Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Bankowa obsługa papierów wartościowych
Bankowa obsługa papierów wartościowych Papierami wartościowymi – są to wszelkie dokumenty reprezentujące prawa majątkowe ich posiadacza. · Rodzaje papierów wartościowych: a. udziałowe (majątkowe) np. akcje b. wierzycielskie np. weksle, obligacje. · Papiery wartościowe są przedmiotem handlu, a banki biorą udział w operacjach papierów wartościowych · Rodzaje operacji bank. Związanych z papierami wartościowymi: a. lokowanie wolnych środków w papierów wartościowych (op. czynne) b. emitowanie własnych papierów wartościowych (op. bierne) c. kupno i sprzedaż papierów wartościowych na rachunki na zlecenie klienta (op. pośredniczące) · Op. pośredniczące – usługi maklerskie są wykonywane przez bankowe biura maklerskie, domy maklerskie: a. po uzyskaniu zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych b. po finansowym i organizacyjnym wyodrębnieniu z działalności banku c. do wykonywania czynności maklerskich bank musi zatrudniać, co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia. · Czynności wykonywane przez domy maklerskie to: a. sprzedaż akcji, obligacji na rynku pierwotnym b. wykorzystywanie funkcji maklera na giełdzie dla określonych akcji c. prowadzenie rachunków papierów wartościowych d. zarządzanie na zlecenie klienta i na jego rachunku papierów wartościowych e. usługi doradcze np. porady, konsultacje, analizy, sporządzanie raportów. · Rachunek papierów wartościowych składa się z: a. rachunku depozytu pieniężnego – służy do lokowania środków pieniężnych klienta przeznaczonych na zakup papierów wartościowych lub pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych b. rachunku depozytu papierów wartościowych – służy do ewidencjonowania papierów wartościowych (rodzaj, ilość) · w Polsce obowiązuje zasada dematerializacji pap. wart., co oznacza, że papier wartościowy nie istnieją “fizycznie”, lecz w postaci komputerowego zapisu księgowego. Nabywca akcji lub obligacji otrzymuje jedynie dowód nabycia akcji (obligacji), czyli świadectwo depozytowe.