Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania p
Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa. Przedmiot analizy rynku: poprawnie zdefiniowany rynek. Zakres analizy rynku: 1) jakościowej:  określenie rodzaju konsumentów oraz ich potrzeb, preferencji i motywów zachowań rynkowych;  wyodrębnienie segmentów rynku;  rozpoznanie kanałów rynku (sposobów docierania produktów do ostatecznych odbiorców);  rozpoznanie natężenia i struktury konkurencji, 2) ilościowej:  ustalenie wielkości i pojemności rynku;  dynamiki rynku;  cenowej struktury rynku;  przeciętnej rentowności działalności na danym rynku. Wielkość i pojemność rynku Wielkość rynku: stan rynku w określonym momencie lub okresie czasu wyrażony liczbą konsumentów danego rodzaju produktów, a więc:  osób fizycznych;  gospodarstw domowych;  wytwórców produktów;  instytucji danego rodzaju;  użytkowników urządzeń. Wielkość rynku daje więc ogólne wyobrażenie o jego potencjale popytowym, bez odniesienia do rozmiarów popytu. Pojemność rynku: wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie na określonym rynku. Pojemność rynku wyraża więc natężenie popytu. Chłonność rynku względna łatwość lub trudność lokowania produktów na danym rynku:  duża chłonność - łatwość sprzedaży;  mała chłonność - duży wysiłek sprzedającego. Analiza chłonności i badania stopnia natężenia potrzeb rynkowych w konfrontacji ze stopniem ich zaspokojenia. Określenie chłonności polega na odpowiedzi na pytanie ile można sprzedać, jeśli: 1) wprowadzi się nowe lub zmodernizowane produkty; 2) dostosuje się asortyment do preferencji; 3) zapewni się lepszą dystrybucję; 4) dostosuje się ceny i warunki finansowe transakcji do możliwości nabywców; 5) zastosuje się informację rynkową i przekaz promocyjny, skutecznie oddziałujące na nabywców. Dynamika rynku 1) kierunek i intensywność dotychczasowych zmian ogólnych rozmiarów popytu lub sprzedaży w kolejnych okresach poprzedzających moment dokonywania analizy (dynamika dotychczasowa); 2) kierunek i intensywność prognozowanych zmian w okresie objętym czasowym horyzontem planowania (dynamika przewidywana ). Do pomiaru stosuje się wskaźniki statystyczne (wskaźnik dynamiki o podstawie stałej lub zmiennej). Cenowa struktura rynku Typowa cenowa struktura rynku składa się z 3 segmentów: 1) rynku górnego (cen wysokich), który tworzy stosunkowo wąska grupa nabywców, kupująca artykuły markowe najwyższej klasy; 2) rynku średniego, obejmującego przede wszystkim nabywców z tzw. klasy średniej, chętnie kupujących towary markowe popularnych producentów i towary opatrzone markami handlowymi; 3) rynku dolnego (niskich cen), obejmującego nabywców kupujących towary niemarkowe i opatrzone tzw. niby- markami (często zmieniającymi się znakami towarowymi, robiącymi wrażenie towarów markowych). Analiza cenowej struktury rynku obejmuje:  ustalenie cen min. i max danego produktu;  ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen;  ustalenie poziomów cen oddzielających rynek dolny, średni i górny;  oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów. Rentowność i wartość rynku Rentowność: przeciętna stopa zysku jaką uzyskują z operacji na danym rynku już działające firmy lub stopy przewidywanej (z uwzględnieniem całkowitej wielkości nakładów kapitałowych i kosztów). Wartość: suma możliwych do uzyskania z danego rynku kwot zysku netto w zakładanym czasie zwrotu zainwestowanych w rynek nakładów.