Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

CZĘŚĆ A – FORMUŁOWANIE MISJI
CZĘŚĆ A – FORMUŁOWANIE MISJI W oparciu o dowolnie wybraną jednostkę strategiczną biznesu (JSB) sformułować należy jego misję. W tym celu pomocnym będzie przedyskutowanie odpowiedzi na następujące pytania. Krok 1 Ustalenie wewnętrznych przyczyn istnienia podmiotu gospodarczego w branży. 1. Jakie podstawowe potrzeby klientów zaspakajamy? • Dostęp do globalnej sieci informatycznej Wprowadzenie technologii w cykl życia nowych klientów 2. Co powoduje, że na wybranym rynku jesteśmy konkurencyjni? • Szybkość wykonania • Wysoka jakość produktu • Niska cena • Dostępny serwis • 24 godziny na dobę • Liczne promocje • Miła obsługa 3. Jakie podstawowe wartości kierują naszym postępowaniem? • Uczciwość wobec klienta • Punktualność • Niezawodność • Rozwaga • Rzetelność, solidność • Doskonałość wykonania • Skromność wyrobu, elegancja Krok 2 Ustalenie głównych zewnętrznych czynników / symulatorów i barier, wpływających na naszą działalność. 1. Czynniki społeczne i kulturowe: • Dążenie do powszechnej globalizacji • Zaufanie do nowych technolog 2. Ograniczenia polityczne i prawne. 3. Ograniczenia ze strony konkurencji: • Doświadczenie i renoma konkurencji • Zaplecze finansowe • Serwis • Dystrybucja 4. Charakter postępu technicznego: • globalizacja Krok 3 Sformułowanie misji JSB: • Jesteśmy bezkompromisowi w dążeniu do polepszenia jakości naszych usług • Dążenie do tego, aby przodować pod względem technologii wytwarzania i jakości CZĘŚĆ B – IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW SUKCESU W oparciu o wybrany w części A zadania jednostkę strategiczną biznesu (JSB) przeprowadzić identyfikację kluczowych czynników sukcesu. W tym celu pomocnym będzie przedyskutowanie odpowiedzi na następujące pytania. Krok 1 Należy zastanowić się, jakie czynniki w analizowanym sektorze rozstrzygają o sukcesie JSB. Wypisz najważniejsze czynniki kluczowe sukcesu dla każdej grupy KCS do tablicy 8.1 Czynniki określające kluczowe czynniki sukcesu JSB Lp. Wyszczególnienie Wagi Ocena Ocena łączna 1 Jakość wykonania 0,10 4,0 0,4 2 Cena 0,15 3,0 0,45 3 Dystrybucja (sieć) 0,05 4,0 0,2 4 Promocja (efektywność) 0,05 3,0 0,15 5 Zaplecze finansowe (kredyt) 0,05 4,0 0,2 6 Ograniczenia prawne 0,05 2,0 0,1 7 Postęp technologiczny 0,15 4,0 0,6 8 Serwis 0,05 3,0 0,15 9 Konkurencja 0,15 2,0 0,3 10 Reputacja nauki 0,05 5,0 0,25 11 Współpraca z kilkoma zaufanymi dostawcami 0,05 5,0 0,25 12 Kadra kierownicza 0,05 4,0 0,2 - Ocena łączna 1,00 3,25 Tablica 8.1 Krok 2 Nadaj każdemu z czynników wagę (1-mniej ważny, 2-średnio ważny, 3-ważny).Następnie przekształć wagi tak, aby ich suma buła równa 1,00. Wynik wpisz do tablicy 8.1. Krok 3 Zastanów się, czy Twojej JSB poszczególne czynniki są słabą czy mocną stroną? Nadaj im wartość punktową (1, 2-słaba strona, 3-słaba strona, 4, 5-mocna strona). Wyniki wpisz do tablicy 8.1. Krok 4 Pomnóż wartości czynników przez wagi i zsumuj. Wynik wpisz do tablicy 8.1. Krok 5 Na podstawie wyników tablicy 6.1 można zestawić słabe (1, 2 pkt.) i mocne (4, 5 pkt.) strony JSB. Krok 6 Za pomocą tego samego schematu dokonaj oceny JSB wobec najważniejszych konkurentów i zrób listę rankingową JSB sektora. Wyniki wpisz do tablicy 8.2 Ocena kluczowych czynników sukcesu JSB wobec konkurencji. Lp. Wyszczególnienie Tendencje Waga Ocena konkurentów Ważona ocena konkurentów A B C A B C - - - - Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. 