Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnic
Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego. E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską Najsilniejszy kons. był w Niemczech i Rosji. · antyutopizm wymierzony przeciwko mędrkowaniu w życiu społecznym · natura społ. – hierarchiczność ładu społ. · natura czł. – elementy irracjonalne w życiu czł. (inna nazwa – romantyzm) · przesądy się nie cofają i jest to pozytywne · antyanatomizm – życie społ. zbudowane jest z szerszych całości. Pluralizm (?) ciał pośredniczących między człowiekiem a państwem · zasada zastępowalności – ludzie powinni realizować się na pewnych szczeblach zycia społecznego, gdzie pewne postulaty mają znaczenie · społ. jest organizmem (myśl. organicystyczne) · obrona historycznego punktu widzenia. Przekonanie o spontanicznym, niekontrolowanym życiu społ. · wielka społeczna rola religii · nacechowanie czł. przywiązaniem do narodu, wspólnota narodowa, duch narodowy LIBERALIZM (dziedzic fil. oświeceniowej, poł. XIX w.) · zdolność społeczeństwa do samoczynnej i niezawodnej samoregulacji · indywidualizm (życie społ. to działania jednostek) · rozgraniczenie życia społ. ek. od politycznego · utylitaryzm (życie społ. jest pewną postawą rynku – ciągła wymiana, dążymy do zysku, unikamy strat) · uniwersalizm (jednostka ludzka, która skupia w sobie wszystkie cechy ludzkie, przede wszystkim jesteśmy ludźmi). Przedstawiciele: Spancer, Berger („Rewolucja kapitalistyczna”) SOCJALIZM · idea planowania społecznego, regulowania życia społ. · duża rola nauki pozytywnej, która nie ma do rzeczywistości społ. podejścia krytycznego · krytyka społeczeństwa burżuazyjnego (chaotywność, narastanie tendencji kryzysowych, społ. się nie rozwija) · ład społeczny wspólnotowy oparty na kooperacji a nie na konkurencji w rywalizacji. NARODNICTWO (POPULYZM) Venturi (pisał o narodnictwie ros.) Walicki (zbierał teksty nar. ros.) Populyzm narodził się w Rosji po rewolucji (1861 r.) agrarnej. Protestowano przeciwko wchodzeniu kapitalizmu w stoskunki agrarne Ziemla i Wola. Pozostałość nar. – eserowcy (socj. rewolucjoniści, po przewrocie lutowym w 1917 r. · sprzeciw przeciwko rozwojowi kapitalizmu n obszarach peryferyjnych świata kapitalistycznego (Rosja, Am. Łac., Afryka. Mówiono, że jest to subiektywna socjologia) · antyuniwersalizm – hierarchia rozwija się w kilku odrębnych nurtach społ., mają długą historię · wspólnota chłopska – mir, gloryfikacj innych wspólnot · sięgnięcie do dawnych, tradycyjnych form zrzeszenia się ludzi. Eur. Zach. – pr........ (wszelka własność jest kradzieżą, dialektywna dwuwartościowa – życie to walka dwóch biegunów, które się dopełniają). www.fabdent.pl/uslugi/wybielanie/podstawy-o-wybielaniu-zebow