Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Charakterystyka rynku papierów wartościowych
Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku papierów wartościowych a. akcja b. obligacja Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji · imienne i na okaziciela · zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku) a. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych Charakterystyka obligacji a. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim b. rodzaje obligacji · wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw · wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu · pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu Uczestnicy rynku papierów wartościowych a. emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu b. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych c. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku Rynek papierów wartościowych dzieli się na: rynek pierwotny rynek wtórnyCharakterystyka rynku pierwotnego a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestoromb. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom:· oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu)· oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy))Rynek wtórny obejmuje: a. rynek giełdowyb. rynek poza giełdowy