Wyszukiwarka:
Artykuy > Studia >

CHARAKTERYSTYKA SPӣKI..............................................................
I. CHARAKTERYSTYKA SPӣKI..............................................................3 II. ANALIZA MAKROOTCZENIA............................................................... 4 1. Wymiar ekonomiczny. 2. Wymiar techniczny. 3. Otoczenie spoeczne. III. ANALIZA SEKTOROWA.........................................................................6 1. Sia oddziaywania dostawcw. 2. Sia oddziaywania nabywcw. 3. Natenie walki konkurencyjnej w sektorze. 4. Groba pojawienia si nowych produktw i substytutw. IV. ANALIZA PRZEDSIBIORSTWA........................................................10 V. ANALIZA SWOT.......................................................................................12 VI. KONSOLIDACJA BROWARW.......................................................... 16 VII. PRZYKAD STRATEGII.......................................................................19 I. CHARAKTERYSTYKA SPӣKI. Browar ywiec jest znanym krajowym producentem piwa.. Pocztki istnienia browaru datowane s na rok 1856. Widzimy wic, i browar ma prawie 150-letnie dowiadczenie w warzeniu piwa. Oczywicie w historii browaru zdarzay si przerwy w jego dziaalnoci. Dziao si tak oczywicie z przyczyn od niego niezalenych. Pod obecn nazw – Zakady Piwowarskie w ywcu S.A. – zakad istnieje od 31.12 1990 roku. Wanie od tego terminu rozpocz si dynamiczny rozwj spki. Od 24.09.1991 akcje spki s notowane na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie. W skad zakadu wchodz browary w ywcu oraz w Cieszynie. Produkty ywca znane i cenione s nie tylko na rynku krajowym ale i zagranicznym. Browar jest take sponsorem wielu imprez sportowych, kulturalnych oraz muzycznych. II. ANALIZA MAKROOTOCZENIA. 1 Wymiar ekonomiczny. W ubiegym roku gospodarka Polska odnotowaa 8,6 % inflacj. Po raz pierwszy udao si osign inflacj jednocyfrow od 18 lat. Pomimo spodziewanego spowolnienia wzrostu tempa gospodarczego w 1999 r. do 4,5 % specjalici uwaaj, e gospodarka polska jest w dobrym stanie. Mniejszy wzrost gospodarczy i nisze przychody przedsibiorstw (z wyjtkiem wikszych spek, ktrych dochody powinny si utrzyma na ponadprzecitnym poziomie, a do takich jest zaliczany ywiec) rwnoway perspektywa dalszych redukcji stp procentowych i korzystna (z punktu widzenia zagranicznych inwestorw) wycena polskich przedsibiorstw. Na szczegln uwag zasuguje rwnie fakt, planuje si zniesienie lub zmniejszenie ce na piwo importowane z pastw CEFTA. Bdzie to czynnik majcy niekorzystny wpyw na dziaanie polskiego sektora piwowarskiego. 2 Wymiar techniczny. W 1997 roku ywiec otwar now lini rozlewnicz w swoim browarze w Cieszynie. Nowa linia ma wydajno 50 tysicy butelek na godzin. Jest w peni zautomatyzowana, a prac linii steruj komputery. W browarze w ywcu podobna linia dziaaa ju wczeniej. Pod wzgldem wydajnoci linia ta ustpuje tylko linii rozlewniczej Browaru Tyskiego. Obecnie s w rozbudowie linie do rozlewu piwa w puszkach i modyfikowane linie rozlewajce piwo do beczek KEG. Zakady Piwowarskie w ywcu posiadaj rwnie jedn z najnowoczeniejszych w kraju lini produkcyjn ktra gwarantuje wytwarzanie produktu najwyszej jakoci. 