1 Koszty ▼ 0,3 4 2 2 0,9 0,6 0,6 2 Handel ▲ 0,2 4 4 2 0,8 0,4 0,4 3 Referencje techniczne ► 0,25 4 3 1 1,0 0,75 0,25 4 Trwałość JSB ► 0,05 5 3 4 0,25 0,15 0,2 5 Zasięg JSB ▲ 0,1 4 5 3 0,4 0,75 0,45 6 Renoma ▲ 0,2 5 3 2 1,0 0,6 0,4 7 8 9 10 Razem 1,00 - 4,35 3,25 2,05 Tablica 8.2 Krok 7 Przeprowadzić identyfikację czynników sukcesu JSB i ocena osiągniętego poziomu zdolności JSB w porównaniu z konkurencją. Wyniki zapisz w tablicy 8.3. Ocena kluczowych czynników sukcesu. Lp. Kluczowe czynniki sukcesu Ważność Zdolność Decyzje dotyczące rozwoju 1 Jakość wykonania 4 5 Polepszać 2 Cena 5 4 Utrzymać 3 Sieć dystrybucji 3 3 Rozszerzyć 4 Efektywność promocji 3 2 Ulepszyć 5 Zasoby finansowe 2 2 Zwiększyć 6 Ograniczenia prawne 1 3 Zgodne 7 Postęp technologiczny 4 4 Utrzymać 8 Serwis 5 5 Utrzymać 9 Konkurencja 4 4 Zmniejszyć 10 Reputacja marki 5 3 Polepszyć 11 Dostawcy 2 3 Rozszerzyć 12 Kadra kierownicza 2 5 Utrzymać Tablica 8.3 Ważność: 1. Czynnik rzadko uwzględniany przez klientów, 2. Zwykle nie jest dostrzegany przez klientów, ale może stać się ważny w przyszłości, 3. Musi być w granicach standardu obowiązującego w sektorze, 4. Daje przewagę wśród większości klientów, jest zwykle dostrzegany przez klientów, 5. Czynnik daje zdecydowaną przewagę konkurencyjną, jest zawsze dostrzegany przez klientów Zgodność: 1. Gorzej niż większość konkurentów, 2. Nieco gorzej niż większość konkurentów. 3. Podobnie jak większość konkurentów, 4. Lepiej niż większość konkurentów, 5. Zdecydowanie lepiej niż wszyscy konkurenci. Krok 8 Przeprowadzić identyfikację priorytetów doskonalenia zdolności do funkcjonowania JSB w oparciu o wyniki zapisane w tablicy 8.3 (rys 8.1) K O N K U R E N C I Z D O L N O Ś C I 5 Lepiej niż Podobnie 4 Nadmiar Odpowiedni 3 Gorzej niż 2 Do poprawy 1 Pilna akcja 1 2 3 4 5 Mniej ważna Kwalifikujący Wygrywający Ważność - klienci Rys.8.1.Identyfikacja czynników doskonalenia funkcjonowania. CZĘŚĆ B – IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW SUKCESU W oparciu o wybrany w części A zadania jednostkę strategiczną biznesu należy sformułować „wizję przełomu”. W tym celu pomocnym będzie przedyskutowanie odpowiedzi na następujące pytania. Krok 1 Ustalenie zewnętrznych czynników wpływających na naszą działalność przedsiębiorstwa. 1. Ograniczenia i szanse społeczne i kulturowe. • Przekonanie społeczeństwa o potrzebie naszych usług • 21 wiek – wiek nowych technologii – intern et – sieć – nasza firma 2. Ograniczenia i szanse polityczne i prawne. 3. Ograniczenia i szanse ze strony konkurencji. • Konkurencyjne ceny • Mamy niewielki zasięg i zawsze jesteśmy na miejscu • Znamy potrzeby naszego regionu lepiej niż duże firmy 4. Ograniczenia i szanse ze strony postępu technicznego. • Postęp idzie nam na rękę, należy go obserwować (śledzić), studiować i sprawdzać Krok 2 Sformułowanie wizji przełomu dla przedsiębiorstwa. Opanować rynek naszego powiatu opierając się na zaufaniu klienta Krok 3 Sformułowanie deklaracji wizji dla przedsiębiorstwa: 1. Określenie założeń strategicznych dla przedsiębiorstwa, w odniesieniu do grup interesów: właścicieli, pracowników, klientów dostawców, opinii społecznej: • Orientacja na klienta • Wypracować „dobre imię” firmy – kosztem nas – pracowników 2. Określenie sposobów działania dla przedsiębiorstwa odnośnie: współzawodnictwa z grupą konkurentów sprzedaży określanych produktów lub usług i zasięgu geograficznego:. • Wyeliminowanie w naszym powiecie konkurencji • Wysoka jakość usług 3. Określenie zamiarów wzrostu przedsiębiorstwa: w odniesieniu do udziałów w rynku, udziału kapitału własnego, płynności finansowej:. • To co zarobimy wkładamy w przedsiębiorstwo (zysk w inwestycje) • Akcji przedsiębiorstwa nie sprzedajemy (nikt nie będzie miał udziałów w firmie) i nie bierzemy wspólników 4. Określenie zasad w odniesieniu do takich elementów jak: sposoby zachowania i współpracy między współpracownikami, zasady werbalnego i wizualnego przekazu informacji i zasady optycznego wizerunku: • Nasi pracownicy będą przyjaciółmi • Nic przed sobą nie ukrywamy – wspólne decyzje • Reklamy TV, radia, gazety i Internet 5. Sformułowanie wizji dla przedsiębiorstwa: • Zajmując czołowe miejsce w powiecie kwidzyńskim oraz spełniając oczekiwania, wymagania naszych klientów osiągnęliśmy dumę z firmy, satysfakcję i korzyści z pracy • Spełniając wymagania dotyczące jakości, jesteśmy w stanie zaoferować doskonałą ofertę również odbiorcom