Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Co to jest ekonomia podaży lub reganomika
Co to jest ekonomia podaży lub reganomika? W latach 70-tych w USA powstała ekonomia propodażowa – przeciwstawienie się zwolennikom Keynesa i monetarystom. Główne źródła trudności gosp. są po stronie podaży. Pol. podażowa była główną doktryną w USA w czasie prezydentury Ronalda Reagana. Popierała ona dążenie do prywatyzacji sektora publicznego, decentralizacji, hamowania inflacji, obniżanie podatków od zysku by zachęcić do inwestycji, ale ograniczała wpływy do budżetu. Wysokie wydatki na cele militarne spowodowały wzrost deficytu w budżecie, ale pobudzały popyt. Wysoki był poziom stóp procentowych, aprecjacja USD i pogorszenie bilansu handlowego (nadwyżka importu). W latach 80tych pojawiły się zjawiska recesyjne mimo że udało się zahamować inflację. Różnica między popytem potencjalnym wzrosła z 80 mld do 235 mld. Pol. Reagana wywarła wpływ na politykę Wielkiej Brytanii. Margaret Tatcher miała większą wagę, bo w Wielkiej Brytanii było więcej majątku w rękach sektora państwowego. Osłabiła się dynamika wzrostu gosp. i wzrost bezrobocia. Pojawiło się zjaw3izko wzrostu pracujących dorywczo. Rock Your Smile