3 Otoczenie spoeczne. Browar ywiec poruszy ostatnio problem reklamy piwa i struktury spoycia alkoholu przez Polakw. Prbowano dowie, i reklama piwa moe przyczyni si do spadku spoycia alkoholi wysokoprocentowych, a zwaszcza wdki. Przedstawiono dane z ktrych wynika, e Polacy pij zaledwie 37 litrw piwa na osob rocznie, podczas gdy np. Niemcy – 145, a Czesi – 132 litry. Dowodzi to zdaniem ywca, e problem nadmiernego spoyci alkoholu w Polsce nie jest wynikiem popularnoci piwa. Nie zdao si to na wiele, bo w kwestii zakazu reklamy nic si nie zmienio. W efekcie wymylono formu piwa bezalkoholowego ktrego niewielkie iloci browar produkuje tylko dlatego aby legalnie mc reklamowa swoj mark. ywiec chce aby jego marka nie kojarzya si tylko z produktem. To ma by rwnie styl ycia pocigajcy dla ludzi sukcesu, ludzi modych, studentw. Poprzez tworzenie sieci swoich pubw, ywiec chce propagowa odpowiedni kultur spoywania piwa, chce tworzy pewien specyficzny klimat tam panujcy. Ostatnio ywiec wraz z innymi wikszymi polskimi browarami wczy si do akcji ktrej celem jest ostrzeganie przed skutkami prowadzenia pojazdw mechanicznych pod wpywem alkoholu (haso akcji – PIJANI KIEROWCY WIOZ MIER). III. ANALIZA SEKTOROWA. 1 Sia oddziaywania dostawcw. Gwnymi dostawcami dla sektora piwowarskiego s producenci chmielu oraz producenci opakowa szklanych i metalowych. Browar korzysta take z usug zakadw poligraficznych. Browary w ywcu pozyskuj chmiel z dwch rde. Pierwszym z nich jest import chmielu z zagranicy. Ponad poowa wykorzystywanego w produkcji chmielu pochodzi z importu. Dostawcami s firmy brany rolno-spoywczej gwnie z Czech i Wgier. ywiec zawiera z nimi umowy na dostaw chmielu, zabezpieczajc si tym samym przed ewentualnym skokiem cen sprowadzanego surowca. Drugim dostawc chmielu s krajowi producenci. Niskie co oraz niskie ceny sprawiaj, i browarowi bardziej opaca si go importowa, ni kupowa na rodzimym rynku. Krajowy jest skupowany tylko ten o najlepszych parametrach. Uwarunkowania te sprawiaj, i browar nie odczuwa zagroenia ze strony dostawcw, (przynajmniej tych krajowych), gdy nie maj oni moliwoci wywierania zbyt duego wpywu na browar. Sytuacja ta jednake moe si zmieni, gdy browar zosta zobowizany przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta do pokrycia w co najmniej 25% swoich potrzeb chmielu na rynkach Polski w 1999 roku. W latach 2000-2005 wskanik ten ma wzrosn do 50%. Na rynku opakowa szklanych, wrd hut szka panuje dua konkurencja. Browar ywiec stara si wybiera tych dostawcw, ktrzy maj najlepsz ofert, a wic produkt o odpowiednich parametrach, niskiej cenie i dobrej jakoci. Oferta wikszoci producentw spenia wymagania stawiane przez browar, tak wic moe on sobie pozwoli na du swobod w wyborze oferty. Podobna sytuacja panuje na rynku poligraficznym, z usug ktrego browar rwnie korzysta. Panuje tam dua konkurencja wic wybierane s oferty najbardziej atrakcyjne. ywiec korzysta gwnie z usug wikszych zakadw. 