Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory)
Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu określonych w planie urządzenia lasu. Na przykład w grupie drzewostanu Jodła, świerk i daglezja przeliczniki hektarów fizycznych na przeliczeniowe wynoszą od 2,30 w pierwszej klasie bonitacji do 0,60 w piątej klasie bonitacji. Stawka podatku leśnego jest określona w sposób zrelatywizowany. Podatek leśny od l hektara przeliczeniowego za rok podatkowy to równowartość pieniężna 0,200 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski" w formie komunikatu prezesa GUS, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. PL =hp x 0,2m3 x Cm3 Dla lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych oraz lasów, w odniesieniu do których nie sporządzono planów ich urządzenia, podatek leśny za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,3 q żyta od powierzchni l ha fizycznego lasów i gruntów leśnych. Równowartość pieniężną 0,3 q żyta ustala się według ceny określonej w komunikacie prezesa GUS w odniesieniu do celów podatku rolnego. Plp = hf x 0,3q x Cqż