Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cechy wyróżnicające mobbing
Cechy wyróżnicające mobbing Wyróżnia się wiele cech, pozwalających rozpoznać mobbing. Poniżej wymienione są cechy mobbingu, które Leymann podzielił na 5 grup: Odziaływania zaburzające możliwości komunikowania się: · Ograniczanie przez przełożonego oraz kolegów możliwości wypowiadania się · Stałe przerywanie wypowiedzi · Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy oraz życia prywatnego · Ustne groźby i pogróżki · Groźby na piśmie · Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia · Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażanie się wprost Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne: · Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą · Nie dawanie możliwości odezwania się · W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na miejsce z dala od kolegów. · Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby: · Rozsiewanie plotek. · Podejmowanie prób ośmieszenia · Sugerowanie choroby psychicznej lub keirowanie na badanie psychiatryczne · Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa. · Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia osoby · Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania · Żarty i prześmiewanie życia prywatnego oraz narodowości · Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą · Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy · Kwestionowanie podejmowanych decyzji · Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych, mających ją poniżyć wyrażeń. · Zaloty lub słowne propozycje seksualne Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej · Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania lub ich odbieranie · Zlecanie wykonania prac bezsensownych · Dawanie zadań poniżej jego umiejętności · Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania lub przerastającymi mozliwości oraz kompetencje · Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary. · Zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia · Grożenie przemocą fizyczną lub jej stosowanie · Przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu. · Wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy ofiary · Działania o podłożu seksualnym Organizacje zajmujące się wspieraniem i pomocą ofiarom mobbingu uznały, że dla rozpoznania tej patologii wymienione powyżej zjawiska nękania i prześladowania psychicznego występować muszą przez co najmniej pół roku i pojawiać się systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.