2 Sia oddziaywania nabywcw. ywiec Full jest mark znan w caym kraju. Znajomo tej marki deklaruje 44% badanych osb, a 13% piwoszy deklaruje „wierno” tej marce. Dane te wiadcz, i marka ta jest obok EB Specjal Pils najbardziej znan w kraju. Browar swe produkty rozprowadza poprzez sie wasnych dystrybutorw. Nastpnie towar trafia do rk konsumentw. Jeeli produkt nie bdzie spenia ich oczekiwa – po prostu go nie kupi. Dlatego te firma pragnie sprosta wszystkim wymaganiom konsumentw. Dba o jako swojego wyrobu, o to aby parametry poszczeglnych marek piwa byy cigle zachowane. Dba rwnie o to, aby ich produkt by odpowiednio podany konsumentowi. Dlatego te wyposaaj swoje puby i lokale sprzedajce ich mark w specjalne komplety do rozlewu piwa, szklanki oraz podstawki z logo browaru. Firma to robi dlatego, i nie tylko wany jest sam produkt ale take sposb jego opakowania, podania, wane s rwnie rnego rodzaju konkursy i promocje organizowane przez browar. Dziki temu mona pozyska nowych klientw, a nie jest to rzecz atw, poniewa na rynku piwowarskim panuje obecnie dua konkurencja i toczona jest walka o klienta. ywiec nie naley do marek tanich, jednake nabywcy tej marki zdyli si przekona, i w tym przypadku cena idzie w parze z jakoci. Podsumowujc, nabywcy wywieraj do duy nacisk i od nich wanie zaley w duej mierze funkcjonowanie firmy. 3 Natenie walki konkurencyjnej w sektorze. W sektorze piwowarskim mamy do czynienia z bardzo duym nasileniem konkurencji. Do pewnego czasu piwo w Polsce byo produktem lokalnym. O tym, e w kraju dziaa kilkadziesit browarw mona si byo dowiedzie wycznie podrujc po rnych regionach. Tylko ywiec i Okocim sprzedaway swoje wyroby w caym kraju. Polska podzielona bya na tradycyjne, lokalne rynki zbytu. Wolna konkurencja nie istniaa. Jednake na pocztku lat dziewidziesitych sytuacja ta ulega zmianie. Wywoana „wojna piwna” zakoczya si niekwestionowanym zwycistwem klientw. Dzi w kadym sklepie mamy do wyboru kilkadziesit gatunkw tego napoju. Obecnie browary zmieniy sposb promocji marki. W walce o klienta rozwijaj sie swoich firmowych lokali, rozszerzaj swj asortyment, buduj wasne sieci dystrybucji, powouj dziay marketingu. Nasilajca si konkurencja spowodowaa, i browary zaczy dopuszcza inwestorw strategicznych. Browar ywiec ma ju ugruntowan pozycj na rynku piwowarskim. Obok niego funkcjonuje rwnie kilka porwnywalnych pod wzgldem wielkoci browarw, takich jak Okocim, Lech, Browary Tyskie, Elbrewery. Browary te stanowi dla ywca do powan konkurencj. Oprcz tego na rynku istniej mniejsze, lokalne browary ktre nie stanowi jednak tak powanej konkurencji dla tego browaru. Oprcz konkurencji krajowej duym zagroeniem jest ekspansja browarw zagranicznych. Oferuj one marki od lat znane na naszym rynku. Dotyczy to gwnie wyrobw z Czech i Niemiec. Browary krajowe obawiaj si obniki lub zniesienia ce na piwo sprowadzane z zagranicy. Spowodowaoby to znaczny napyw konkurencyjnego piwa zagranicznego na polski rynek, co zwikszyoby i tak ju du konkurencj. Odpowiedzi na taki stan rzeczy jest konsolidacja browarw krajowych. Przykadem takiej konsolidacji jest fuzja ywca i Elbrewery. Dziki tej fuzji powstanie najwikszy browar w kraju, ktry bdzie mg bardzo skutecznie konkurowa z rywalami krajowymi i zagranicznymi. 