Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cztery definicje polityki gospodarczej
Cztery definicje polityki gospodarczej Definicja 1 profesora Seweryna Kruszczyńskiego. Polityka gospodarcza polega na bezpośrednim kierowaniu gospodarką narodową przez państwo i na pośrednim oddziaływaniu na funkcjonowanie tej gospodarki: stwierdza się, że podmiotem polityki jest państwo można rozpatrywać politykę ze względu na jej prowadzenie, można prowadzić ją w sposób bezpośredni (charakter nakazowy, dyrektywny), bądź w sposób pośredni przy użyciu parametrów ekonomicznych i narzędzi informacyjnych. W systemie gospodarki rynkowej każdy układ z osobna dąży do swoich zamierzonych celów. Rolą państwa jest aby usprawnić i ułatwić działanie tych układów poprzez elementy ekonomiczno – prawne, osiągając przy okazji cele państwa. W systemie nakazowo – rozdzielczym podstawowy problem to brak efektywności. Powodem takiego stanu jest nie zainteresowanie przez układy zasadą racjonalnego gospodarowania. Zasada racjonalnego gospodarowania polega na minimalizacji nakładów przy niezmiennej efektywności lub maksymalizacji efektów przy niezmienności ponoszonych nakładów. Maksymalizacja nakładów możliwa jest przez koncentrację zasobów czyli przez powiększanie skali działania, natomiast minimalizacja nakładów poprzez substytucję zasobów, czyli wykorzystanie tańszej kosztowo techniki wytwarzania. Definicja 2 profesora Pawła Sulmickiego Polityka gospodarcza jest to czynność kierownicza szczebla centralnego, na która składa się zarządzanie i planowanie gospodarką narodową. Przez zarządzanie rozumie się organizowanie, sterowanie i zasilanie w pieniądz gospodarki narodowej. Elementy: autor utożsamia politykę z kierowaniem gospodarką narodową, podmiotem polityka jest władza centralna Definicja 3 Polityka gospodarcza polega na wyborze celów i środków ich realizacji: o polityce mówimy tylko wtedy, gdy podmiot ma swobodę wyboru, mówi się o tym co jest przedmiotem wyboru: cele i środki. Nie podlega wyborowi zbiór warunków. Definicja 4 Polityka gospodarcza jest to działalność państwa i instytucji spełniających powierzone funkcje przez państwo, która to działalność wywiera wpływ na system i porządek gospodarczy oraz na procesy gospodarowania.