin (P). * b). oświatowej (ustalana dla wszystkich nie mniej niż 12,8 planowanych dochodów budżetu państwa i rozliczana na poszczególne powiaty) –przeznaczana jest na potrzeby gmin wynikające z tytułu przekazania zadań w zakresie utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów. c). Rekompensującej - W ramach części rekompensującej subwencji ogólnej wyróżnia się przede wszystkim kwotę rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych. Kwotę tę ustala się w wysokości nie mniejszej niż 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Roczną kwotę części rekompensującej subwencji ogólnej, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, ustala się mnożąc łączną kwotę rekompensującą przez współczynnik udziału gminy w ogólnej kwocie tej części subwencji ogólnej. Kolejny element składowy części rekompensującej subwencji ogólnej może stanowić kwota rekompensująca dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień określonych w ustawie o podatku rolnym, ustawie o lasach, ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych85 i ustawie o rehabilitacji zawodowej t społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych86 oraz z tytułu obniżenia opłaty eksploatacyjnej. Kwota ta jest ustalana l przekazywana gminom 2 uwzględnieniem wniosków gmin, zawierających dane o rocznych skutkach ulg i zwolnień. Dotacje są dochodem gmin z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego. Mają charakter celowy. W dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dominujące znaczenie mają dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dotyczą zadań związanych z opieką społeczną, ochroną zdrowia, gospodarką mieszkaniową. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin mogą być udzielane na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminy (łączna wysokość dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez gminę zwykle nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji), na dofinansowanie określonych zadań z zakresu pomocy społecznej, na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dotacje te są przekazywane przez wojewodów, a ich łączna wysokość jest określona corocznie w ustawie budżetowej. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin nie wykorzystane w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa. http://www.pracowniakreska.com/pomoc-psychologiczna/ wytrzymałe drzewce do sztandaru z najlepszych materiałów