4 Groba pojawienia si nowych produktw i substytutw. Przemys piwowarski jest do specyficzn gazi produkcji. Jego specyfika przejawia si w tym, e do rzadko pojawiaj si nowe produkty. Piwo w kilku gatunkach produkuj praktycznie wszystkie browary od kilku czy kilkunastu lat. Co jaki czas pojawiaj si oczywicie nowe gatunki piwa, jednake nie ma to jakiego znaczcego wpywu na konsumpcj pozostaych gatunkw. Ostatnio na rynku zaistniay rnego rodzaju piwa bezalkoholowe. Stao si tak za spraw zakazu reklamy piwa w mediach. Browary chcc omin ten zakaz wprowadziy wanie reklam piwa bezalkoholowego. Jednake udzia tego rodzaju piwa w oglnej produkcji browarw stanowi zaledwie 1-2%. Niektre browary produkuj go wicej, jednak nie wpywa to na zwikszenie ich klienteli. Trudno mwi o substytutach ktre mogyby zastpi piwo. Oczywicie s obecne na rynku rnego rodzaju „wynalazki”, jednak nie wpywa to na spadek konsumpcji tego trunku. IV. ANALIZA PRZEDSIBIORSTWA. Oceniajc pozycj rynkow browaru ywieckiego mona stwierdzi, i jest ona wysoka. wiadczy o tym moe 13,6 % udzia ywca w rynku w ubiegym roku. Po poczeniu z Brewpole (do ktrego naley browar Elbrewery z 16,2 % udziaem w rynku, Warka z 5,9 % udziaem i Leajsk z 3,1 % udziaem) udzia w rynku nowego ywca wzronie do prawie 40 %. Za ten sam okres browar wyprodukowa 2,6 mln hl piwa. Przypuszcza si, e po konsolidacji roczna produkcja nowego browaru bdzie wynosi ok. 7 mln hl piwa. daje mu to wiodc pozycj pord wszystkich browarw, a tym samym zwiksza szans na sukces. Pozycja ta wydaje si by niezachwiana, gdy aden z istniejcych browarw nie osignie tak wysokich wynikw, a informacji o powstaniu (poczeniu si ) innych browarw nie ma. Akcje browaru w ywcu od 24.09.1991 notowane na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie. Firma kreujc swj image kieruje si tym, aby nie przedstawia siebie tylko jako producenta piwa, ale take jako sponsora wielu imprez sportowych oraz rozrywkowych. Reklamy browaru mona zobaczy te na zagranicznych boiskach na ktrych wystpuj polscy pikarze. ywiec jest rwnie sponsorem wielu koncertw muzycznych. Browar dysponuje take jedn z najnowoczeniejszych w kraju linii do produkcji i rozlewania piwa. Caym procesem steruj komputery, czego efektem jest zachowanie cigle tej samej jakoci produktu. Te linie ktre nie speniaj wymaga im stawianych s w trakcie modernizacji. Obecnie kapita akcyjny spki skada si z trzech milionw akcji o wartoci nominalnej 2,5 z. Warto kapitau akcyjnego wynosi wic 7,5 mln z. Kapita ten zostanie podwyszony o maksimum 9 mln 550 tys. z poprzez emisj do 3 mln 820 tys. akcji. Dotychczasowi akcjonariusze bd wyczeni z prawa poboru. Akcje te maj by objte przez australijskich udziaowcw spki Brewpole, a wic waciciela Elbrewery, Warki i Leajska. Jest to operacja zwizana z poczeniem ywca z Brewpole. Po poczeniu, Heineken (gwny udziaowiec ywca) bdzie mia 50 % plus jedn akcj ywca, natomiast udziaowcy Brewpole – okoo 40 %. ywiec stanie si wic w ten sposb jedn z najwikszych spek giedowych. Kapitalizacj bdzie ustpowa jedynie Telekomunikacji Polskiej i Bankowi Pekao S.A. Zrwna si wartoci rynkow z Bankiem Handlowym. Uwzgldniajc now emisj akcji oraz kurs na obecnym poziomie ( 428 z ), warto rynkowa ywca wyniesie prawie 2 mld 920 tys. z. ywiec w ubiegym roku osign bardzo dobre wyniki finansowe. Stao si tak za spraw tego, i spka odnotowaa wzrost sprzeday o prawie 43 % (ok. 497 mln z.) przy utrzymaniu kosztw wytworzenia produkcji sprzedanej na poziomie z ubiegego roku. Spowodowao to wzrost mary operacyjnej o ponad 200 %. W cigu ostatniego roku ywiec zarobi na czysto prawie 94 mln z., a wic o 149 % wicej ni w analogicznym okresie roku ubiegego. Oznacza to, e rentowno sprzeday netto wyniosa 18,1 proc. Bardzo wysoka jest take rentowno na poziomie operacyjnym i brutto – prawie 28 procent. V. ANALIZA SWOT. Analiza SWOT opiera si na wynikach szczegowej analizy otoczenia oraz analizy wasnego potencjau rozwojowego. Na podstawie analizy wasnego potencjau rozwojowego moemy okreli jakie s mocne i sabe strony browaru. Ocena taka jest moliwa jeli mamy dokadne rozpoznanie naszej pozycji rynkowej i rozwojowej oraz pozycji konkurentw. Z kolei zagroenia i szanse odnosz si do otoczenia browaru. Na podstawie analizy SWOT moliwe jest wyznaczenie celw i zada strategicznych. ● Silne strony. Powszechnie znana marka w kraju. Browar ywiec jako jeden z niewielu moe si poszczyci tym, i jego marka znana jest na terenie caego kraju ju od kilkunastu lat. Obecnie klient ma do wyboru co prawda kilkadziesit gatunkw piwa browarw z caego kraju, jednak jeszcze kilka lat temu byy one znane tylko w pewnych regionach bd te nie istniay wcale. Dziki temu marka ywiec ma opini dobrej i znanej marki. Znaczcy udzia w rynku. Znaczcy udzia w rynku wynika rwnie z faktu istnienia na rynku od kilkunastu lat. Piwo ywieckie, obok Okocimia, byo jeszcze do niedawna jedn z nielicznych marek znanych na terenie caego kraju. Poprzez to posiadao rwnie duy udzia w rynku piwnym. Od kiedy pojawio si na terenie caego kraju kilkadziesit innych marek, udzia ywca automatycznie zmala. Obecnie wynosi 13,6 %. Jednake po fuzji z grup Brewpole, nowy ywiec bdzie mia ok. 40 % udziau w rynku. W ten sposb nowy ywiec zapewni sobie rol lidera na krajowym rynku piwowarskim. Nowoczesny park maszynowy. Browar ywiecki posiada nowoczesne linie produkcyjne i rozlewnicze w swoich browarach. Jeeli ten fakt powiemy z tradycyjnymi recepturami waenia piwa stosowanymi od lat, otrzymujemy produkt o najwyszej klasie, cechujcy si zawsze takimi samymi parametrami. Renomowany inwestor strategiczny. W zwizku ze zmianami jakie zachodziy w przemyle piwnym w Polsce, koniecznym stao si pozyskanie inwestora strategicznego. Zosta nim znany na caym wiecie holenderski producent piwa HEINEKEN Int. Beheer B.V. Obecnie posiada on 75 % akcji ywca. Dziki fuzji ywca z grup Brewpole, Heineken bdzie way w Polsce 7 mln hektolitrw piwa rocznie. Tym samym nowy ywiec stanie si najwikszym co do wolumenu browarem Heinekena w skali wiata. Obroty po fuzji ywca bd wynosi ponad 1 mld z. Konsolidacja z Brewpole. Konsolidacja z grup Brewpole sprawi, i nowo powstaa spka bdzie stanowia powane zagroenie dla wszystkich browarw krajowych. Bdzie moga rwnie skutecznie przeciwstawia si konkurencji zagranicznej ktra w najbliszym czasie z pewnoci pojawi si na Polskim rynku. ● Sabe strony. Sezonowo sprzeday. Piwo jest produktem w duej mierze sezonowym. Jego konsumpcja jest wysoka w okresie letnim (maj-listopad). W tym czasie obserwuje si wzmoony popyt na ten produkt. Jednake w miesicach zimowych popyt na piwo maleje. W porwnaniu do lat ubiegych daje si zaobserwowa, i proporcja ta ulega zmianie i coraz wicej konsumentw siga po ten produkt take w okresie zimowym. Sezonowo sprzeday wie si oczywicie z ograniczeniem produkcji, a co za tym idzie ze zmniejszon sprzeda i mniejszym zyskiem. Browar musi ponosi take koszty zwizane z utrzymaniem linii produkcyjnych, amortyzacj tych linii cho w tym czasie nie s w peni wykorzystywane. Ograniczenie produkcji wie si take z czciow redukcj zatrudnienia, cho zakad robi wszystko aby byo ono jak najnisze. Konieczno ponoszenia wysokich nakadw na marketing i reklam. Jest to problem ktry podobnie jak i sezonowo sprzeday dotyczy wszystkich browarw. Browar ktry chce by widoczny na rynku i chce promowa swj produkt (takim jest ywiec) musi ponosi olbrzymie nakady na promocj swojego wyrobu. W trwajcej wojnie o konsumenta browary przecigaj si w formach promocji swojej marki. Browar ywiecki chce dotrze do potencjalnego klienta nie tylko poprzez reklam w mediach, prasie czy na bilboardach ale take poprzez sponsorowanie imprez sportowych, muzycznych i rozrywkowych – a to kosztuje. ● Szanse. Wzrost konsumpcji piwa. W Polsce pomimo do duej iloci spoywanego alkoholu, konsumpcja piwa nie stoi na wysokim poziomie. Przykadowo Czesi spoywaj 132 l. tego napoju rocznie, Niemcy 145 l.,a Polacy 37 l. Jednake od pewnego czasu obserwuje si wzrost konsumpcji piwa w Polsce. Zwikszenie produkcji. Wzrostowi konsumpcji piwa bdzie towarzyszy zwikszenie produkcji, co z kolei wpynie na dochody przedsibiorstwa. Wzrost produkcji bdzie moliwy rwnie dziki modernizacji linii produkcyjnych, gdy czsto zdarzao si, i moce produkcyjne zakadu byy ograniczone przez „wskie garda” czyli star lini rozlewnicz. ● Zagroenia. Wzrost konkurencji krajowej. Konkurencja w brany jest jednym z najwikszych zagroe dla zakadu. Wraz z nastaniem gospodarki rynkowej konkurencja coraz bardziej przybiera na sile. Krajowi producenci przecigaj si w sposobach zdobywania klienta. Stosowana jest zarwno wojna cenowa jak i prby pozyskania klienta poprzez rnego rodzaju promocje, konkursy. Wzrost konkurencji wie si z czciowym odpywem klienteli, w efekcie czego przedsibiorstwo uzyskuje mniejsze dochody. Naley wic umie zadba o to aby konkurenci w jak najmniejszym stopniu mogli oddziaywa na nasz browar. Obnika (zniesienie) ce na piwo importowane z pastw CEFTA. Oprcz konkurencji krajowej duym zagroeniem jest konkurencja zagraniczna. Zapowiadana obnika lub cakowite zniesienie ce na piwo z pastw CEFTA sprawi, i produkty te stan si nie konkurencyjne nie tylko pod wzgldem jakociowym ale take pod wzgldem cenowym. VI. KONSOLIDACJA BROWARW. Ostatnio daje si zaobserwowa do due zmiany zachodzce na rynku piwowarskim w Polsce. S one reakcj na zapowiadan obnik lub ewentualne zawieszenie ce na piwo importowane z pastw CEFTA. Proces ten dotyczy czenia si kilku browarw w jeden wikszy. Browary te w ten sposb chc rwnie zabezpieczy si przed konkurencj browarw krajowych. Najwiksz tego typu fuzj jest poczenie ywca z grup Brewpole, ktra jest wacicielem m.in. Elbrewery. W skad poczonego ywca/Elbrewery wejd browary w Cieszynie i ywcu (ywiec), oraz w Gdasku, Braniewie, Elblgu, Warce, Leajsku i acucie (Elbrewery). cznie grupa ta bdzie miaa ok. 39 proc. udziau w rynku piwowarskim. Skada si na niego 13,6 %udziau ywca; 16,2 % udziau Elbrewery; 5,9 % udziau Warki oraz 3,1 % udziau Leajska. PROCENTOWY UDZIA NOWEGO YWCA W KRAJOWYM RYNKU PIWOWARSKIM. 1. UDZIA YWCA 2. UDZIA ELBREWERY 3. UDZIA WARKI 4. UDZIA LEAJSKA 5. UDZIA POZOSTAYCH BROWARW. Gwny akcjonariusz Elbrewery, czyli Brewpole, posiadajcy w nim 97,3 % udziaw, ma 92,3 % akcji Warki oraz 86 %akcji Leajska. Z kolei Heineken, ktry ma by wikszociowym akcjonariuszem poczonej firmy, ma obecnie 75 % akcji ywca. Warunkiem wydania zgody przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na fuzj ywca i grupy Brewpole by warunek spenienia piciu punktw. Pierwszy dotyczy otwarcia sieci dystrybucji nowego ywca dla piw konkurencji. Drugi warunek dotyczy utrzymania wszystkich marek piwa warzonych przez obecne browary ywca i Elbrewery. Dwa kolejne warunki dotycz rozwoju polskiego chmielostwa. Heineken zosta zobowizany do pokrycia w co najmniej 25 proc. swoich potrzeb chmielu na rynku Polski w 1999 roku. W latach 2000-2005 wskanik ten ma wzrosn do 50 procent. Heineken ma te zainwestowa min. 2 mln USD w rozwj polskiego przemysu chmielarskiego. Fuzja ywca z grup Brewpole jest pierwszym przykadem konsolidacji na rynku piwowarskim w Polsce. Do tej pory istniay dwie due grupy – Elbrewery, ktre wchono wczeniej browar w Gdasku oraz Lech BW/Browary Tyskie ktre nale do Euro Agro Centrum i South African Breweries (SAB). Dziki tej fuzji Heineken bdzie way w Polsce 7 mln hl piwa w 8 browarach. Tym samym nowy ywiec stanie si najwikszym browarem w kraju. Obroty po fuzji ywca bd wynosi ponad 1 mld z., a zatrudnienie 3500 osb. Obecnie koncern czeka integracja obu browarw. Cay proces integracji potrwa trzy lata. W pierwszej kolejnoci powoany zostanie nowy zarzd. Zadaniem nr 1 nowego zarzdu bdzie utrzymanie tempa rozwoju polskiego rynku piwa. W najbliszym czasie Heineken chce sfinalizowa stron finansow fuzji i sta si gwnym akcjonariuszem nowego ywca. Powstanie takiego giganta na polskim rynku w opinii fachowcw moe stanowi pewne zagroenie dla mniejszych browarw. Zdaniem innych browarw fuzja odbywa si w warunkach ostrej konkurencji na rynku i spadajcej dynamiki sprzeday. Moe to by zagroeniem dla mniejszych firm. Niektre z nich ju ogaszaj bankructwo, np. browary w Lwwku lskim czy Ktrzynie. Konkurencja uwaa take za fikcj warunki jakie postawi UOKiK ywcowi i Elbrewery, gdy nie wiadomo kto ma kontrolowa ich przestrzeganie. Konsorcjum Euro Agro Centrum/South African Breweries zamierza odpowiedzie na fuzj ywca i grupy Brewpole. VII. PRZYKAD STRATEGII. Obecnie ywiec przygotowuje si do integracji z grup Brewpole. Przyjmuje si, i pena integracja powinna nastpi w przecigu trzech lat. W pierwszej kolejnoci planuje si powoanie nowego zarzdu. Przejmie on uprawnienia i obowizki od zarzdw browarw wchodzcych w skad nowej spki. W pierwszej kolejnoci czone bd wydziay kierownicze. Zadaniem numer jeden nowego ywca bdzie utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju poszczeglnych browarw. Nowa firma chce by wiodcym browarem na Polskim rynku piwa.. Biorc pod uwag fakt konsolidacji, z pewnoci takim browarem bdzie. Jednake konieczne bd rwnie zmiany aby nowy ywiec spenia normy zyskownoci Heinekena. Duy dylemat stanowi rwnie poczenie dwch rnych systemw dystrybucji. ywiec, zgodnie z polityk koncernu, ma wasnych dystrybutorw, a dystrybucj piw Brewpole zajmuj si niezalene firmy. Dlatego te naley ujednolici sie dystrybucji i stworzy sie wasnych dystrybutorw, ktrzy zajmowaliby si dystrybucj marek ywca oraz marek Brewpole. Nie planuje si likwidacji poszczeglnych marek i dlatego te w dalszym cigu dostpne bd na rynku marki: Elbrewery, Leajsk i Warka.